DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

DOLAR

15,8769 ₺

EURO

16,8435 ₺

ALTIN

942,56 ₺

BİST

2.372,35 ₺

Anlayış Küresel Kriz ve Kürt sorununu gündeme taşıyor

Dün­ya fi­nan­sal te­rör­le uğ­ra­şı­yor, Tür­ki­ye si­ya­sal te­rör­le. Er­ge­ne­kon da­va­sı, Tür­ki­ye?nin si­ya­sal te­rö­rü alt edip ede­me­ye­ce­ği­nin sı­na­vı ola­cak. diyo Anlayış...

12.11.2008 17:54:00

Derginin sunuş yazısında şu ifadelere yer veriliyor:

MERHABA

Dün­ya fi­nan­sal te­rör­le uğ­ra­şı­yor, Tür­ki­ye si­ya­sal te­rör­le. Er­ge­ne­kon da­va­sı, Tür­ki­ye?nin si­ya­sal te­rö­rü alt edip ede­me­ye­ce­ği­nin sı­na­vı ola­cak. ?Si­vil­ler hü­kü­met olur fa­kat ik­ti­dar ola­maz­lar!? hük­mü ta­ri­he ka­rış­ma­dık­ça, Bu Ül­ke?de te­rör so­na er­me­ye­cek.

Yıl­lar ge­çip de açık­la­ma ve iti­raf­lar üst üs­te yı­ğıl­dık­ça ger­çek­ler da­ha iyi an­la­şı­lı­yor. Çey­rek yüz­yıl­dır Tür­ki­ye?yi ka­na bu­la­yan te­rör ör­gü­tü PKK?nın fa­ali­yet­le­ri ile Tür­ki­ye?nin si­vil­leş­me ham­le­le­ri­nin ör­tüş­me­si; do­la­yı­sıy­la bu ham­le­le­rin bir tür­lü ama­cı­na ulaş­ma­ma­sın­da PKK?nın gö­rü­nür et­ki­si za­ten akıl­lar­da cid­di şüp­he­ler uyan­dı­rı­yor­du. Şim­di bu şüp­he­le­rin komp­lo­ de­ğil, ger­çek ol­duk­la­rı açı­ğa çı­kı­yor. 

Ka­sım dos­ya­mız­da PKK ve Kürt so­ru­nu­nu ele al­dık. Ha­şim Ha­şi­mi, Ümit Fı­rat, İb­ra­him Za­rif, Tal­ha Kö­se, Ta­ha Öz­han, Ha­tem Ete ve Büş­ra Er­san­lı bu çok yön­lü, kar­ma­şık me­se­le­ye ışık tut­tu­lar. Ana­liz ve yo­rum­la­rı­nın or­tak pay­da­sı şu: PKK ka­ran­lık iliş­ki­ler için­de­ki ka­ba bir te­rör ör­gü­tü­dür; Kürt­le­rin ba­rış ve öz­gür­lü­ğü­nü bal­ta­la­mak­ta, Tür­ki­ye?nin böl­ge ül­ke­le­ri ve Ku­zey Irak?ta­ki Kürt yö­ne­ti­miy­le iliş­ki­le­ri­ni boz­mak­ta­dır.

Ka­pak ya­zı­la­rı­mız­da Ana­ya­sa Mah­ke­me­si?nin AK Par­ti?nin ka­pa­tıl­ma­sı ve ba­şör­tü­sü dü­zen­le­me­si­ne da­ir ver­di­ği ka­rar­la­rın ge­rek­çe­si­ni ir­de­le­dik ve or­ta­ya va­him bir tab­lo çık­tı: Ana­ya­sa Mah­ke­me­si Tür­ki­ye için ta­şın­maz bir yük­tür! Mus­ta­fa Şen­top, Yu­suf Te­kin ve Ci­han Ak­taş me­se­le­yi fark­lı yön­ler­den ele al­dı­lar. 

Bu ay­ki Söy­le­şi­YO­RUM ko­nu­ğu­muz hü­ren­diş hu­kuk­çu Ka­zım Ber­zeg. Ge­rek­çe­li ka­rar­lar­la hü­kü­met ve par­la­men­to­nun iş ya­pa­maz ha­le ge­ti­ril­di­ği­ni be­lir­ten Ber­zeg?e gö­re ?Ana­ya­sa Mah­ke­me­si?ne ?ar­tık ye­ter? den­me­li.?

İrtibat:

Adres: VEFA Cad. No. 56 KAT. 3 VEFA - ISTANBUL
Tel: 0212. 520 74 74 PBX
Faks: 0212. 520 74 00
E-Posta: [email protected]

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

Görüş Bildir Bizimle Paylaş