DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

İSTANBUL

19:51:00

İftar vakti

BURSA

19:50

04:47
19:50
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:34

04:33
19:34
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:17

04:16
19:17
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:01

03:59
19:01
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:48

03:56
18:48
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:51:00

İftar vakti

ANKARA

19:34

04:33
SAHUR
19:34
İFTAR

ERZURUM

19:01

03:59
SAHUR
19:01
İFTAR

Muhammed Accac Türkiye'de

İslam aleminin tanınmış ilim adamlarından Prof. Dr. Muhammed Accâc el- Hatîb Ankara'da önemli iki konferans vermek üzere Türkiye?ye geliyor.

15.05.2008 14:44:00

 

Şam Üniversitesi Hadis Tarihi ve Hadis Usulü eski Öğretim Görevlisi İslam aleminin tanınmış ilim adamlarından Prof. Dr. Muhammed Accâc el- Hatîb Medarik Yayınları?nın davetlisi olarak Ankara'da önemli iki konferans vermek üzere Türkiye?ye geliyor.

Medarik Yayınları?nın düzenleyeceği konferanslarla ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır:

BİRİNCİ KONFERANS
' NEBEVÎ SÜNNET'İN ETRAFINDAKİ ŞÜPHELER'

18 Mayıs 2008 Pazar günü Saat: 14:00'te
Konferans Yeri:
Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu (Kocatepe Camii altı)
Kocatepe -Ankara

İKİNCİ KONFERANS
'RASULULLAH'IN (SAV) GENÇLİĞİ TERBİYESİ'

19 Mayıs 2008 Pazartesi günü Saat: 17.30
Konferans Yeri:
Afitâb Konferans Salonu:
12.Cad. Sami Efendi Külliyesi Altı
Demetevler-Ankara

Prof. Dr. MUHAMMED ACCAC EL-HATİB

* ŞAM ÜNİVERSİTESİ ŞERİAT FAKÜLTESİ ESKİ DEKAN YARDIMCILIĞI
* EŞ-ŞARİKA ŞERİAT VE İSLAMİ ARAŞTIRMALAR FAKÜLTESİ DEKANI
* ARAP EMİRLİKLERİ BİRLİĞİ ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTESİ HADİS VE HADİS İLİMLERİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

MUHAMMED ACCAC EL-HATİB?İN ESERLERİ
1. Zeyd İbn Sabit, Şam 1959
2. Ebu Hureyre Raviyetu?l-İslam 1962
3. es-Sunnetu Kable?t-Tedvin 1963
4. el-Bibliyografya el-Arabiyye (Sünnet?in Konuları) 1965
5. Usulu?l-Hadis ve Mustalahuhu 1968
6. Kabesatun Min Hedyi?n-Nubuvve 1968
7. Lemehatun Fi?l-Mektebeti ve?l-Bahs 1971
8. el-Muhaddis el-Fasılu Beyne?r-Ravi ve?l-Vai (thk) 1971
9. et-Terbiyetu?l-İslamiyyetu Ehdafuh Ususuha Vesailuha ve Turuku Tedrisiha 1974
10. el-Mucezu fi Ehadis?l-Ahkâm 1975
11. el-Vecizu fi Ulumi?l-Hadis 1978
12. Şezeratun Fi Tefsir (Tefsiru Sureti?l-Mücadile, el-Hucurat ve el-Mumtehine) 1978
13. el-Muhtasaru?l-Veciz Fi Ulumi?l-Hadis 1985
14. Edvaun Ala?l-İ?lam Fi Sadri?l-İslam 1984
15. Nizamu?l-Usreti Fi?l-İslam 1985
16. Kabesatun Min Hedyi?l-Kur?an ve?s-Sunne 1980
17. Fi Rihabi Esmai?l-Hüsna 1988
18. Fi?l-Fikr el-İslami 1990
19. el-Camiu Li Ahlaki?r-Ravi ve Adabi?s-Sami? İnceleme ve thk.
1991
20. el-Mucezu Fİ Hadisi?l-Ahkâm 1998
21. Mesaliku?l-Ebsar Fi Memalik?il-Emsar V. Cild 2002
22. el-Fihris el-vasfi Li Kutubi?l-Hadis ve Ulumuhi 2002
23. el-Fihrisu?l-Vasfi Li Kutubi?l-Hadis 2002
24. Devru?l-Usreti Fi?l-İslam 2000
25. es-Siletu Beyne İtabillahi vce?d-Damir el-Vaiz 2001
26. el-İhtişamu Hakikatuhu ve Aaruhu Fi?l-Muctemai 2001
27. Devru?l-Mer?eti?l-Muslimeti Fi?t-Terbiyeti: 2003

MAKALELERİ:

1. er-Reddu Ala Ebi Reyye
2. Ebu Hureyre 1963
3. Sıdku?l-Buhari 1967
4. el-Libas 1968
5. el-Aniye 1969
6. es-Sebilıu ila Mevadi?il-Hadis 1972
7. Devruke Ya Kullete?ş-Şeria 1972
8. Tedvinu?l-Hadis ve Talalaiu?l-Mudevvenat 1983
9. İbn Şihab ez-Zuhri ve?l-Musteşrikun 1983
10. el-Cusur el-İslamiyye Beyne?l-İmarat el-Arbiyye ve?l-Bilad el-Arabiyye ve?l-İslamiyye fi?l-Karni?r-Rabi? Aşer el-Hicriyye 1985
11. İbn Bulu Konusal İnceleme: 1991
12. el-İcazetu: 1992
13. el-İmam el-Buhari: 1994
14. Hukuku?l-Evlad Kivbele?l-Valideyn: 1994
15. Terbiyetu Evladina Beyne?l-Vakı?i ve?l-Vacib:1997
16. Kiraatun İ?lamiyyetun Fi?s-Siyer: 1997
18. Usulu?t-Tahkik Beyne?n-nazriyyeti ve?t-tatbik:
1997
19. el-Hadis en-Nebevi: 1998
20. Ulumu?l-Hadis. 1999
21. et-Tetavvuu? Fi?l-İslam: 1999
22. İ?dadu?d-Duat: 2000

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş