DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

DOLAR

17,9271 ₺

EURO

18,2472 ₺

ALTIN

1.023,95 ₺

BİST

2.913,30 ₺

25 yaş üzeri bekar bayanların tedavi yardımı

Devlet memurlarının 25 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocuklarının sağlık yardımı konusunda yasa değişikliği yapıldı. İşte yeni düzenlemeler:

11.10.2008 13:09:00

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 1 Ekim 2008 tarihi itibariyle yürürlüğe girmesi sonucunda değişiklik yapılan maddelerden birisi de memurun tedavi yardımına ilişkin 657 sayılı Kanunun 209. maddesidir. Zira söz konusu madde yürürlükten kaldırılmıştır. 657 sayılı Kanunun mülga 209. maddesine göre 25 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocuklarının tedavi yardımı memur üzerinden sağlanabilmekteydi. Peki yeni durumda ne olacaktır? Sorunun cevabı burada:

Devlet memurlarının 25 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocuklarının sağlık yardımı

657 sayılı Kanunun Tedavi yardımını düzenleyen 209 uncu maddesi 17/4/2008-5754 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmıştır. (5754'ün 64. maddesi ile)

657 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılan 209. maddesi şu şekildedir:

'Devlet memurları ile herhangi bir şekilde sağlık yardımından yararlanmayan eşlerinin veya bakmakla yükümlü bulundukları ana baba ve ikiden fazla dahi olsa aile yardımı ödeneğine müstehak çocuklarının hastalanmaları halinde, evlerinde veya resmî veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında ayakta veya yatarak tedavileri kurumlarınca sağlanır. Ancak, tedavi ve yol masraflarının ödenebilmesi için, tedaviye tabip raporu ile lüzum gösterilmesi şarttır.'

Bu mülga madde geçen 'aile yardımı ödeneğine müstehak' ibaresinden ne anlaşılması gerektiği ise 657 sayılı Kanunun 'Çocuk için aile yardımı ödeneği verilmeyecek halleri' düzenleyen 206'ncı maddesinde düzenlenmiştir: 206. madde şu şekildedir:

'Aşağıdaki hallerde çocuklar için aile yardımı ödeneği verilmez: 1. Evlenen çocuklar, 2. 25 yaşını dolduran çocuklar (25 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocukları ile çalışamayacak derecede malûllükleri resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilenler için süresiz olarak ödeneğin verilmesine devam olunur?'

Memurun tedavi yardımına ilişkin olarak uygulanacak yeni madde 5510 sayılı Kanunun 3 üncü maddesidir. Bu maddede 'Bakmakla yükümlü olduğu kişi' şu şekilde tanımlanmıştır.

'Bu Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinin dışında kalan genel sağlık sigortalısının, sigortalı sayılmayan veya isteğe bağlı sigortalı olmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan; a) Eşini, b) 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim veya 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen aday çıraklık ve çıraklık eğitimi ile işletmelerde meslekî eğitim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları ile yaşına bakılmaksızın bu Kanuna göre malûl olduğu tespit edilen evli olmayan çocuklarını, ..'

Dikkat edilirse 5510 sayılı Kanun kapsamı 657 sayılı Kanuna göre daraltmıştır. 657, 25 yaşını doldurmuş ancak evlenmemiş kız çocuklarına tedavi yardımı imkanı sunarken 5510 sayılı Kanun, bu durumu kapasama almamıştır. Ancak bir mağduriyet oluşmaması için geçici 12. madde ile bir düzenleme getirilmiş ve hali hazırda tedavi yardımı sağlananlar 'bakmakla yükümlü kişi' sayılmıştır. İlgili madde şu şekildedir:

'?.. İlgili kanunları gereği tedavi yardımları karşılanan kişiler, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte herhangi bir işleme gerek kalmaksızın, bu Kanun açısından genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayılır. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ilgili kanunları gereği bakmakla yükümlü olunan kız çocukları bu Kanun gereğince de bakmakla yükümlü olunan kişi sayılır. Ancak durumlarında değişiklik olduğunda sağlık hizmetlerinden yararlanma koşulları bu Kanun hükümlerine göre yeniden belirlenir. Bu kişilerin sigortalı ve sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişilere ilişkin bilgileri ilgili kurumlar tarafından bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren en geç üç ay içinde Kuruma bildirilir?.' hükmüne yer verilmiştir.

Bu hükümler birlikte değerlendirildiğinde;

1- 1.10.2008 tarihinde tedavi yardımı karşılanan kişilerin tedavi yardımı devam edeceğinden, Devlet memurlarının 25 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocukları sağlık yardımından yararlanmaya devam edecektir. Aynı durum önceki mevzuata göre tedavi yardımından yararlanan kişiler için de geçerlidir.

2- Ancak, bunların durumunda bir değişiklik olursa bu durumda 5510 hükümlerine tabi olacaklarından tedavi yardımından yararlanamayacaklardır. Örneğin, evlenen kız çocukları daha sonra boşanırsa, bu durumda 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre bakmakla yükümlü kişi tanımı farklılaşacağından sağlık yardımından faydalanamayacaktır.

Memurlar.Net

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

Görüş Bildir Bizimle Paylaş