DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

Gül, Vakıflar Kanunu'nu onayladı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM'de 242 milletvekili ile kabul edilen Vakıflar Kanunu'nu onayladı.

26.02.2008 22:43:00

 

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 3 kanunu onayladı. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, cumhurbaşkanınca onaylanan 'Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun', 'Vakıflar Kanunu' ve 'Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunlarının Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Yaptırılması Hakkında Kanun' yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi.
 
Vakıflar Kanunu 20 Şubat 2008'de TBMM'deki görüşmelerde 242 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti.
 
Kanuna göre, yeni vakıfların kuruluşunda, amaçlarına göre özgülenecek asgari mal varlığı, her yıl Vakıflar Meclisi'nce belirlenecek.
 
Yeni vakıflar, vakıf senetlerinde yazılı amaçlarını gerçekleştirmek üzere, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne beyanda bulunmak şartıyla şube ve temsilcilik açabilecek.
 
Yabancılar, Türkiye'de hukuki ve fiili mütekabiliyet esasına göre yeni vakıf kurabilecek.
 
Genel Müdürlük tarafından yapılacak tebligata karşın, yasa uyarınca istenen beyanname, bilgi ve belgeleri zamanında vermeyen, organların vakfiye veya vakıf senedine aykırı olarak toplanmasına neden olan veya gerçeğe aykırı beyanda bulunan vakıf yönetimine, görevden alma yerine 500 YTL idari para cezası verilecek.
 
Vakıfların mal edinimi
Vakıflar, izin almadan mal edinebilecek, malları üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilecek. Mülhak, cemaat, esnaf ve yeni vakıflara başlangıçta özgülenen mal ve haklar, vakıf yönetiminin başvurusu üzerine, haklı kılan sebepler varsa denetim makamının görüşü alınarak mahkeme kararıyla, sonradan edindikleri mal ve hakları ise bağımsız ekspertiz kuruluşlarınca düzenlenecek rapora dayalı olarak vakıf yetkili organları kanalıyla daha yararlı olanlarıyla değiştirebilecek ve paraya çevrilebilecek.
 
Kurucularının çoğunluğu yabancı olan vakıfların, taşınmaz mal edinmeleri hakkında, Tapu Kanunu hükümleri uygulanacak.
 
Amaç değişikliği
Vakıfların vakfiyelerindeki şartların yerine getirilmesine fiilen veya hukuken imkan kalmaması halinde; vakfedenin iradesine aykırı olmamak kaydıyla mazbut vakıflarda, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün; mülhak, cemaat ve esnaf vakıflarında vakıf yöneticilerinin teklifi üzerine şartları değiştirmeye, hayır şartlarındaki parasal değerleri güncel vakıf gelirlerine uyarlamaya, Vakıflar Meclisi yetkili olacak.
 
Hayrat taşınmazlarının tahsisi
Genel Müdürlük tarafından değerlendirilemeyen veya işlev verilemeyen hayrat taşınmazlar, fiilen asli niteliğine uygun olarak kullanılıncaya kadar kiraya verilebilecek.
 
Hayrat taşınmazlar, Genel Müdürlük tarafından işlev verilmek amacıyla vakfiyesinde yazılı hizmetlerde kullanılmak üzere, onarım ve restorasyon karşılığı kamu kurum ve kuruluşlarına veya benzer amaçlı vakıflara veya kamu yararına çalışan derneklere tahsis edilebilecek.
 
Tahsis edilen taşınmaz, ticari bir faaliyette kullanılamayacak; tahsise aykırı kullanımın tespiti halinde taşınmaz tahliye edilecek. Cemaat vakıflarına ait, kısmen veya tamamen hayrat olarak kullanılmayan taşınmazlar, vakıf yönetiminin talebi durumunda Meclis kararıyla aynı cemaate ait başka bir vakfa tahsis edilebilecek veya vakıf akarına dönüştürülebilecek.
 
Uluslararası faaliyet
Vakıflar, vakıf senedinde yer almak kaydıyla, amaç ve faaliyetleri doğrultusunda, uluslararası faaliyet ve işbirliğinde bulunabilecek, yurtdışında şube ve temsilcilik açabilecek, üst kuruluş kurabilecek ve yurtdışında kurulan kuruluşlara üye olabilecek.
 
