DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

İSTANBUL

19:58:00

İftar vakti

BURSA

19:56

04:36
19:56
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:40

04:22
19:40
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:24

04:06
19:24
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:07

03:48
19:07
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:53

03:46
18:53
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:58:00

İftar vakti

ANKARA

19:40

04:22
SAHUR
19:40
İFTAR

ERZURUM

19:07

03:48
SAHUR
19:07
İFTAR

Gül'den ilk veto çıktı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Sosyal Güvenlik Yasası ve 301. maddedeki değişikliğe onay verirken bir kanunu da tekrar görüşülmesi için TBMM'ne geri gönderdi.

08.05.2008 08:53:00

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 5754 sayılı 'Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' ve 5759 sayılı 'Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'u onaylarken; 5760 sayılı 'Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'u, 20'nci maddesiyle 3568 sayılı kanuna eklenen geçici 10'uncu maddenin bir kez daha görüşülmesi için anayasanın değişik 89 ve 104. maddeleri uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na geri gönderdi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, SSGSS?yi onayladı. Yasanın onaylanmasıyla çalışma hayatında yeni dönem başlamış oldu. Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Yasa?sıyla, kadınlarda 58, erkeklerde 60 olan emeklilik yaşı her iki kesim için de 65'e yükseltilirken, prim gün sayısı da 7 bin?den 7 bin 200?e çıkarıldı. Aylık bağlama oranları düşürülürken, bazı sektörlerdeki fiili hizmet zammı uygulaması ise kaldırıldı. Ayrıca, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk kez devlet memuru olanlar, Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınacak.

30 NİSAN?DAN SONRA SİSTEME GİRECEKLERDE AYLIK BAĞLAMA ORANI YÜZDE 2

Cumhurbaşkanı Gül'ün onayladığı yasaya göre, emeklilikte aylık bağlama oranı ilk 10 yıl yüzde 3, sonraki yıllarda ise yüzde 2 olacak. İlk defa işe başlayan sigortalılar için ise aylık bağlama oranı yüzde 2 olacak. 30 Nisan 2008?den itibaren sisteme giren sigortalılarda is aylık bağlama oranı ise yüzde 2 olarak uygulanacak.

EMZİRME ÖDENEĞİNİ SGK BELİRLEYECEK

İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve sigortalı kadının doğum yapması halinde verilecek iş göremezlik ödeneği; yataklı tedavilerde günlük kazancının yarısı, ayakta tedavilerde ise üçte ikisi tutarında olacak. Sigortalı kadın, Bağ-Kur?lular ve sigortalı erkeğin çalışmayan eşi de emzirme ödeneğinden faydalanabilecek. Ödenekte, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün prim yatırılmış olması şartı aranacak. Emzirme ödeneğini miktarını Sosyal Güvenlik Kurulu karar verdikten sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı onaylayacak.

ÖLÜM VE MALULLÜK AYLIĞINDA 1800 PRİM GÜNÜ KOŞULU

Bağ-Kur ve SSK?lılar ile kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren devlet memuru olanlar, meslekte kazanma gücünün en az yüzde 60?ını yitirmeleri durumunda malul sayılacak. Malullük aylığı alınabilmesi için en az 10 yıl sigortalı olunması ve toplam bin 800 gün prim ödenmesi gerekecek. Ölüm aylığından yararlanabilmek için devlet memurları ve Bağ-Kur?lular da, en az bin 800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödeme koşulu aranacak. Dul eşlere ise ölen sigortalının aylığının yüzde 50?si verilecek. Eşinin çocuğu ve geliri olmaması durumunda aylığın yüzde 75?i bağlanacak.

Cenaze yardımı tutarını, Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu belirleyecek. Bu oran Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının onayından sonra belirlenecek.. Kız çocukları, aylık veya gelirinin 2 yıllık tutarı kadar evlenme yardımı alabilecek.

FİİLİ HİZMET ZAMMI KALKAN SEKTÖRLER

Gazeteciler, PTT dağıtıcıları, milletvekilleri, Tarım Bakanlığı Zirai Mücadele ve Karantina Teşkilatı ile Veteriner Teşkilatı'nda görev yapanlar, Devlet Tiyatrosu sanatçıları, pilot ve hostesler, lokomotif makinistleri, infaz koruma memurları, gemi adamları, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası üyeleri için fiili hizmet zammı uygulamadan kaldırıldı.
Hem eşinden hem de anne veya babasından ölüm aylığı hak edenler sadece birini tercih edecek. Gelir ya da aylık bağlanmış olan sigortalıyı kasten öldürdüğü veya iş göremez ve malul hale getirdiği mahkeme kararıyla belgelenen kişiye, gelir ve aylık bağlanmayacak.

YENİ MEMURLAR GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINDA

SSK ve Bağ-Kur?lularla birlikte yasanın yürürlüğe girmesinden sonra ilk defa devlet memuru olanlar genel sağlık sigortası kapsamına girecek. Vatansızlar ve sığınmacılar ile 65 yaşını doldurmuş muhtaçlar, İstiklal Madalyası alanlar, gaziler de genel sağlık sigortasına dahil edildi. Ayakta tedavide 2 YTL katılım payı alınacak. Katılım payı, prime esas kazanç, gelir ve aylıkların tutarı gibi ölçütler dikkate alınarak, yüzde 10 ile yüzde 20 arasında değişecek. Sigortalılar Türkiye'de yapılamayan tetkikleri, yurtdışında yaptırabilecek. Doku ve kök hücre tedavilerinde, sigortalıdan katılım payı alınmayacak.

ÖZEL HASTANELERİN KATKI PAYINI BAKANLAR KURULU BELİRLEYECEK

Özel hastaneler tarafından tepki gösterilen yüzde 20?lik katkı payı ise yapılan değişiklik sonrasında Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek. Kamu hastanelerinden sevk edilen gazi ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerden katkı payı alınmayacak.
Öte yandan kayıt dışının önüne geçmek için işçinin maaş, prim ve ikramiye ödemeleri bankaya yapılacak

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TCK?nın 301. maddesinde değişiklik öngören ve ?Türklüğe haraketi? düzenleyen ?Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun?u onayladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi?nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Gül?ün söz konusu kanunun onayladığı ve kanunun Resmi Gazete?de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildiği bildirildi.
Gül?ün onayının ardından TCK?nın 301. maddesindeki ?Türklüğü, Cumhuriyeti veya Türkiye Büyük Millet Meclisini alenen aşağılamak? ifadesi, ?Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini veya Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükumetini ve Devletin yargı organlarını? şeklinde değiştirildi.

Kanunla, soruşturma açma yetkisi de Adalet Bakanı?nın iznine bağlandı.
Komisyon ve Meclis Genel Kurulu'nda CHP ve MHP'nin yoğun muhalefetine rağmen taştırmalı oturumlarda kabul edilen TCK'nın 301. maddesi şu şekilde düzenlenmiş oldu:
'Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini veya Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükumetini ve Devletin yargı organlarını alenen aşağılayan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılayan kişi, 1. fıkra hükmüne göre cezalandırılır. Eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz. Bu suçtan dolayı soruşturma yapılması, Adalet Bakanının iznine bağlıdır

