DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

Kaf suresi nedir (Diyanet)? Kaf suresinin Türkçe okunuşu

Kaf Suresi Kur’an-ı Kerim’de yer alan surelerden biridir. Kur’an-ı Kerim’de yer alan 50.sure olan Kaf Suresi, birçok kişi tarafından sıklıkla okunmaktadır. Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (sav) Mekke’de iken inen Kaf suresinin 38.ayetinin Peygamberimiz Medinedeyken indirildiği söylenir. Sure ismini, başlangıçta yer alan kaf harfinden almaktadır. Hucurat suresinden sonra ve Zariyat suresinden önce gelen Kaf suresi, iniş sırasına göre 34.sırada yer almaktadır. Türkçe okunuşu ve anlamı oldukça merak edilen sure birçok kişi tarafından sıklıkla araştırılmaktadır. Peki Kaf suresinin Türkçe okunuşu nasıldır?Kaf suresinin Türkçe meali nasıldır? Kaf suresi Kur-an’ın kaçıncı suresidir? Kaf suresinin faziletleri nelerdir? İşte tüm detayları ile Kaf suresi…İşte tüm detayları ile Kaf suresi…

2 Ay Önce
2021-10-21 22:54:40

Kaf Suresi Kur'an-ı Kerim'de yer alan surelerden biridir. Kur'an-ı Kerim'de yer alan 50.sure olan Kaf Suresi, birçok kişi tarafından sıklıkla okunmaktadır. Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (sav) Mekke'de iken inen Kaf suresinin 38.ayetinin Peygamberimiz Medinedeyken indirildiği söylenir. Sure ismini, başlangıçta yer alan kaf harfinden almaktadır. Hucurat suresinden sonra ve Zariyat suresinden önce gelen Kaf suresi, iniş sırasına göre 34.sırada yer almaktadır. Türkçe okunuşu ve anlamı oldukça merak edilen sure birçok kişi tarafından sıklıkla araştırılmaktadır. Peki Kaf suresinin Türkçe okunuşu nasıldır?Kaf suresinin Türkçe meali nasıldır? Kaf suresi Kur-an'ın kaçıncı suresidir? Kaf suresinin faziletleri nelerdir? İşte tüm detayları ile Kaf suresi…İşte tüm detayları ile Kaf suresi…

Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamı olması sebebiyle her ayeti ve her kelimesi müslüman nezdinde büyük öneme sahiptir. Birçok kişi Kur'an-ı Kerim'i okumanın yanı sıra, Arapça yazan ayetlerin ne anlama geldiğini de merak etmektedirler. Okunuşu ve anlamı insanlar tarafından merak edilen surelerin başında Kaf suresi gelmektedir. Başlangıçta yer alan Kaf harfinden ismini alan sure, Mekke'de nazil olmuştur. Toplamda 45 ayet içeren sure, içerisinde çeşitli konuları anlatmaktadır. Sure içerisinde anlatılan başlıca konular şöyledir;

İslam inancının temel meseleleri

Allah'ın birliği, varlığı ve kudreti

Peygamberlik mevzusu

Hesap günü ve yeniden dirilme

Geçmiş ümmetlerin başından geçen olaylar

İnkar eden toplulukların azapları

Kaf suresi nedir (Diyanet)?

Toplamda 45 ayetten oluşan Kaf suresi, Kur'an-ı Kerim'de 50. sırada yer almaktadır. İniş sırasına göre 34.sırada bulunan Kaf suresi, Mekke döneminde nazil olmuştur. Kaf suresinde genel olarak İslam inancının temel meseleleri , Allah'ın birliği, varlığı ve kudreti, Peygamberlik mevzusu, hesap günü ve yeniden dirilme, geçmiş ümmetlerin başından geçen olaylar, inkar eden toplulukların azapları gibi konular ele alınmıştır.

Kaf suresinin Türkçe okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

1.Kaf vel kur'anil mecid

2.Bel acibu en caehum munzirum minhum fe kalel kafirune haza şey'un acib

3.E iza mitna ve kunna turaba zalike rac'um beıyd

4.Kad alimna ma tenkusul erdu minhum ve ındena kitabun hafıyz

5.Bel kezzebu bil hakkı lemma caehum fe hum fi emrim meric

6.E fe lem yenzuru iles semai fevkahum keyfe beneynaha ve zeyyennaha ve ma leha min furuc

7.Vel erda medednaha ve elkayna fiha ravasiye ve embetna fiha min kulli zevcim behic

8.Tebsıratev ve zikra li kulli abdim munib

9.Ve nezzelna mines semai maem mubaraken fe embetna bihi cennativ ve habbel hasıyd