Vakıflar, yurtiçi ve yurtdışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan, ayni ve nakdi bağış ve yardım alabilecek, yurtiçi veya yurtdışındaki benzer amaçlı vakıf ve derneklere ayni ve nakdi bağış ve yardımda bulunabilecek. Ancak yurtdışı nakdi yardımlar, banka aracılığıyla alınabilecek.
 
Şirket kurma
Vakıflar; amacını gerçekleştirmeye yardımcı olmak ve vakfa gelir temin etmek amacıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bilgi vermek şartıyla iktisadi işletme ve şirket kurabilecek, kurulmuş şirkete ortak olabilecek.
 
Şirketler dahil iktisadi işletmelerden elde edilen gelirler, vakfın amacından başka bir amaca tahsis edilemeyecek. Kurucularının çoğunluğu yabancı uyruklu olan vakıfların kurduğu yahut paylarının yarıdan fazlasının bu nevi vakıfların sahip olduğu şirketlerin mal edinmeleri hakkında, aynı vakıfların mal edilmelerini düzenleyen hükümler uygulanacak.
 
Şirket hisseleri ve hakların, daha yararlı olanları ile değiştirilmesi, paraya çevrilmesi, değerlendirilmesi ve bunlara bağlı her türlü hakkın kullanılması ile ortaklık paylarına bağlı hakların kullanılması, Genel Müdürlük tarafından yürütülecek.
 
Vakıflar Meclisi
Vakıflar Meclisi, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün en üst seviyedeki karar organı olarak görev yapacak. Vakıflar Meclisi, Vakıflar Genel Müdürü, 3 genel müdür yardımcısı ve 1'inci hukuk müşaviri olmak üzere 5; vakıf konusunda bilgi ve deneyim sahibi yükseköğretim mezunları arasında Başbakan'ın teklifi üzerine ortak kararnameyle atanacak 5 üye ile yeni vakıflarca seçilecek 3 mülhak ve cemaat vakıflarınca seçilecek 1'er üye olmak üzere toplam 15 üyeden oluşacak.
 
Vakıflar Genel Müdürü, genel müdür yardımcısı, 1. hukuk müşaviri ile bölge müdürü ortak kararnameyle, rehberlik ve teftiş başkanı ile daire başkanı, genel müdürün teklifi, Başbakan'ın veya görevlendirdiği devlet bakanının onayıyla, diğer personel ise Genel Müdür tarafından atanacak.
 
KAMU ALACAKLARINA UZLAŞMA YOLU
 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 'Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun'u da onayladı.
 
Kanun, ihtilaflı kamu alacaklarının tahsili amacıyla mükelleflere bir kez daha uzlaşma imkanı getiriyor.
 
Vergi ziyaı cezası üç kat (iştirak halinde bir kat) olarak uygulanan tarhiyata ilişkin vergi ve cezalar ile bunlara bağlı usulsüzlük cezaları ve il özel idare ile belediyelere ait vergi resim ve harçlar uzlaşma kapsamı dışında tutuldu.

Mükelleflerin düzenlemeden yararlanabilmeleri için, tarh edilen vergi, resim, harçlar ve fon payları ile kesilen cezalara karşı dava açmamaları, açılmış davalardan uzlaşma tutanağını imzaladıkları tarihte vazgeçmeleri şartı aranacak.

Kanun, hazinenin özel mülkiyetinde olan veya devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerin, 1 Temmuz 2007 tarihinden önce ilgilisine tebliğ edildiği halde ödenmemiş olan ecrimisil alacaklarının, ilgilisinin yazılı başvurusu üzerine, takdiri yapan komisyonlarca yeniden tespit edilmesini öngörüyor.

Tespit edilen bedelin kabulü, varsa ecrimisil veya takip işlemlerine karşı açılmış davalardan vazgeçilmesi koşuluyla alacağın yeniden yapılandırılmasına imkan sağlanıyor.

1 Temmuz 2007 tarihinden önce ilgilisine tebliğ edildiği halde ödenmemiş olan ecrimisil alacaklarının, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar ilgilisinin yazılı başvurusu üzerine, takdiri yapan komisyonlarca yeniden tespit edilerek, tespit edilen bu bedelin kabulü, varsa ecrimisil veya takip işlemlerine karşı açılmış davalardan vazgeçilmesi koşuluyla yeniden yapılandırılacak.

