İçişleri Bakanlığına ilişkin yeni düzenlemeler teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi (4)

Jandarma Genel Komutanlığı personelinin izin işlemlerinde standart sağlanacak, Jandarma Genel Komutanlığında aynı görevi ifa eden ancak sosyal ve özlük hakları bakımından ayrı mevzuata tabi olan personel arasında izin hakkının kullanılması bakımından oluşan farklı uygulamalar ortadan kaldırılacak- Tevdi edilen görevleri fiilen hayatını hiçe sayarak üstün bir cesaret, feragat ve kahramanlıkla yerin

06.12.2019 04:30:05
Jandarma Genel Komutanlığı personelinin izin işlemlerinde standart oluşturulacak. Bu doğrultuda Jandarma Genel Komutanlığında aynı görevi ifa eden ancak sosyal ve özlük hakları bakımından ayrı mevzuata tabi olan personel arasında izin hakkının kullanılması bakımından oluşan farklı uygulamalar ortadan kaldırılarak, çalışma barışına katkı sağlanacak.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu'ndaki "subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşların yıllık izinleri ve yıllık mazeret izinleri"nde değişiklik yapılıyor.

Buna göre, personelin her yıl 30 gün yıllık izin hakkı bulunacak, bu müddete yol dahil olmayacak. Ayrıca kısa süreli mazeretlerde kullanılmak üzere 15 güne kadar yıllık mazeret izni verilebilecek. Yıllık izinlerin verilmesi, zaman ve süresi, hizmetin aksamaması esas alınarak, birlik, karargah ve kurum amirlerince düzenlenecek.

Personele, atandıkları veya ilk sözleşmelerinin onaylandığı tarihten aynı yılın 31 Aralık tarihine kadar olan süre için yıllık izinleri orantılı verilecek. Yıllık izinlerin senesi içinde kullanılması gerekecek. Ancak hizmet, alıkonulma, esaret ve sair zorunlu nedenlerle yıllık izinlerini kısmen veya tamamen kullanamayanların izinleri, müteakip sene içinde verilebilecek. Bu müddet hiçbir suretle toplam 60 günü geçemeyecek. Görev ve hizmet ihtiyacının gerektirdiği durumlarda, asgari yıllık izin planlamasını onaylayan makam tarafından personel izinden geriye çağrılabilecek.

Subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlara 15 günlük yıllık mazeret izinleri dışında, eşinin doğum yapması, eşinin ölümü, çocuğunun ölümü, kendisinin veya eşinin anne, baba veya kardeşinin ölümü hallerinin her birinde isteği üzerine 10 güne kadar, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde isteği üzerine 7 güne kadar mazeret izni verilebilecek.

Yangın, deprem, su baskını gibi olağanüstü bir mazeret dolayısıyla 1 yıl içinde 30 güne kadar mazeret izni verilebilecek. Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl, yıllık izinlerinden ayrı olarak, 1 aylık izin verilecek. Gerekli uzmanlık dallarında ve ihtiyaç duyulan branşlarda yurt içinde öğrenim için özlük hakları saklı kalmak şartıyla öğrenim süresi kadar veya eğitim öğretim programının özelliğine göre ve programın safhaları dikkate alınarak, ihtiyaç duyulan sürelerde bölümler halinde izin verilebilecek.

Bakmakla yükümlü olduğu veya refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek anne, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine, aylık ve özlük hakları korunarak 3 aya kadar izin verilebilecek.

Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılacak. Bu sürenin bitimini müteakip istekleri üzerine ayrıca 6 aya kadar aylıksız izin verilebilecek, bu hüküm, aynı kişi ve aynı vakaya dayalı olarak bir defaya mahsus uygulanacak.

- Aylıksız izinler, hizmet ve sözleşme süresinden sayılmayacak

Aylıksız izinli geçirilen süreler mecburi hizmet süresinden, uzman erbaşlar için sözleşme süresinden sayılmayacak.

En az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun hastalanması halinde, hastalık raporuna dayalı olarak anne veya babadan sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla 1 yıl içinde toptan veya bölümler halinde 10 güne kadar mazeret izni verilecek.

Subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşların sıhhi izinlerinde yapılan düzenlemeye göre, hizmet yapamayacak şekilde hastalanan personelin hastalığı geçici ise veya geçici olup sekel bırakan hastalıklardan ise hastanelerde geçen teşhis ve tedavi süreleri hariç, ay ve gün hesabı ile her bir hastalığı için toplam olarak ve fiilen 2 yılı geçmemek üzere, nekahet tedavisi, istirahat ve hava değişimi işlemine tabi tutulacak. Bu gibi kişiler hakkında raporlar sağlık kurulunca verilecek.

Sözleşmeli subay ve sözleşmeli astsubaylar için Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun'daki, uzman erbaşlar için Uzman Erbaş Kanunu'ndaki sağlık durumları nedeniyle sözleşme fesih hükümleri saklı kalacak.

Kanser, her türlü kötü huylu tümör, verem, kronik böbrek yetmezliği ile akıl ve ruh hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananlar, sağlık kurulları raporlarında gösterilecek lüzum üzerine, toplam olarak ve fiilen 3 yılı geçmemek şartıyla tedavi, istirahat veya hava değişimine tabi tutulabilecek.

Sağlık durumundan dolayı "Yurdun alçak veya alçak mutedil bölgelerinde faal görev yapar" veya "Muayyen bölgelere gidemez" şeklinde iklim değiştirme raporları alanlar ile birlik veya diğer görevlerde çalışması sağlık kurulu raporuyla kayıt ve şarta bağlı olanların bu durumlardaki sıhhi izin süreleri 4 yıl olarak hesaplanacak.

Geçici olarak sağlık durumları sebebiyle uçucuların yer hizmetine verilmeleri, dalgıç ve kurbağa adamlardan hizmetlerini yapamaz kararı alanların diğer görevlere verilmeleri sıhhi izin süresinden sayılmayacak, sıhhi izin süresini doldurmak durumuna girenler, sıhhi izin sürelerini dolduracakları ayın ilk haftasında haklarında kati işlem yapılmak üzere tekrar muayeneye sevk edilecek. Bunlardan sıhhi arızalarının devam ettiği ve hiçbir sınıfın hizmetinde vücutlarından istifade edilemeyeceği anlaşılanlar hakkında ilgisine göre Emekli Sandığı Kanunu veya Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri uygulanacak.

Kadın personele doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süreyle aylıklı izin verilecek.

Görev esnasında veya görev dışında, görevlerinden dolayı bir saldırıya veya kazaya uğrayan veya bir meslek hastalığına yakalanan personel, bu fıkrada belirtilen sürelere bağlı olmaksızın iyileşinceye kadar izinli sayılacak, verilen izinler rütbe bekleme süresinden sayılacak.

Subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay ve uzman jandarmaların yurt dışı izinleri ise İçişleri Bakanlığınca, öğrenim için öğrenim süresi kadar, mesleki bilgi ve görgüsünü artırmak maksadıyla 1 yıla kadar, seminer, müşahede gezisi ve ziyaretler için lüzumlu görülen süre kadar, mazeret dolayısıyla yıllık izinle birlikte 3 aya kadar, seyahat maksadıyla yurt dışına gidecek personele yıllık izni kadar verilebilecek.

Uzman erbaşlardan seyahat maksadıyla yurt dışına gidecek personele, yıllık izin süresi kadar İçişleri Bakanlığınca izin verilecek.

Yurt dışı izin verme yetkisi, İçişleri Bakanlığınca devredilebilecek. Yetki devri hallerinde, verilen yurt dışı izinleri yetki devri, yapan makama bildirilecek.

Subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlardan yabancı memleketlerin emsal kurum ve kuruluşlarında hizmet yapmak üzere gönderileceklere İçişleri Bakanlığınca 4 yıla kadar aylıklı izin verilebilecek. Bu şekilde görevlendirilenlerin aylıkları Jandarma Genel Komutanlığı bütçesinden ödenecek. Bunların yabancı memleketlerde geçen hizmet süreleri, fiili hizmetlerinden ve kıdemlerinden sayılacak.

Yabancı bir memlekette veya uluslararası kuruluşlarda görev alacaklara İçişleri Bakanlığının onayı ile 5 yıla kadar aylıksız izin verilebilecek.

Birleşmiş Milletler Teşkilatı ile Türkiye'nin üye olduğu veya imzaladığı anlaşmalarla taraf bulunduğu diğer uluslararası teşkilatlar nezdinde ateşkesi denetlemek üzere gözlemci sıfatıyla görev alan veya barış gücünde görevlendirilenlere, Cumhurbaşkanı kararı ile 5 yıla kadar aylıklı izin verilebilecek.

Bu personele, görevlendirilen teşkilat tarafından yapılacak ödemelerin dışında ayrıca, aynı karar ile tespit edilecek tutarda aylık ek ücret de verilebilecek. Bu şekilde yabancı memleket veya uluslararası kuruluşlarda görevde geçen süreler hizmetten sayılacak ve emeklilik hakları ile Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanunu'nca sağlanan hakları, Emekli Sandığı Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine uyulmak kaydıyla saklı tutulacak.

Bursla gidenler de dahil, yetiştirilmek üzere veya sürekli görevle yurt dışına gönderilen personel kanunlarına tabi kamu personelinin subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş olarak görev yapan eşlerine, hizmet safahatları süresince her defasında 1 yıldan az olmamak üzere en çok 4 yıla kadar aylıksız izin verilebilecek.

Aylıksız izin süreleri hariç olmak üzere, izin süreleri subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşların hizmetlerinden sayılacak. Aylıksız izin süreleri mecburi hizmet süresinden sayılmayacak. Aylıksız izin alanların, nasıp ve terfi, aylık ve diğer mali haklar bakımından statü ve rütbelerine göre ilgili kanun hükümleri saklı kalacak. Savaş ve olağanüstü hallerde Cumhurbaşkanınca izin süreleri kısaltılabilecek veya kaldırılabilecek. Bu hallerde, bu madde kapsamına giren personel, izinden geriye çağrılabilecek.

Subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay ve uzman jandarmalar ve uzman erbaşlar için bu kanun dışında diğer kanunlarda düzenlenen izin hükümleri uygulanmayacak.

İzinlerin verilme usul ve esasları, izin vermeye yetkili makamlar ve sair hususlar ile ilgili ve görgülerini artırmak üzere yabancı memleketlere izinli gideceklerin seçilmeleri, yollanma tarzları, o yerdeki yaşama ve çalışmalarının ne şekilde takip ve kontrol edilecekleri, ne gibi hallerde geri çağırılacakları ile ilgili hususlar İçişleri Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelik ile belirlenecek.

- Jandarma Genel Komutanlığının sosyal tesisleri kiraya verilebilecek

Jandarma Genel Komutanlığı, vardiya yatakhaneleri, eğitim ve kongre merkezleri, sosyal tesisler, gazinolar, moral eğitim merkezleri ve kantinler kurabilecek.

Vardiya yatakhaneleri, gazinolar, sosyal tesisler, özel, yerel ve kış eğitim merkezlerinde, özel bir ihtisas gerektiren hizmetlerin personel yetersizliği veya maliyeti nedeniyle verilememesi durumunda bu hizmetler kiralama yoluyla dışarıdan karşılanabilecek. Kantinlerin tamamı, bir kısmı veya bazı şubeleri kiraya verilebilecek. Bu şekilde elde edilen gelirler, genel bütçe gelirleri ile ilişkilendirilmeksizin tesis ve kantin gelirlerine dahil edilecek.

Özel, yerel ve kış eğitim merkezleri ile birlik dışındaki kantinlerin aylık gayrisafi hasılatının yüzde 1'i her ay genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimine yatırılacak.

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu personel ile Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu personel, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait tesisler ile Türk Silahlı Kuvvetlerine ait tesis ve özel bakım merkezlerinden, kendi mevzuatlarında yer aldığı şekilde statülerine göre karşılıklı istifade edecekler.

Söz konusu personelden üye aidatı ve kart ücreti alınacak. Bu suretle elde edilen gelirlerin müştereken istifade edilen tesislere yönelik harcama usul ve esasları Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca, Jandarma Genel Komutanlığına ait tesislerin işletilmesi, işlettirilmesi, gelirlerinin harcanması, tesislerden istifade edilmesinin yasaklanmasını gerektiren durumlar gibi genel usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelikle düzenlenecek.

- Yüksek hizmet gösterenlere para mükafatı, takdirname, başarı belgesi verilecek

Jandarma Genel Komutanlığı personelinden ülkenin güvenlik ve esenliği, devletin çıkarları ve kişilerin can, ırz ve mallarını korumada yüksek hizmetleri görülenler, eğitimde, atışta, sporda, idari ve lojistik faaliyetlerde, yurt içi ve yurt dışında yapılan çeşitli müsabakalarda emsallerine nazaran üstün başarı sağlayanlar, yeni projeler ortaya koyanlar, yeni buluşlar yapanlar, Jandarma Genel Komutanlığı nam ve hesabına Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile diğer eğitim kumrularında verilen ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitimler ile 6 ay ve daha uzun süreli eğitim veya kursları derecelerle bitirenler taltif olunabilecek.

Tevdi edilen görevleri fiilen hayatını hiçe sayarak üstün bir cesaret, feragat ve kahramanlıkla yerine getirdiği tespit edilen Jandarma personeline, İçişleri Bakanı tarafından "Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası" verilebilecek. Başka devletlerce tevcih edilen madalya ve nişanlar ile bunlara ait rozet ve minyatürler, İçişleri Bakanlığınca tasvip ve tescil edildikten sonra takılabilecek. Verilen madalyaların imalatı ve bunların muhafazalarının temin giderleri bir defaya mahsus bütçeden karşılanacak.

Verilen ödüllere ilişkin esaslar teklif ve değerlendirme işlemleri, ödül verme yetkileri, ödül gerekçelerine göre verilecek ödülün cinsi ve miktarı ile diğer usul ve esaslar İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenecek.

Para mükafatları İçişleri Bakanı'nın onayı ile verilecek. Yapılacak para mükafatı, damga vergisi hariç hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenecek.

Personel arasından bir uzmanlık veya yetkinlik kazandıran eğitim ve kurslardan başarıyla mezun olanlara veya hizmetlerinde geçirdikleri sürelerin sonucu olarak bir uzmanlık kazananlara, bu uzmanlığın niteliğine göre tasarlanmış bröveler, resmi üniformalarında taşımak üzere verilecek.

(Sürecek)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)