İçişleri Bakanlığına ilişkin yeni düzenlemeler teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi (5)

Jandarma subay veya astsubayların mecburi hizmetleri, subay veya astsubay nasbedildikleri tarihten itibaren fiilen 15 yıl olacak- Mecburi hizmetle yükümlü olduğu süre içinde istifa edenler veya ilişiğinin kesilmesini gerektiren bir suç işleyenler ya da sağlık sebebi hariç başka herhangi bir sebeple ayrılanlar, öğrenim, eğitim ve yetiştirme masraflarını, yükümlülük sürelerinin eksik kalan kısmı ile

06.12.2019 04:43:35
Jandarma subay veya astsubayların mecburi hizmetleri, subay veya astsubay nasbedildikleri tarihten itibaren fiilen 15 yıl olacak.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna göre, Jandarma Genel Komutanlığı mensubu sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er statüsündeki personel için Türk Silahlı Kuvvetlerine yapılan atıflar, Jandarma Genel Komutanlığına, Milli Savunma Bakanlığı veya Genelkurmay Başkanlığına yapılan atıflar, İçişleri Bakanlığına yapılmış sayılacak.

Mecburi hizmet yükümlülüğüne ilişkin ortak düzenleme yapılması ve uygulamada yaşanan farklılıkların giderilerek yeknesaklığın sağlanması amaçlanıyor. Buna göre, jandarma subay veya astsubayların mecburi hizmetleri, subay veya astsubay nasbedildikleri tarihten itibaren fiilen 15 yıl olacak. Statü değiştirerek subaylığa geçirilenlerin mecburi hizmet süreleri, Jandarma Genel Komutanlığındaki ilk statülerine nasbedildikleri veya ilk sözleşmelerinin onaylandığı tarihinden itibaren 15 yıl olacak. Jandarma subay ve astsubayların mecburi hizmet süreleri, 2017 yılında çıkarılan kanun hükmünde kararnameyle 15 yıl olarak belirlenmişti. Mecburi hizmet süresi, teklifle yasa hükmü haline gelecek.

Subay veya astsubay nasbedildikten sonra Jandarma Genel Komutanlığı hesabına yurt içindeki fakülte ve yüksekokullarda lisans veya lisansüstü öğrenim yapanların yükümlülükleri, buralarda geçen süreler kadar uzatılacak.

Jandarma Genel Komutanlığı hesabına yurt içinde tıp veya diş hekimliğinde uzmanlık ya da yan dal uzmanlık eğitimi ile Jandarma Genel Komutanlığı hesabına yurt içinde tıpta, diş hekimliğinde veya eczacılıkta doktora eğitimini bitirenlerin yükümlülükleri, buralarda geçen sürelerin yarısı kadar uzatılacak.

Pilotaj eğitimini bitirenlerin yükümlülükleri 6 yıl uzatılacak. Yabancı memleketlere 6 ay veya daha fazla süre ile öğrenim, staj, kurs, ihtisas veya görgü ve bilgilerini artırmak maksadıyla gidenlerin yükümlülükleri, masrafların ödenme şekline bakılmaksızın, gidiş ve dönüş tarihleri arasında geçen sürenin 2 katı kadar uzatılacak.

Yurt dışı sürekli göreve atanan subay veya astsubayların yükümlülükleri, buralarda geçen süreler kadar uzatılacak, ancak yaş haddinden, herhangi bir nedenle resen veya kadrosuzluktan emekli edilecekler ile tutuklulardan kendi isteği ile emekli olmak isteyenlere bu yükümlülük süresi uygulanmayacak.

Mecburi hizmet yükümlülüğüne eklenecek hizmet sürelerinin başlangıç tarihleri; yükümlülük süresini tamamlamadan gidenlerin, yükümlülük süresini tamamladıktan sonra, yükümlülük süresini tamamlayarak gidenlerle, yükümlülüklerini bu süre içinde tamamlayanların kadro görevine fiilen katıldıkları tarihten başlayacak.

Mecburi hizmetle yükümlü olduğu süre içinde istifa edenler veya ilişiğinin kesilmesini gerektiren bir suç işleyenler ya da sağlık sebebi hariç başka herhangi bir sebeple ayrılanlar, kendilerine yapılan öğrenim, eğitim ve yetiştirme masraflarını, yükümlülük sürelerinin eksik kalan kısmı ile orantılı olarak kanuni faizi ile birlikte tazminat olarak ödeyecekler.

Yabancı memleketlere öğrenim, staj, kurs, ihtisas veya görgü ve bilgilerini artırmak amacıyla gitmiş olanlardan ise bulundukları süre içerisinde aldıkları aylık ve devletçe yapılan masrafların 4 katı ayrıca tazminat olarak alınacak.

Jandarma Genel Komutanlığı mensubu subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay ile uzman jandarma statüsündeki personelin öğrenim, eğitim ve yetiştirme masraflarının hangi unsurlardan oluşacağı ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar; İçişleri ile Hazine ve Maliye bakanlıkları tarafından müştereken yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenecek.

Teröristle mücadele ve sınır ötesi operasyonlar, uluslararası barışı destekleme kapsamındaki faaliyetler, üs bölgeleri gibi mahrum yerlerde görev yapan personelin tedavilerinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığının envanterindeki ilaç ve tıbbi sarf malzemeleri ücret ve katılım payı alınmaksızın kullanılabilecek.

Kanunla, uzman jandarmalıktan astsubaylığa geçenlerle uzman erbaşlıktan astsubaylığa geçen personel arasındaki rütbe yaş hadleri arasında uyum sağlanacak.

Jandarma Genel Komutanlığında görevli uzman erbaşlardan tutuklu bulunan, görevden uzaklaştırma tedbiri devam eden ve cezası infaz edilenlere bu süre içinde aylıklarının 3'te 2'si ödenecek. Bunlar, kanunun öngördüğü sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam edecek.

Bunlar hakkındaki görevden uzaklaştırma veya tutuklanma tedbiri ortadan kaldırılmasına rağmen yargılamaları veya adli/idari soruşturmaları devam edenlerin terfi, derece ve kademe ilerlemeleri yapılamayacak, bu işlemlerin ne şekilde yapılacağı yönetmelikle belirlenecek.

Geçici maddeyle astsubaylıktan subaylığa geçenlerin rütbe ve yaş haddi 49 olarak yeniden belirleniyor.

- Trafik Kanunu'nda değişiklik

Kanunla, Karayolları Trafik Kanunu'ndaki Emniyet Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri İçişleri Bakanlığına geçecek.

Buna göre, İçişleri Bakanlığı araçları, Karayolları Trafik Kanunu'na göre araçlarda bulundurulması gerekli belge ve gereçleri, sürücüleri ve bunlara ait belgeleri, sürücülerin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin kurallara uyup uymadığını, trafik düzenlemelerinin ve çeşitli tesislerin yasaya uygun olup olmadığını denetleyecek. Duran ve akan trafiği düzenleyerek yönetecek. El koyduğu trafik kazalarında trafik kaza tespit tutanağı düzenleyecek. Trafik suçu işleyenler hakkında tutanak düzenleyerek gerekli işlemleri yapacak ve takip edecek.

Bakanlık, trafik kazası neticesinde hastalanan veya yaralananların bakımlarını sağlayacak tedbirlerin süratle alınmasına yardımcı olarak yakınlarına haber verecek. Araçların tescil işlemlerini yaparak, belge ve plakalarını verecek. Sürücülerin belgelerini verecek. Ülke çapında taşıtların ve sürücülerin sicillerini tutacak.

Trafik kazalarının oluş nedenleri ile ilgili tüm unsurları kapsayan istatistik verileri ve bilgilerini toplamak, değerlendirmek, sonuçlarına göre gereken önlemlerin alınmasını sağlayarak ilgili kuruluşlara teklifte bulunmak da Bakanlığın görevleri arasında olacak.