İADE GEREKÇESİ

Cumhurbaşkanı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, '5760 sayılı Kanunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na geri gönderilmesinin gerekçeleri aşağıda sunulmaktadır:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nca 01 Mayıs 2008 tarihinde kabul edilen 5760 sayılı 'Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun' incelenmiştir. Anayasanın 135'nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, 'Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları; belli bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlâkını korumak maksadı ile kanunla kurulan ve organları kendi üyeleri tarafından kanunda gösterilen usullere göre yargı gözetimi altında, gizli oyla seçilen kamu tüzelkişilikleridir' Serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler odaları ile Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği de, tüzelkişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur. Bunların organlarının seçimlerine ilişkin esaslar 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda yer almıştır. Bu çerçevede,
- Odaların genel kurullarının her yıl Mayıs ayında toplanacağı ve organlarının seçimlerinin iki yıl süreyle geçerli olacağı,
- Odaların yönetim kurulunun beş asıl beş yedek üyeden oluşacağı,
- Yönetim kurulu üyeliğine en az beş yıl odada kaydı bulunan üyelerin seçilebileceği, ayrıca süresi biten üyenin yeniden seçilmesine engel bulunmayacağı,
- Odaların disiplin ve denetleme kurullarına üye seçilebilmek için kıdemin aranmayacağı ve ilgililerin iki yıl için seçileceği,
- Birlik genel kurulunun, her odadan, üyelerinin yirmibeşte biri oranında iki yıl için seçilecek asıl ve yedek temsilcilerden oluşacağı,
- Birlik genel kurulunun her yıl Eylül ayında toplanacağı,
- Birlik yönetim kurulu üyelerinin iki yıl için seçileceği,
- Süresi biten Birlik Yönetim Kurulu üyesinin yeniden seçilmesine engel bulunmayacağı,
- Birlik yönetim kurulu başkanlığına seçilebilmek için yeminli mali müşavir olmanın yeterli bulunacağı,
- Birlik disiplin ve denetleme kurulu üyeliklerine seçilebilmek için herhangi bir kıdem şartının aranmayacağı, üyelerin iki yıl için seçileceği,
- Birlik denetleme kurulunun, biri yeminli mali müşavir, ikisi de serbest muhasebeci mali müşavir olmak üzere üç üyeden oluşacağı,
- Seçimlerde liste esasının geçerli olacağı, hususunda düzenlemeler bulunmaktadır.
Yukarıda belirtilen konulara ilişkin olarak incelenen 5760 sayılı Kanun ile;
- Oda genel kurullarının her yıl yerine üç yılda bir toplanacağı,
- Yönetim kurulunun beş asıl beş yedek üyeden oluşması yerine, odaya kayıtlı üye sayısı ile bağlantı kurulduktan sonra, üye sayısı binin altında kalan odalarda beş asıl beş yedek, bin ile 5 bin arasında olan odalarda yedi asıl yedi yedek, 5 bini aşan odalarda ise dokuz asıl dokuz yedek üyeden oluşacağı,
- Yönetim kurulu üyeliğine seçilebilmek için beş yıllık kıdem yerine üç yıllık kıdemin yeterli olacağı,
- Odalarda üst üste iki seçim döneminde iki defa yönetim kurulu başkanlığına seçilmiş olanların, aradan iki seçim dönemi geçmedikçe yönetim kurulu üyeliğine seçilemeyeceği,
- Disiplin ve denetleme kurullarına üye seçilebilmek için üç yıllık kıdemin gerekeceği, sadece üye sayısı yüzün altında olan odalarda kıdem şartının aranmayacağı,
- Birlik genel kurulunun, üye sayısına bakılmaksızın her odadan seçilecek üç temsilci ile buna ek olarak oda üyelerinin yetmişbeşte biri oranında seçilecek asıl ve yedek temsilcilerden oluşacağı, temsilcilerin iki yerine üç yıl için seçileceği,
- Birlik genel kurulunun her yıl yerine üç yılda bir toplanacağı,
- Birlik yönetim kurulu üyelerinin iki yerine üç yıl süreyle seçileceği,
- Birlikte üst üste iki seçim döneminde iki defa yönetim kurulu başkanlığına seçilmiş olanların, aradan iki seçim dönemi geçmedikçe yönetim kurulu üyeliğine seçilemeyeceği,
- Birlik yönetim kurulu başkanlığına seçilebilecek yeminli mali müşavirler için en az beş yıl mesleki faaliyette bulunma şartının aranacağı,
- Birlik disiplin ve denetleme kurulu üyeliklerine seçilebilmek için en az üç yıllık kıdem şartının gerekeceği, üyelik süresinin de iki yerine üç yıl olacağı,
- Üç kişiden oluşan Birlik denetleme kurulunun, bir üyesinin yeminli mali müşavir olma zorunluluğu korunarak, diğer iki üyesinin serbest muhasebeci mali müşavir olması zorunluluğunun aranmayabileceği,
- Seçim sisteminde yapılan değişiklikle nisbi temsil esasının benimseneceği,
- Üyelerin oda veya birlik yönetim, denetleme ve disiplin kurullarından sadece birinde görev alabileceği yolunda yeni düzenlemeler yapılmaktadır. Görüleceği üzere, incelenen 5760 sayılı Kanunla sadece odaların ve Birliğin organlarının seçim sisteminde değişiklik yapılmamakta, aynı zamanda, odaların genel kurulları ile Birlik Genel Kurulunun toplanma dönemi, organlara seçilme yeterliği, organların üye sayıları ve seçilenlerin görev süresi gibi konularda da kapsamlı değişiklikler getirilmektedir. Bugüne kadar, 3568 sayılı Kanunun 20'nci maddesi uyarınca seçim sürecinin başladığı ve bazı odaların genel kurullarını yaptıkları anlaşılmaktadır. Bu genel kurullarda yapılan seçimler Kanunun yürürlükteki hükümlerine göre gerçekleşmiş olup, incelenen 5760 sayılı Kanunun bu süreçte yayımlanması halinde, diğer odalar genel kurullarını, incelenen Kanunun 21'inci maddesi uyarınca yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek olan yeni düzenlemelere göre yapmak suretiyle organlarının seçimlerini gerçekleştirmek zorunda kalacaklardır.

 

Bu durumda, aynı hukuki statüde bulunan odalara 2008 yılı Mayıs ayında yapılan seçimlerle ilgili olarak değişik hükümlerin uygulanacak olması sebebiyle farklı hukukî sonuçlara ulaşılacağından, özellikle temsil noktasında karışıklığa yol açılacaktır. Değinilen sakıncanın doğmaması için, 5760 sayılı Kanunun çerçeve 20 nci maddesiyle 3568 sayılı Kanuna eklenen geçici 10 uncu maddede gerekli düzenlemenin yapılması gerekirken, bu hususta hüküm bulunmaması kamu yararı ile bağdaşmamaktadır.

Yayımlanması yukarıda açıklanan gerekçelerle uygun görülmeyen 5760 sayılı 'Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun', 20'nci maddesiyle 3568 sayılı Kanuna eklenen geçici 10'uncu maddenin Türkiye Büyük Millet Meclisince bir kez daha görüşülmesi için, Anayasanın değişik 89 ve 104 üncü maddeleri uyarınca ilişikte geri gönderilmiştir' denildi.

AJANSLAR

-

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş