DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

Cumhurbaşkanı Gül, iki yasayı onayladı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 5746 ve 5743 sayılı kanunları onayladı.

11.03.2008 22:46:00

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 5746 sayılı ''Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun'' ve 5743 sayılı ''Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun''u onayladı.

5746 sayılı ''Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun'', yatırımcılara, sektör ya da faaliyet kolu ayırımı gözetmeksizin 2024 yılına kadar bazı teşvik ve destekler getiriyor.

Kanuna göre, Ar-Ge faaliyetlerinin teşvikinde, en az 50 kişilik Ar-Ge personeli çalıştırma şartı aranacak.

Ar-Ge faaliyetlerini teşvik amacıyla Kurumlar ve Gelir Vergisi kanunları uyarınca daha önce mükelleflere tanınan Ar-Ge harcamalarındaki yüzde 40'lık matrah indirimi yüzde 100'e çıkarılacak.

Ar-Ge ve yenilik projeleri ile rekabet öncesi işbirliği projelerine ilişkin yapılacak Ar-Ge harcamalarının tamamı; 500'den fazla Ar-Ge personeli çalıştıran işletmelerin her yıl, bir yıl önceye göre ek olarak yaptıkları Ar-Ge harcamalarının yarısı vergi matrahından düşülecek. Bu gider amortisman yoluyla daha sonraki yıllarda vergi matrahından indirilecek. Ayrıca Ar-Ge projelerinden daha sonraki yıllarda vazgeçilmesi veya projenin tamamlanamaması halinde ise Ar-Ge faaliyeti kapsamında aktifleştirilmiş olan tutarlar ile gayri maddi haklara yönelik olmayan harcamalar, doğrudan gider yazılacak.

Ar-Ge personelinin ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinin yüzde 80'i, doktoralı olanlarda ise yüzde 90'ı alınmayacak.

Ar-Ge personelinin ücretleri üzerinden hesaplanacak sigorta priminin işveren tarafından ödenmesi gereken miktarın yarısı, 5 yıl süreyle bütçeden karşılanacak.

Yenilik ve Ar-Ge faaliyetleriyle ilgili düzenlenecek kağıtlardan Damga Vergisi alınmayacak.

Teknoloji alanında sahip olduğu orijinal fikri hayata geçirmek isteyen ve teknik alanda eğitim görenlere, teminat aranmaksızın 100 bin YTL'ye kadar tekno girişim sermaye desteği verilecek.

Kanunun uygulanmasına ve denetimine ilişkin usul ve esaslar, TÜBİTAK'ın görüşü alınarak, Maliye ile Sanayi ve Ticaret bakanlıklarınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.-Nitelikli personele sefer görevi-5743 sayılı ''Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'' Türk Silahlı Kuvvetlerinde nitelikli personele sefer görevi verilmek suretiyle ihtiyacın karşılanmasını öngörüyor.

Kanuna göre, sefer ve fevkalade haller dolayısıyla ordunun kısmen veya tamamen seferi mevcuda tamamlanamaması halinde, yardımcı sınıf yedek subayların yarbay ve daha aşağı rütbelerdekileri 60 yaşını geçmemek kaydıyla kanunda belirtilen yaş hadlerinden 10 yıl fazlasına ve diğer yedek subayların da yaş hadlerine kadar, sağlık durumlarının elverişli olması ve TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen diğer nitelikleri taşımaları halinde en gencinden başlayarak orduya alınmaları sağlanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

Görüş Bildir Bizimle Paylaş