DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

Afet yönetimine tek çatı geliyor

Başbakanlık Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü kaldırılıyor.

19.03.2008 08:21:00

Üç genel müdürlüğün yerine Afet ve Acil Yönetimi Başkanlığı kurulmasını öngören tasarı, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Tasarıya göre, kurulacak olan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bünyesinde, Planlama ve Hazırlık Dairesi Başkanlığı, Müdahale Dairesi Başkanlığı, İyileştirme Dairesi Başkanlığı, Sivil Korunma Dairesi Başkanlığı, Deprem Dairesi Başkanlığı ile Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı oluşturulacak.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı; çalışma gruplarını kurup koordine edecek; yıllık çalışma raporu ve eylem planını hazırlayacak; kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkileri yürütecek; afet,deprem ve acil durumlar hakkında bilgi alma, bilgilendirme, toplama, değerlendirme ve kullanıma sunma amacıyla bilgi sistemi kuracak.

Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu

Afet, deprem ve acil durumlarla ilgili olarak hazırlanan çalışma hedeflerini, politikalarını, yıllık çalışma raporunu ve yıllık eylem planını onaylamakla görevli, Başbakan veya görevlendireceği başbakan yardımcısının başkanlığında, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri, Maliye, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Ulaştırma, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Çevre ve Orman Bakanları'ndan oluşan Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu kurulacak.

Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu

Afet, deprem ve acil durum hallerinde bilgileri değerlendirmek, alınacak önlemleri belirlemek, sivil toplum kuruluşları arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla, Başbakanlık Müsteşarı'nın başkanlığında, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri, Maliye, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Ulaştırma, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Çevre ve Orman Bakanlıkları müsteşarları, Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkanı ile afet, deprem veya acil durumun türüne göre diğer bakanlık ve kuruluşların üst yöneticilerinden oluşan Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu kurulacak.

Deprem Danışma Kurulu

Depremden korunmak, deprem zararlarını azaltmak, deprem sonrası yapılacak faaliyetler hakkında öneriler sunmak ve depremle ilgili araştırmalar için politikaları ve öncelikleri belirlemek amacıyla Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Müdürü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı, Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkanı'nında Deprem Danışma Kurulu oluşturulacak.

Yılda en az 4 kez toplanacak olan Kurul, başkanın çağrısı üzerine olağanüstü toplantı da yapabilecek.

İl afet ve Acil Durum Müdürlükleri

İllerde, il özel idaresi bünyesinde, valiye bağlı il afet ve acil durum müdürlükleri kurulacak.

İl afet ve acil durum müdürlükleri görevleri arasında, ilin afet, deprem ve acil durum tehlike ve risklerini belirlemek; afet, deprem ve acil durum önleme ve müdahale il planlarını, mahalli idareler ile kamu kurum ve kuruşlarıyla işbirliği ve koordinasyon içinde yapmak ve uygulamak yer alacak.

303 kadro ihdas edilecek

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı için 303 kadro ihdas edilirken, Başbakanlık Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü kadroları iptal edilecek.

Afet, deprem ve acil durum hallerinde ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması amacıyla, Başkanlık bütçesinde afet, deprem ve acil durum faaliyetleri ödeneği tefrik edilecek.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bütçesinde gider kaydedilmek suretiyle özel hesaba aktarılarak kullanılacak bu kaynaktan, Başkanlıkça uygun görülen hallerde, kamu kurum ve kuruluşları hesaplarına da aktarma yapılabilecek.

Kanundan 6 ay sonra faliyete geçecek

Kanunun yayımını takip eden 6 ay içinde; Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu kararıyla Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü kaldırılacak; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı faaliyete geçecek.

Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nde 31 Aralık 2007 tarihi itibarıyla çalışanlardan uygun görülenler, muvafakat aranmaksızın, Başbakan onayıyla Başkanlık kadrolarına atanabilecek.

Söz konusu personelden bu tarihe kadar Başkanlık kadrolarına atamaları yapılmayanlar, kadrolarının bulundukları bakanlıklarda uygun görülen birimlerde görevlendirilecek.

Sivil Savunma Müdürlükleri

Taşradaki sivil savunma müdürlükleri ile afet işleri şube müdürlükleri, il özel idarelerine devredilecek.

İl sivil savunma müdürleri ve ilçe sivil savunma müdürlerinin görevleri, Başkanlığın faaliyete geçmesiyle sona erecek.

İl sivil savunma müdürlükleri, ilçe sivil savunma müdürlükleri, sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürlüklerinde çalışan personel ile bayındırlık ve iskan il müdürlüklerinde afet işleriyle görevli personel, kanunun yayımını takip eden 6 ay içerisinde il özel idarelerine devredilecek.

Kaynak: CNNTÜRK


 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

Görüş Bildir Bizimle Paylaş