Uzlaşılan bedelin, talep edilmesi halinde, ilk taksidi uzlaşma tutanağının düzenlendiği ayı takip eden aydan başlamak üzere 18 ayda 18 eşit taksitte, taksit tutarları ilk taksit ödeme süresinin başlangıç tarihinden itibaren her ay ve kesri için ayrı ayrı binde 2 oranında hesaplanacak faiziyle birlikte tamamen ödenebilecek.
 
Ödenecek alacaklara, süresinde ödeme yapıldığı müddetçe herhangi bir zam veya faiz uygulanmayacak.

Bankalarla uzlaşma

Kanun, bankalara da davalarından vazgeçmeleri şartıyla uzlaşma imkanı sağlıyor.

Buna göre, uzlaşmanın sağlanması için, bankalarca ihtilaf konusu yapılan zararların yüzde 65'ini 2001 yılına ait kurum kazancının tespitinde geçmiş yıl zararı olarak dikkate alınacak ve izleyen yıllara ait kurumlar vergisi matrahının da bu şekilde bulunan zarar tutarı esas alınarak düzeltilecek.

Motorlu taşıtlar vergisi

1 Ocak 2004 ile 31 Aralık 2007 tarihleri arasında tahakkuk ettirilen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin gecikme zammından vazgeçiliyor. Ancak bu, dava açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi ve verginin 30 Haziran 2008 tarihine kadar ödenmesi halinde mümkün olacak.

Daha önce ödenen gecikme zamları, mükellefin yazılı başvurusu üzerine iade edilecek. Ayrıca, borçlarını ödeyemez duruma gelen spor kulüplerinin, kaldırılan Federasyonlar Fonu'na olan borçlarının tasfiyesine de imkan getiriliyor.

Tasarı, Katma Değer Vergisi Kanunu uyarınca kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına getirilen istisna ile ilgili 31 Temmuz 2004 tarihinden önceki dönemlere ilişkin yapılan tarhiyatlardan vazgeçilmesini, tahakkuk eden tutarların ise terkin edilmesini (silinmesini) öngörüyor.

Kanunda, Temel Ceza Kanunları'na Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla yapılan değişikliğe uyum sağlamak ve Vergi Usul Kanunu uyarınca üç kat kesilen cezaların da uzlaşma ve tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamı dışında kaldığına açıklık getirmek amacıyla teknik bir düzenleme de yapıldı.
 
BAHİS OYUNLARI İLE İLGİLİ KANUNA ONAY
 
Cumhurbaşkanı Gül ayrıca Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunlarının Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Yaptırılması Hakkında Kanun'u da onayladı.
 
Kanunla spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarının (İddaa) özel şirketlere yaptırılması öngörülüyor.
 
Kanuna göre, at yarışları hariç, uzmanlık, ileri teknoloji ve yüksek maddi kaynak gerektiren spor müsabakaları üzerine, sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunları düzenlenecek.
 
Bu düzenlemelere ilişkin merkezi bahis sistemi ve risk yönetim merkezi kurulacak.
 
Özel hukuk tüzel kişilere, sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunları için hasılattan pay verilecek.
 
Müşterek bahis ve sabit ihtimalli bahis oyunlarının elektronik ortamlar ve bahis terminalleri üzerinden oynatılması amacıyla sanal ve sabit bayilerin bağlantılı olarak çalıştığı, mülkiyeti yükleniciye ait merkezi bahis sisteminin kurulması ve işletilmesi, Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı tarafından özel hukuk tüzel kişilerine yaptırılacak.
 
Özel hukuk tüzel kişiler, kurulacak olan bayilere bahis terminalleri kuracak, bunların bakım ve onarımlarını yapacak.
 
Sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarına katılımla ilgili ihale koşulları da yeniden belirlendi.
 
İhalede saydamlığın, rekabetin, eşit muamelenin, güvenilirliğin, gizliliğin, kamuoyu denetiminin, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasının ve kaynakların verimli kullanılmasının sağlanması esas olacak.
 
İhaleyle ilgili biri hukukçu en az 15 kişiden oluşan komisyon kurulacak.
 
Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından ihale yapılmadan önce her türlü ayrıntılı araştırma yapılarak hasılatın yükleniciye verilebilecek yaklaşık oranı, hesap cetvelinde gösterilecek.
 