10.Ven nahle basikatil leha tal'un nedıyd

11.Rizkal lil ıbadi ve ahyeyna bihi beldetem meyta kezalikel huruc

12.Kezzebet kablehum kavmu nuhıv ve ashabur rassi ve semud

13.Ve aduv ve fir'avnu ve ıhvanu lut

14.Ve ashahub eyketi ve kavmu tubba kulun kezzeber rusule fe hakka veıyd

15.E fe ayına bil halkıl evvel bel hum fi lebsim min halkın cedid

16.Ve le kad halaknel insane ve na'lemu ma tuvesvisu bihi nefsuh ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid

17.İz yetelekkal mutelekkıyani anil yemini ve aniş şimali kaıyd

18.Ma yelfizu min kavlin illa ledeyhi rakıybun atid

19.Ve caet sekratul mevti bil hakk zalike ma kunte minhu tehıyd

20.Ve nufiha fis sur zalike yevmul veıyd

21.Ve caet kullu nefsim meaha saikuv ve şehid

22.Le kad kunte fi ğafletim min haza fe keşefna anke ğıtaeke fe besarukel yevme hadid

23.Ve kale karinuhu haza ma ledeyye atid

24.Elkıya gı cehenneme kulle keffarin anid

25.Mennaıl lil hayri mu'teim murib

26.Ellezi ceale meallahi ilahen ahar fe elkiyahu fil azabiş şedid

27.Kale karinuhu rabbena ma atğaytuhu ve lakin kane fi dalalim beıyd

28.Kale la tahtesımu ledeyye ve kad kaddemtu ileykum bil veıyd

29.Ma yubeddelul kavlu ledeyye ve ma enen bi zallamil lil abid

30.Yevme nekulu li cehenneme helimtele'ti ve tekulu hel mim mezid

31.Ve uzlifetil cennetu lil muttekıyne ğayra beıyd

32.Haza ma tuadune li kulli evvabin hafıyz

33.Men haşiyer rahmane bil ğaybi ve cae bi kalbim munib

34.Udhuluha bi selam zalike yevmul hulud

35.Lehum ma yeşaune fiha ve ledeyna mezid

36.Ve kem ehlekna kablehum min karnin hum eşeddu minhum batşen fe nekkabu fil bilad hel mim mehıys

37.İnne fi zalike le zikra li men kane lehu kalbun ev elkas sem'a ve huve şehid

38.Ve le kad halaknes semavati vel erda ve ma beynehuma fi sitteti eyyamiv ve ma messena mil luğub

39.Fasbr ala ma yekulune ve sebbıh bi hamdi rabbike kable tuluış şemsi ve kablel ğurub

40.Ve minel leyli fe sebbıhhu ve edbaras sucud

41.Vestemı'yevme yunadil munadi mim mekanin karib

42.Yevme yesmeunes sayhate bil hakk zalike yevmul huruc

43.İnna nahnu nuhyi ve numitu ve ileynel mesıyr

44.Yevme teşekkalul erdu anhum siraa zalike haşrun aleyna yesir

45.Nahnu a'lemu bi ma yekulune ve ma ente aleyhim bi cebbarin fe zekkir bil kur'ani mey yehafu veıyd

Kaf suresinin meali nedir (Diyanet)?

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

1, 2.Kâf. Şerefli Kur'ân'a andolsun ki kâfirler, aralarından bir uyarıcının gelmesine şaştılar ve şöyle dediler: "Bu tuhaf bir şeydir!"

3."Öldüğümüz ve toprak olduğumuz zaman mı (dirilecekmişiz)? Bu, akla uzak (imkansız) bir dönüştür!"

4.Şüphesiz biz, toprağın; onlardan neleri eksilttiğini bilmekteyiz. Yanımızda (o bilgileri) koruyan bir kitap vardır.

5.Hatta gerçek kendilerine gelince onu yalanladılar. Artık onlar kararsız bir haldedirler.

6.Üstlerindeki göğe bakmazlar mı? Onu nasıl bina ettik, nasıl donattık! Onda hiçbir düzensizlik ve eksiklik yoktur.

7.Yeryüzünü de yaydık ve orada sabit dağlar yerleştirdik. Orada her türden iç açıcı çift bitkiler bitirdik.

8.Bütün bunlar, içtenlikle Allah'a yönelen her kulun gönül gözünü açmak ve ona öğüt ve ibret vermek içindir.

9, 10, 11.Gökten de bereketli bir su indirip onunla kullar için rızık olarak bahçeler ve biçilecek taneler (ekinler), birbirine girmiş kat kat tomurcukları olan yüksek hurma ağaçları bitirdik ve böylece onunla ölü bir beldeye hayat verdik. İşte (dirilip kabirlerden) çıkış da böyledir.

12, 13, 14.Onlardan önce Nûh kavmi, Res halkı ve Semûd kavmi, Âd ve Firavun, Lût'un kardeşleri, Eykeliler, Tübba'ın2 kavmi de yalanlamıştı. Bütün bunlar (kendilerine gönderilen) peygamberleri yalanladılar, böylece kendilerini uyardığım şey gerçekleşti.

15.İlk yaratmada acizlik mi gösterdik ki (yeniden yaratamayalım)? Doğrusu onlar, yeniden yaratılış konusunda şüphe içindedirler.

16.Andolsun, insanı biz yarattık ve nefsinin ona verdiği vesveseyi de biz biliriz. Çünkü biz ona şah damarından daha yakınız.

17.Üstelik, biri insanın sağ tarafında, biri sol tarafında oturmuş iki alıcı melek de (onun yaptıklarını) alıp kaydetmektedir.

18.İnsan hiçbir söz söylemez ki onun yanında (yaptıklarını) gözetleyen (ve kaydeden) hazır bir melek bulunmasın.

19.Ölüm sarhoşluğu bir hakikat olarak insana gelir de ona, "İşte bu, senin öteden beri kaçıp durduğun şeydir" denir.

20.(İnsanlar öldükten sonra tekrar dirilmeleri için) Sûr'a üfürülecek. İşte bu, tehdidin gerçekleşeceği gündür.

21.Herkes beraberinde bir sevk edici, bir de şahitlik edici (melek) ile gelir.

22.(Ona) "Andolsun ki sen bundan gaflette idin. Şimdi gaflet perdeni açtık; artık bugün gözün keskindir" (denir.)

23.Beraberindeki (melek) şöyle der: "İşte bu yanımdaki hazır."

24, 25.(Allah şöyle der:) "Atın cehenneme, (hakka karşı) inatçı, hayrı hep engelleyen, haddi aşan şüpheci her kâfiri!"

26."Allah ile beraber, başka bir ilah edinen o kimseyi atın şiddetli azabın içine!"

27.Arkadaşı (olan şeytan) der ki: "Ey Rabbimiz! Onu ben azdırmadım, fakat kendisi derin bir sapıklık içinde idi."

28.Allah şöyle der: "Benim huzurumda çekişmeyin. Çünkü ben bu (konudaki) uyarıyı size önceden yaptım."

29."Benim katımda söz değiştirilmez ve ben kullara zulmedici değilim."

30.O gün Cehenneme, "Doldun mu?" deriz. O da, "daha var mı?" der.

31.Cennet Allah'a karşı gelmekten sakınanlara uzak olmayacak şekilde yaklaştırılacak.

32, 33.Onlara şöyle denir:) "İşte bu, size (dünyada) vaad edilmekte olan şeydir. O, her tövbe eden, onun emrini gözeten için, görmediği halde sırf saygıdan dolayı Rahmân'dan korkan ve O'na yönelmiş bir kalp ile gelen kimseler içindir."

34."Oraya esenlikle girin. İşte bu, ebedilik günüdür."

35.Orada kendileri için diledikleri her şey vardır. Katımızda daha fazlası da vardır.

36.Biz onlardan önce, kendilerinden daha zorlu nice nesilleri helak ettik de ülke ülke dolaşıp kaçacak delik aradılar. Kaçacak bir yer mi var?

37.Şüphesiz bunda, aklı olan yahut hazır bulunup kulak veren kimseler için bir öğüt vardır.

38.Andolsun, gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları altı günde (altı evrede) yarattık. Bize bir yorgunluk da dokunmadı.

39.O halde onların söylediklerine sabret ve güneşin doğuşundan önce de, batışından önce de Rabbini hamd ederek tespih et.

40.Gecenin bir kısmında ve secdelerin ardından da onu tespih et.

41.(Ey Muhammed!) Çağırıcının yakın bir yerden sesleneceği gün, (o sese) kulak ver.

42.O gün insanlar hakka çağıran o korkunç sesi işiteceklerdir. İşte bu, (kabirlerden) çıkış günüdür.

43.Şüphesiz biz diriltir ve öldürürüz. Dönüş de ancak bizedir.

44.O gün yer, onların üzerinden süratle yarılıp açılır. Bu, (hesap için) bir toplamadır, bize göre kolaydır.

45.Biz onların ne dediklerini çok iyi biliyoruz. Sen, onlara karşı bir zorba değilsin. O halde sen, benim uyarımdan korkan kimselere Kur'an ile öğüt ver.

Kur'an-ı Kerim'de kaç ayet vardır?

Neredeyse 1400 yıl önce Allah'ın Cebrail (as) vasıtasıyla Hz.Muhammed (s.a.v)'a gönderdiği Kur'an-ı Kerim tüm müslümanlar tarafından yüzyıllardır rehber edinilen en önemli kaynaktır. Kur'an-ı Kerim'in içeriği kadar, surelerin isimleri, sayısı ve ayet sayısı gibi özellikleri de birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Peki Kur'an-ı Kerim'de kaç ayet var? Kur'an-ı Kerim'deki sure sayısı nedir ve isimleri nelerdir?

İslam dininin ana kaynağı olan Kur'an-ı Kerim, Hz.Muhammed (sav) 40 yaşındayken Mekke'de inmeye başlamıştır. Cebrail peygamber Hz.Muhammed'e Nur dağının Hira mağarasında ayetleri ilk ayetleri ezberletmiştir. İlk olarak Alak suresinin ilk 5 ayetinin inmesiyle başlayan Kur'an-ı Kerim'in ilk ayeti de İkra yani Oku'dur. Yüzyıllardır tüm müslümanların hayatlarının her anını dizayn etmek için kullandıkları bu yegane kaynak, hiç tahrif olmadan günümüze kadar ulaşmıştır.

Hz.Muhammed (sav)'in peygamber olmasıyla 610 yılında inmeye başlayan ve 13 yıl Mekke'de 10 yıl da Medine'de inen Kur'an ayetleri 23 yılın sonunda tamamlanmıştır. Ramazan ayının Kadir gecesinde inmeye başlayan Kur'an ayetleri, sahabeler tarafından ezberlenerek daha sonra dört halife döneminde kitaplaştırılarak çoğaltılmıştır.

23 yılda inen Kur'an-ı Kerim'de toplamda 114 sure vardır. Bu surelerin tamamında 6236 ayet vardır. Bu konuda Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı şöyle açıklamada bulunmuştur: Bilindiği gibi âyet, Kur'an cümlelerine verilen isimdir. Kur'an-ı Kerim, Hz. Peygamberden günümüze hiçbir değişikliğe uğramadan gelmiştir. Ancak Kur'an-ı Kerim üzerinde noktalama çalışmaları yapılırken âyetlerin bölünüp numaralandırılmasında bazı küçük farklılıklar olmuş; söz gelimi, bazı âlimlerin müstakil âyet olarak belirlediği bir ibare bazı âlimlerce iki âyet olarak düşünülmüş; böylece âyetlerin numaralandırılması konusunda küçük farklılıklar ortaya çıkmıştır. Her ne kadar halk arasında Kur'an'daki ayet sayısının 6666 olduğu yönünde yaygın bir söylem varsa da doğrusu bu rakamın 6236 olduğudur.

Ayet nedir?

Arapça'da delil, alamet anlamına gelen ayet kelimesi, Müslümanların kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'deki her bir harf, kelime veya cümleye verilen addır. Kur'an-ı Kerim'de 114 sure içinde 6236 ayet olduğu bilinir.

Kur'an-ı Kerim'deki surelerin isimleri

1- Fatiha

2- Bakara

3- Ali- İmran

4- Nisa

5- Mâide

6- En'am

7- A'raf

8- Enfal

9- Tevbe

10- Yunus

11- Hûd

12- Yusuf

13-Rad

14- İbrahim

15- Hicr

16- Nahl

17- İsra

18- Kehf

19- Meryem

20- Ta-Ha

21- Enbiya

22- Hac

23-Müminun

24- Nur

25- Furkan

26- Şuara

27- Neml

28- Kasas

29- Ankebut

30- Rum

31- Lokman

32- Secde

33- Ahzab

34- Sebe

35- Fâtır

36- Ya-Sin

37- Saffat

38-Sad

39-Zümer

40- Mümin

41-Fussilet

42- Şura

43-Zuhruf

44- Duhan

45-Casiye

46-Ahkaf

47-Muhammed

48-Fetih

49-Hucurat

50-Kaf

51-Zariyat

52-Tur

53-Necm

54-Kamer

55-Rahman

56-Vakıa

57-Hadid

58-Mücadile

59- Haşr

60- Mümtehine

61- Saf

62- Cuma

63- Münafikun

64- Tegabun.

65- Talak

66- Tahrim

67- Mülk

68- Kalem

69- Hakka

70- Mearic

71: Nuh

72: Cin

73: Müzemmil

74: Müdessir

75: Kıyamet

76- İnsan

77- Mürselat

78- Nebe

79- Naziat

80: Abese

81- Tekvir

82- İnfitar

83- Mutafffifin

84- İnşikak

85- Buruc

86- Tarık

87- Ala

88- Gaşiye

89: Fecir

90: Beled

91- Şems

92- Leyl

93- Duha

94- İnşirah

95- Tin

96- Alak

97- Kadir

98- Beyyine

99- Zilzal

100- Adiyat

101- Karia

102- Tekasür

103- Asr

104- Hümeze

105- Fil

106- Kureyş

107- Maun

108- Kevser

109- Kafirun

110- Nasr

111- Mesed

112- İhlas

113- Felak

114- Nas

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş