DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

Anlayış Haziran sayısıyla merhaba dedi

Derginin 61. sayısı çıktı. Dergi bu sayısında yargı darbesini ve sendikacılığı gündem yapıyor.

04.06.2008 14:23:00

 

Anlayş, yargıyı iyiden iyiye siyasallaştıran bu gelişmeyi Haziran sayısında Nöbetleşe Muhtıra'yı kapağına taşıdı. TopluYORUM?da Anlayş?ın renkli yüzleri mevcut durumu ?Tuzun koktuğu an!? başlı altında değerlendirirken, Memleket Hali?nde Yücel Bulut, Yargıtay Başkanlar Kurulu?nun ?yargı baımsızlı? kavramını adeta ?baımsız bir devlet? olarak algıladıklarına dikkat çekiyor.

Kapak bölümünde İbrahim Zarif, son Yargıtay bildirisinin, uzun vadede adalet duygusunun altını oymaktan başka bir işe yaramayacaını belirtirken, Taha Özhan içine girilen siyasi ıkmazda, dava aıldından beri ?eylemsizlik? sürecine girmiş AK Parti?nin payını irdeliyor. B. Berat Özipek, hükümetin ancak içindeki İttihatılara kulak vermediği ölüde mevcut krizi aşabileceği uyarısında bulunurken, Murat Yılmaz da Türkiye?nin Ergenekon?dan ıkıp ıkamayacaını sorguluyor.

Türkiye Siyaset?te Kutbettin Kılç, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi ile başlayan doğrudan görşmeleri, Türkiye?nin nihayet Kuzey Irak?ta da yumuşak gücünün farkına varması şeklinde değerlendiriyor. DTP?li Ahmet Türk?ün ?PKK şiddetinin Kürt meselesinin özümüne zarar verdiği? şeklindeki sözlerinden kısa bir süre sonra partisinde istifa edişini değerlendiren usta kalem Hasan Kösebalaban, bunun etnik Kürt milliyetçi hareketinde önemli bir ayrşmaya işaret ettiğini vurguluyor. Nuh Yılmaz, ATV-Sabah Grubu?nun Çalık Grubu?na satı üzerine koparılan fırtınayı değerlendirirken; Naci Bostancı, siyasi dilin, kitleler nezdinde ancak sahihliği ölüsünde makes bulabileceğini söylüyor.

Türkiye Ekonomi?de İbrahim Öztürk, istikrar göstergelerine şimdiye dek olumlu katkılarda bulunarak misyonunu tamamlamş olan IMF programının artık bir kenara bırakılması gerektiğini söylüyor.

YüzleşiYORUM?da Mustafa Özel, hırs, aç gözlülük gibi kötülükleri terakkinin motoru olarak gören modern iktisadın sahte dünya cennetine kanmamamız gerektiğini belirtiyor ve ekliyor: ?Böyle bir ortamda, müstakbel iyi sistemlerin de mayasına katabileceğimiz ?Müslümanca tasarımlar? peşinde koşalım; fakat geleceğin Küba veya Kuzey Kore?si olmaya özenmeyelim. Realiteden kopan, hakikatten de kopar!?

?Türkiye?de Sendikacılık? başlıklı Dosya?da Sedat Murat, Sayım Yorgun, H. Yunus Ersöz ve Hasan Şenocak gibi yetkin kalemler Türkiye?deki başlıca içi ve memur sendikalarına ve sendikacılın geleceğine ık tutuyorlar.

Derginin bu ayki SöyleşiYORUM konuğu ise Hak-ş Genel Başkanı Salim Uslu. Uzlaşması ve yapıcı sendikacılık anlayıyla öne ıkan Uslu, ?Emek Türk sendikacılının öznesi değil nesnesidir? diyor.

Dünya Siyaset bölümünde Nebi Miş, Türkiye?nin resmî arabuluculuğuyla gerçekleşen Suriye-İsrail görşmelerinin nasıl şekilleneceğine, Z Tuba Kor ise Lübnan?da taraflar arasında Cumhurbaşkanlı seçimi üzerinde gerçekleşen uzlaının ömrünün ne kadar olacaına mercek tutuyor. Ebru Afat ise İran?ın bölgedeki aılımları ve nükleer gç olmadaki kararlılının ABD?nin bölgede giderek azalan nüfuzuna işaret ettiğini vurguluyor.

Toplum bölümünde İhsan Fazlıoğlu, Türkiye?deki toplumsal meseleler hakkında tarihî gerçekliği dikkate almayarak yapılan sosyolojik analizlerin, kocakarı teşhisinden öte gidemeyeceğini söylüyor. Nazife Şişman ise opera sanatısı Leyla Gencer?in kozmopolit bir kimliğin reklamına dönşen cenaze töreni üzerinden, cenaze şekillerini bile ileri-geri tanımlaması içerisinde ele alan Batılı elitin açmazlarına dikkat çekiyor.

Sadık Ünay, Fatmanur Altun, Şerife Genç bu ayki Anlayş?ın öne çıkan diğer yazarları?

Derginin giriş yazısında şu ifadelere yer veriliyor:

Bir ül­ke ki bil­gin­le­ri akıl­lı, şa­ir­le­ri yü­rek­li,
Bir ül­ke ki iş­çi­le­ri üret­ken, si­ya­se­ti sü­rek­li,
Bir ül­ke ki sa­nat­çı­la­rı say­gın, si­ya­set­çi­le­ri gaf­sız,
Bir ül­ke ki ta­cir­le­ri onur­lu, yar­gıç­la­rı ta­raf­sız?
Ne olur­du Al­lah?ım, be­nim ül­kem de böy­le bir ül­ke ol­sa!
Kal­bim böy­le bir ül­ke­de ya­şa­mak­tan mut­lu­luk duy­sa!

Ka­pak ya­zı­la­rı­mız­da ?yar­gıç­la­rı ta­raf­sız ol­ma­yan? Bu Ül­ke?nin hâl-i pür me­lâ­li­ni ir­de­le­me­ye ça­lış­tık. İb­ra­him Za­rif, son Yar­gı­tay bil­di­ri­si­nin, uzun va­de­de ada­let duy­gu­su­nun al­tı­nı oy­mak­tan baş­ka bir işe ya­ra­ma­ya­ca­ğı­nı be­lir­tir­ken, Ta­ha Öz­han içi­ne gi­ri­len si­ya­si çık­maz­da, da­va açıl­dı­ğın­dan be­ri ?ey­lem­siz­lik? sü­re­ci­ne gir­miş AK Par­ti?nin pa­yı­nı ir­de­li­yor. Be­rat Özi­pek, AK Par­ti hü­kü­me­ti­nin an­cak için­de­ki İt­ti­hat­çı­la­ra ku­lak ver­me­di­ği öl­çü­de mev­cut kriz­den çı­ka­bi­le­ce­ği uya­rı­sın­da bu­lu­nur­ken, Mu­rat Yıl­maz da mem­le­ke­tin üs­tü­ne çö­rek­len­miş Er­ge­ne­kon ka­bu­su­nun bit­me­si­nin si­ya­set ku­ru­mu­nun ka­rar­lı bir du­ruş ser­gi­le­me­si­ne bağ­lı ol­du­ğu­nu vur­gu­lu­yor. İç si­ya­set bu kı­sır tar­tış­ma­la­ra ki­lit­len­miş­ken dış po­li­ti­ka­da Tür­ki­ye, İs­ra­il ve Su­ri­ye ara­sın­da­ki so­run­la­rın çö­zü­mün­de ta­ri­hî sa­yı­la­bi­le­cek bir ara­bu­lu­cu­luk gö­re­vi üst­len­miş du­rum­da.

Ha­zi­ran dos­ya­mı­zın ko­nu­su, Tür­ki­ye?de sen­di­ka­cı­lık. Se­dat Mu­rat, Sa­yım Yor­gun, En­gin Yıl­dı­rım, H. Yu­nus Er­söz ve Ha­san Şe­no­cak bir yan­dan baş­lı­ca iş­çi ve me­mur sen­di­ka­la­rı­mı­zı otop­si ma­sa­sı­na ya­tı­rır­ken, di­ğer yan­dan sen­di­ka­cı­lı­ğın ge­le­ce­ği­ne ışık tut­tu­lar. Kü­re­sel­leş­me­nin sen­di­ka­cı­lı­ğı dö­nüş­tür­dü­ğü­nü ifa­de eden ya­zar­la­rı­mız, Tür­ki­ye?de he­nüz sen­di­kal bi­lin­cin otur­ma­dı­ğı gö­rü­şün­de bir­le­şi­yor­lar.

Bu ay­ki Söy­le­şi­YO­RUM ko­nu­ğu­muz en­te­lek­tü­el sen­di­ka­cı Sa­lim Us­lu. İl­ke­li ve de­mok­ra­si­den ödün ver­me­yen du­ru­şuy­la ba­şa­rı­lı bir sen­di­ka­cı por­tre­si çi­zen Us­lu?nun me­sa­jı açık ve net: ?Emek, Türk sen­di­ka­cı­lı­ğı­nın öz­ne­si de­ğil nes­ne­si­dir.?

İrtibat:

Adres: Vefa Cad. No. 56 Kat. 3 Vefa - İstanbul
Tel: 0212. 520 74 74 PBX
Faks: 0212. 520 74 00

Cabir Atik - [email protected]


Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

Görüş Bildir Bizimle Paylaş