Yaklaşık oranın tespitinde, kamu kurum ve kuruluşları tarafından hizmetin niteliğine göre belirlenmiş fiyatlar, idare veya diğer kuruluşlarca gerçekleştirilmiş benzer hizmetlerdeki fiyat ve ücretlerile ilgili meslek odaları tarafından belirlenmiş fiyatlar esas alınacak.
 
İhaleye katılmada yeterlilik
 
İhaleye katılacak olan özel kuruluşlar, belirli ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterliliğe sahip olacak.
 
İhaleye katılan özel kuruluşlardan, ihale konusu iş veya benzer müşterek ve sabit ihtimalli bahis oyunlarında, son 5 yılda toplam 1 yıl idari şartnamede belirlenecek sayıda yurtiçinde veya yurtdışında bayi ağı işletmiş olduğuna ve belirlenecek tutarda yıllık hasılat risk yönetimini gerçekleştirdiğine dair iş deneyim belgesi istenecek.
 
İhaleye katılan firmadan, asgari yıllık hasılat taahhütnamesi alınacak.
 
Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren anonim şirketler, kendi aralarında veya yabancı tüzel kişilerle iş ortaklığı kurabilecek.
 
İhaleye katılamayacak firmalar
 
Geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılma yasağı bulunanlar, Terörle Mücadele Kanunu ve Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında, mal varlığı değerlerini aklama, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma veya örtülü suçlardan dolayı hükümlü bulunanların ortağı veya yönetim kurulu üyeleri, ihaleye katılamayacak.
 
İhale tarihi itibariyle kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu veya kesinleşmiş vergi borcu bulunan tüzel kişiler de ihaleye giremeyecek.
 
Teminatlar
 
İhaleye katılacak firmalardan, ihalenin yapıldığı tarihten önceki takvim yılında gerçekleşen hasılatın yüzde 5'i oranında geçici teminat alınacak.
 
Sözleşmenin yapılmasından ihaleyi kazanan firmadan bir önceki takvim yılında gerçekleşen hasılatın yüzde 10'u tutarında kesin teminat alınacak. Kesin teminatın alınması sırasında geçici teminat iade edilecek.
 
Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunları sözleşmesinin süresi 10 yılı geçemeyecek.
 
İdarenin izni olmaksızın sözleşme, başkasına devir ve temlik edilemeyecek ve yüklenici ortaklık yapısını değiştiremeyecek.
 
İhaleyi kazanan firmalara, doğal afetler, kanuni grev, genel salgın hastalık ve kısmi veya genel seferberlik ilanı gibi mücbir sebeplerle süre uzatımı verilebilecek.
 
Kanun kapsamında oynatılacak sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarının tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları ile merkezi sisteme yükletilecek tüm oyun yazılımlarının isim ve kullanım lisans hakları idareye ait olacak.
 
Denetim
 
Spor Toto Teşkilatı, özel şirket ile yapılan sözleşmenin, kamu yararını ve tüketici haklarını koruyacak şekilde uygulanmasının sağlanması için gereken tedbirleri alacak.
 
İhale sözleşmesi ve mevzuata uyulmaması halinde ihale yapılmadan önceki takvim yılında gerçekleşen aylık ortalama hasılatın yüzde 5'ine kadar idari para cezası verilecek.
 
Bu durumun devam etmesi halinde sözleşme feshedilecek. İlk yıl içinidari para cezasının uygulanmasında, sözleşmenin imzalandığı tarihten önceki, idarenin son 1 yıllık hasılatının aylık ortalaması esas alınacak.
 
Sözleşmenin feshi veya iptali durumunda, sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunları, 1 yılı geçmemek kaydıyla 'pazarlıkla temin' usulüyle yaptırılabilecek.
 
İhaleyi kazanan firma, 6 ay içinde işe başlayacak.
 
1 Mart 2008 tarihinde sona erecek olan İddaa oyununun sözleşmesi, aynı şartlarla en fazla 1 yıl süreyle daha uygulanmaya devam edilecek.
 
Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, İddaa oyununun uygulama sonuçlarına ilişkin yılda bir kez TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nu bilgilendirecek.

 

Kaynak: CNNTURK

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

Görüş Bildir Bizimle Paylaş