DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

İslamoğlu'ndan Şenocak'a cevap

İhsan Şenocak'tan en son sohbetimde İslamoğlu'na yüklenmiş ve 'Ahmed b. Hanbel, Hadis kitabı Müsned'ten zalim devlet başkanları ile alakalı hadislerin tamamını çıkarmıştır. Bu durum hadislerin vahiy olamayacağının kanıtıdır.' şeklindeki iddialarına cevap vermişti. Şenocak'a İslamoğlu'ndan yanıt gecikmedi.

29.10.2014 23:18:15

İslamoğlu'nun sosyal medya adreslerinden yayınlanan cevaplar ise şöyle;

1. Malum şahıs Ahmed b. Hanbel’e iftira ettiğimi iddia ediyor. Eğer sorun Ahmed b. Hanbel’in hadis atması ise, bu durum hilafetle ilgili hadislerden ibaret değildir. O Müsned’deki hadisleri 750.000 hadis içindin seçtiğini söyler (Tedribu’r-Ravi) Yani o 720.000 hadisi atmıştır. Kettani bu rakamın 100.000 olduğunu söyler. Yani Ahmed b. Hanbel Müsned’i yazarken 70.000 hadisi atmıştır. Hadis atma işini Buhari de Müslim de yüpmış ve yüzbinlerce hadisi attıklarını itiraf etmişlerdir. Bu da hadislerin vahiy olmadığı tezimizi destekler.

2. Ebu Zür’a er-Razi Ahmed b. Hanbel’in ezberinde 1.000.000 hadis olduğunu söyler. (Tedribu’r-Ravi) Yani o Müsned’ini yazarken 30.000 almış, gerisini atmıştır. Ana tezimiz “HADİSLER VAHİY DEĞİLDİR”. Bizi iftira etmekle suçlayan malum kişinin tezi ise 2HADİSLER VAHİYDİR” Şimdi sormalı, Ahmed b. Hanbel 970 bin vahyi mi attı?

3. Ahmed b. Hanbel’in Müsned’i yaklaşık 30.000 hadisten oluşur. Ahmed b. Hanbel’in oğlu babasının ölümünden sonra Müsned’e 10.000 hadis daha eklemiş sayı yaklaşık 40.000 olmuştur. Yani o söz konusu hadisler, babasının atıp oğlunun sonradan eklediği hadislerden ibarettir. Bu basit gerçeği ilim sahibi herkes bilir. Bilmiyorsa da öğrenebilir. Hadislerin vahiy olduğunu iddia eden malum şahıs ise, eğer bunu bilip de konuşuyorsa yalancıdır. Bilmeden konuşuyorsa cahildir. Bu durumda ise, bilginin doğruluğu-yanlışlığı sorunu teferruat halini alır. Zira asıl sorun dürüstlük sorunudur. Günümüzden 1150 yıl önce ölmüş birinin arkasına saklanıp yaşayan birine saldırmak nasıl bir psikolojinin eseridir?

4 -)Ahmet bin Hanbel’in Müsned’inin 1995 Müessesetu’r-Risale baskısı Şuayb El-Arvavut’un tahkik ve ihtisarı ile yayınlanmıştır. El-Arnavud bu neşrinde İbn Hanbel’in şazlarını ayıklamış ve sonuçta Risale baskısında 28.000 rivayet kalmıştır. Bunu niçin zikrettim. Biri çıkıp der ki “Bak bu baskıda 40.000 değil, 28.000 rivayet var. Buradan, muhakkik Arnavud’un, İbn Hanbel’in oğlunun zevaidini tamamen çıkardığı sonucu çıkmaz. Risale neşrinde geriye 28.000 kaldığına göre, muhakkik Arnavud’un amacı İbn hanbel’in oğlunun zevadini çıkarmak değil, şazları çıkarmaktır zaten geriye kalanın sayısı asıldan da 2.000 eksiktir. Bu basit gerçeği bilmeyen gitsin uykusuna kaldığı yerden devam etsin. Mezhep holiganlığı yapmasın, onun bunun üstüne saldırmasın.

Bu malum tiplerin tüm dertleri şöhret merakıdır. Emek verenlerin sırtlarından geçinmeye bayılırlar. Uydurulmuş dine hizmet etmek için apaçık olan gerçekleri göz ardı etmeyi iyi bilirler. Şimdi ben, benim üstüme konan bir saygısızın benden geçinmesini muhatap alıp ona cevap mı yetiştireyim? Böyle yaparsem, sırada bekleyen bir yığın asalak da üstüme konar. O zaman ben hayatımı vakfettiğim uydurulmuş dinle mücadele ve indirilmiş dini savunma cihadımı aksatmış olurum. Hakikate tavukkarası gözle bakmayı adet haline getirmiş din ve şöhret tacirlerini muhatap almamı benden beklemeyin.

