Şafii Mezhebi nedir?

Bir İslam dini fıkıh mezhebi olan Şafiî mezhebi (Arapça: المذهب الشافعي) veya Şafiîlik, Ebu Abdullah Muhammet bin İdris Şafii'nin (Hicri 150 (M.S. 767), Gazze - Hicri 204 (M.S. 820), Kahire) kendi usulüne göre şer'i delillerden çıkardığı hükümlere ve gösterdiği yoldur.

07.11.2017 15:48:31

İmam-ı Şafiî'nin (Hicri 150 (MS 767), Gazze - Hicri 204 (M.S. 820), Kahire) kendi usulüne göre şer'i delillerden çıkardığı hükümlere ve gösterdiği yola Şafiî Mezhebi denir. Ehl-i sünnet itikadında olan müslümanlardan, âmellerini yani ibadet ve işlerini, bu mezhebin hükümlerine uyarak yapanlara Şafiî denir. Şafiîlik olarak da anılır. Şafiî mezhebi dört Sünni fıkıh mezhebinden birisidir.

Şafiî mezhebi Kürdistan, Malezya, Endonezya, Yemen ve Doğu Afrika'da yaygındır.[2] Türkiye'de daha çok Kürtler arasında yaygın olup, Hanefîlik'ten sonraki en yaygın Sünni mezheptir.

Şafii mezhebinin Mısır ve çevresindeki egemenliği Fatimilerin yıkılmasından sonra, Eyyubilerin yönetimi ele geçirmesi ile başlamıştır. 

ŞAFİİLİK NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Şafiî mezhebinin kurucusu İmam-ı Şafiî, Maliki ve Hanefi mezheplerinin usulleri yayılmaya başladığı ilk zamanlarda yetişti. Bu yüzden İmam-ı şafii mezheplerin yollarını izleme fırsatı buldu. Ve onlardan farklı bir usul takip etti. Fıkhın usulleri ile ilgili ilk eser olan "Er-Risale" isimli kitabı yazdı. Zaman içerisinde fakihler onun etrafında toplandılar ve onun geliştirdikleri usullere göre fetva verdiler. Böylece Şafiî mezhebi doğdu.

ŞAFİİ MEZHEBİNDEN ALİMLER

Hadis bilginlerinden İmam Nesâi, kelam (akaid) bilginlerinden Eşari, Maverdi, İmam Nevevi, İmam-ül-Haremeyn Abdülmelik bin Abdullah, Gazali, İbn Hacer, Kaffal-ı Kebir, İbni Subki, İmam-ı Suyuti v

İmam Nesâi'nin "Sünen"i meşhurdur, Eşari, Ehl-i sünnetin itikaddaki iki imamından birisidir. Hocalarının zinciri İmam-ı Şafii'ye ulaşmaktadır.

Daha çok Hanefilik'in yaygın olduğu bölgelerde etkinlik gösteren Nakşibendi tarikat şeyhleri genellikle Şafii'dir: Halid Bağdadî, Abdullah Dağıstani gibi.

YORUMLAR (0)

Pazartesi okulda hocalık yapcam şafiîlik konusunu anlatcam dualarımız bekliyorum bu benim için çok önemli allah Size de böyle hocalık yapmayı nasip etsin AMİN