İçişleri Bakanlığı, hasar tazminatı ödemelerini hızlandırmak amacıyla sigorta şirketlerince istenecek gerekli bilgi ve belgeleri verecek.

Sürücülere ait bilgilerde meydana gelebilecek değişiklikler ve araçlar üzerinde meydana gelebilecek teknik veya hukuki değişiklikler ile haciz, rehin, ihtiyati tedbir ve belge iptali gibi kısıtlayıcı şerhlerin; elektronik ortamda tutulan siciller üzerine işlenilmesi ve kaldırılması işlemleri, bu değişiklik veya şerhlere karar veren yargı ve icra birimleri ile kamu kurum veya kuruluşları tarafından elektronik sistemle yapılabilecek.

Sürücü belgesi ve tescil işlemlerine esas teşkil edecek bilgiler, İçişleri Bakanlığı tarafından ilgili kamu kurum veya kuruluşlarından elektronik sistemle temin edilebilecek veya kanunlardaki istisnalar hariç olmak üzere bu amaçla sınırlı olarak paylaşılabilecek.

Sürücü belgesinin gerekli koşullar bağlamında alınmaması veya hileli yollarla temin edilmiş olduğunun anlaşılması halinde, sürücü belgesi iptal edilecek. Bu kişilere, yasaya uygun olarak yeniden sürücü sertifikası alınması halinde yeniden sürücü belgesi verilecek.

Emniyet Genel Müdürlüğünün motorlu araç sürücüsü ihtiyacını karşılamak üzere belirli eğitim programları çerçevesinde illerde valinin onayı, merkez teşkilatı için Emniyet Genel Müdürünün onayı ile Emniyet Genel Müdürlüğü personeline ve Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim ve öğretim kurumlarında öğrenim görenlere sürücü belgesine dönüştürülmek üzere motorlu taşıt sürücüsü sertifikası verilecek. Bunların sınavları, nitelikleri Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenen sınav sorumluları tarafından yapılacak.

Jandarma teşkilatının motorlu araç sürücüsü ihtiyacını karşılamak üzere belirli eğitim programları çerçevesinde illerde valinin onayı, merkez teşkilatı için Jandarma Genel Komutanı onayı ile jandarma teşkilatı mensubu subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde öğrenim gören öğrencilere sürücü belgesine dönüştürülmek üzere motorlu taşıt sürücüsü sertifikası verilecek. Sürücü belgesi sınavları, Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenen sınav sorumluları tarafından yapılacak.

Sınav sonucunda başarı gösterenlerin sürücü belgelerinin düzenlenmesi, kişiselleştirilmesi, kişiselleştirilen belgelerin basımı ve ilgililerine teslimi işlemleri İçişleri Bakanlığınca yapılacak.

Kişiselleştirilen sürücü belgelerinin ilgililerine teslimi, İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen kamu kurum veya kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilerine de yaptırılabilecek.

Devletin yasama, yürütme ve yargı organlarının kullandığı araçlar, görev ve hizmet gerekleri veya güvenlik nedenleriyle "geçiş üstünlüğüne sahip araçlar" kapsamına alınacak.

Buna göre, TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları, TBMM'de en çok üyeye sahip birinci ve ikinci siyasi partilerin grup başkanları, eski cumhurbaşkanları, Anayasa Mahkemesi Başkanı, Yargıtay Birinci Başkanı, Danıştay ve Sayıştay başkanları, bakanlar, TBMM Başkanvekilleri, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin genel başkanları, YÖK Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Diyanet İşleri Başkanı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı, TBMM Genel Sekreteri, Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluş yöneticileri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı, Anayasa Mahkemesi üyeleri, bakan yardımcıları, il valileri, kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü, Sahil Güvenlik Komutanı, Hakim ve Savcılar Kurulu Başkan Vekili bu kapsamdan yararlanacak.

Emniyet Genel Müdürlüğünün yeniden yapılandırılması çerçevesinde Trafik Araştırma Merkezi'nin kuruluşuna ilişkin hükümler yürürlükten kaldırılacak.

(Sürecek)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)