5-) Burada Ahmet b. Hanbel'in sırtından çirkin bir istismar yapılmakta, her zaman yapıldığı gibi ana mesele karartılıp hakikat teferruata kurban edilmektedir. Hakikat hadisin Kuran'a paralel vahiy olmadığıdır. Müsnet'te hilafet ve halifelik hakkında hadis bulunca hadisin Kuran'a paralel vahiy olmadığı, bunu iddia etmenin Allah'a, Kur'an'a va İslam’a iftira olduğu gerçeğini değiştirecek mi?

Aziz dostlar.. Gelelim bana bu iftirayı atan kendini bilmez malum tiplere…

Malum tip, Ahmet b. Hanbel'e iftara ettiğim yalanını söyleyerek mezhebini din edindiğini ortaya koymuştur.
Asıl o, ‘hadis vahiydir’ demekle Allah'a iftira ediyor. Kim olduğunu hiç merak etmedim. Allah sizi inandırsın, merak edip bir kere bakmadım. Zira adam olan ortaya eser ve fikir koyar, emek verir ve üretir, başkasının koyduğu eserler üzerinden saldırganlık yapmaz, başkasının emek vererek ürettiği fikirleri iftira ile kirletmeye kalkmaz.


Bu kişi hadise ‘vahiy’ demekle bidat ve delaletin dibini bulmuştur. Boşuna ehl-i sünnet geçinmesin, o ehl-i bid’atın en alt katmanındadır.

Onun inandığı dinle benim inandığım din aynı değildir. Benim dinim indirilen din onun dini uydurulan dindir!
Sırtımdan şöhret kazanmaktan vazgeçmelidir. Ahmet b. Hanbel'in arkasına saklanıp taşlamak yiğitlik değildir. Ortaya kendi tezini koymalıdır. Dedenin yediğiyle torunun karnın doymaz. O ve onun gibiler hiç bir risk almadan ve hiç bir emek vermeden şöhret peşindeler. Bu ümmetin hiç bir sorununu çözmek gibi bir dertleri yok. Geçmişin sırtından güç ve nüfuz elde etmeden başka bir dertleri de yok.

Onları kimin saldırttığını bilmiyorum. Bana saldıranların çokluğuna bakıyorum, eserlerimin ve fikirlerimin ne kadar etkili olduğunu oradan çıkartıyorum. Tek tek saldırmıyorlar, sürü halinde saldırıyorlar. Bir konuda saldırmıyorlar, her konuda saldırıyorlar. Biliriz: Sünni mezhepçi Şiiye, Şii mezhepçi Sünniye saldırır. Radikal selefi tarikatçıya, tarikatçı selefiye saldırır. Harici selefi hepsine birden saldırır.

Dikkatinizi bir şey çekiyor mu? Bu ülkedeki Mezhepçilerin Sünnisi de Şiisi de, holiganların Selefisi de tarikatçısı da, radikali de ılımlısı da, pareleli de çaprazı da, hep bir oldular bana saldırıyorlar. Nezarete atsanız birbirine değmeyecek olan bu kadar farklı kesimlerin hep birlikte saldırdıkları ikinci bir kişi ben bilmiyorum? Keşke düşmanlarım mert olsalardı ve tek tek gelselerdi. Ama sürüyle saldırıyorlar. Biri bırakıyor, öbürü saldırıyor. Sahi, onları bu kadar mı korkuttum? Benim sözümden başka silahım yok. Sözlerim onları bu kadar mı korkuttu? Bu kadar mı etkili fikirlerim?

Bu soruların tümünün cevabı sanırım evet. O zaman tümünü üzecek haberim var: Sözlerimin etkisi hakikat oluşundan kaynaklanıyor. Zira sözlerimi hiç Kur’an’ın önüne geçirmedim. Sözüm de özüm de Kur’an’a kurban olsun diye dua ettim ve edeceğim. Kur’an deyince kuduranlara inat bunu son nefesime kadar yapacağım. İşte bana saldıranlar açısından kötü haber bu. Allah bana sabır, onlara insaf versin.

Onların dini onlara benim dinim banadır!1. Malum şahıs Ahmed b. Hanbel’e iftira ettiğimi iddia ediyor. Eğer sorun Ahmed b. Hanbel’in hadis atması ise, bu durum hilafetle ilgili hadislerden ibaret değildir. O Müsned’deki hadisleri 750.000 hadis içindin seçtiğini söyler (Tedribu’r-Ravi) Yani o 720.000 hadisi atmıştır. Kettani bu rakamın 100.000 olduğunu söyler. Yani Ahmed b. Hanbel Müsned’i yazarken 70.000 hadisi atmıştır. Hadis atma işini Buhari de Müslim de yüpmış ve yüzbinlerce hadisi attıklarını itiraf etmişlerdir. Bu da hadislerin vahiy olmadığı tezimizi destekler.

Komik oluyor!

Ben ortaya bir şey koyacağım, bu gibiler de mal bulmuş mağribi gibi üstüne atlayacak ve cehaletine bakmadan kendine şöhret devşirecek!


'İHSAN ŞENOCAK ŞİMDİ KONUŞSUN'

Ebu Hüreyre’ye göre Hz. Rasul şöyle demiştir:
“Ümmetimi Kureyş’in şu boyu helak edecektir.” Etrafındakiler sordu: “Bunlara karşı ne yapalım ey Allah’ın Rasulü?” Hz. Rasul şöyle dedi: “Keşke insanlar onlarla ilişkiyi kesip koparsalar (lev enne’n-nâse i’tezelûhum)” (Müsned, hadis no: 8011)

Bu rivayetin hemen ardından Müsned’de Ahmed b. Hanbel’in oğlu Abdullah babasına dair şu tarihi itirafta bulunur:
“Babam bana ölüm döşeğinde şöyle dedi: “Bu hadisi kaldır at! Çünkü o peygamberin hadislerine aykırıdır.” Babamın kasdettiği hadisler yöneticiler hakkındaki “Dinleyin!”, “İtaat edin!” “Sabredin” türü hadislerdi.

KAYNAK: Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 301, h. No: 8011)

SONUÇ: Ahmed b. Hanbel yöneticiye itaatsizliği emreden hadisin yöneticiye itaati emreden hadislere aykırı olduğu sonucuna varıyor ve oğluna emrederek hadisi kitabından çıkarıyor.
Eğer samimi ise bu şu demektir: Ahmed b. Hanbel’e göre tüm zalim sultana karşı itaatsizliği hele isyanı emreden hadisler gerçek dışıdır, gerçek itaati emreden hadislerdir, Onlar kaldırılıp atılmalıdır.

SORULAR:

1. Ahmed b. Hanbel yöneticilere itaat etmemeyi emreden yukarıdaki hadisi kitabına önce niye almış? İtaati emreden diğer hadisleri ölüm döşeğinde mi keşfetmiş?

2. Yönetimin baskısına maruz kalmasa, yine de hadisi atar mıydı?

3. Peki, Ahmed b. Hanbel’in ölüm döşeğinde oğluna kitabından sildirip attırdığı bu hadisin senedi zayıf veya uydurma mı?

CEVAP: İBN HANBEL’İN OĞLUNA ATTIRDIĞI BU BU HADİSİ BUHARİ VE MÜSLİM AYNI İSNAT VE METİNLE SAHİHLERİNE ALMIŞLARDIR

(Buhari, 61/ Menakıb, 29 (IV, 177); Müslim, 52/Fiten, 18, no: 2917)

İBN HANBEL’İ SÜNNİ ALİM, BENİ ONA İFTİRA ETMEKLE SUÇLAYAN CAHİL FANATİĞE SORULAR:


1. Bu delilden sonra cehaletini itiraf edecek mi, yoksa işi mezhep satışına mı vuracak?

2. Bu cahil kişi önüne cilt cilt kitapları yığıp görüntü vermek yerine, yığdığı kitaplar hakkında esaslı bilgiye sahip olmayı düşünüyor mu? Bunun için çamur atmak yetmez, emek vermek lazım.

DÜRÜST OLMAYA DAVET: Eğer Şenocak bu bir örnek diye kaçamak yaparsa, bu takdirde Ahmed b. Hanbel’i aynı tür hadisin bir kısmını atıp bir kısmını atmadığını söylemiş ve dolayısıyla itaat etmeyin hadislerinin itaat edin hadislerine aykırı olduğu düşüncesinde samimi olmadığını, oyun onadığını, çelişki sergilediğini itiraf etmiş olmaz mı?

SONUÇ: Yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi, İbn Hanbel’in oğlu Abdullah’a ait kitapta bir çok not bulunmaktadır. Bu da eldeki Müsned’e son şeklini verenin Ahmed b. Hanbel değil oğlu Abdullah olduğunu gösterir.
Yani İhsan’ın ekranlarda şov yaptığı kitap Abdullah b. Ahmed b. Hanbel’in seçkisidir, babasının değil.

Ahmed b. Hanbel ve oğlu Abdullah kim midir?
İflah olmaz iki İmam Azam düşmanıdır.

Sıkı durun: İMAM AZAM’A KAFİR OLDU, DİNDEN ÇIKTI DİYEN KİŞİLERDİR

BELGESİ YARIN

İLGİLİ HABER

Şenocak'tan İslamoğlu'na: Ulemaya iftira etme kardeşim


Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

Görüş Bildir Bizimle Paylaş