DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

Mü'minun suresi nedir (Diyanet)? Mü'minun suresinin Türkçe okunuşu

Mü'minun suresinin Türkçe okunuşu nasıldır? Mü'minun suresinin Türkçe meali nasıldır? Mü'minun suresi Kur-an’ın kaçıncı suresidir? Mü’minun suresinin faziletleri nelerdir? İşte tüm detayları ile Mü’minun suresi…

2 Hafta Önce
2021-11-20 20:56:09

Mü'minun suresi Kur'an-ı Kerim'de yer alan surelerden biridir. Kur'an-ı Kerim'de yer alan 23.sure olan Mü'minun Suresi, birçok kişi tarafından sıklıkla okunmaktadır. 56.ve 57.ayetleri Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (sav) Medine'de iken inen Mü'minun suresinin, diğer ayetleri Mekke'de inmiştir. Hac suresinden sonra ve Nur suresinden önce gelen Mü'minun suresi, iniş sırasına göre 74.sırada yer almaktadır. Türkçe okunuşu ve anlamı oldukça merak edilen sure birçok kişi tarafından sıklıkla araştırılmaktadır. Peki Mü'minun suresinin Türkçe okunuşu nasıldır? Mü'minun suresinin Türkçe meali nasıldır? Mü'minun suresi Kur-an'ın kaçıncı suresidir? Mü'minun suresinin faziletleri nelerdir? İşte tüm detayları ile Mü'minun suresi…

Screen Shot 2021-11-20 at 20.57.16

Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamı olması sebebiyle her ayeti ve her kelimesi müslüman nezdinde büyük öneme sahiptir. Birçok kişi Kur'an-ı Kerim'i okumanın yanı sıra, Arapça yazan ayetlerin ne anlama geldiğini de merak etmektedirler. Okunuşu ve anlamı insanlar tarafından merak edilen surelerin başında Mü'minun suresi gelmektedir. Adını, müminlerin genel özelliklerinden bahsettiği için buradan almıştır. Surenin 56. Ve 57.ayetleri Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed Medine'ye hicret ettikten sonra nüzul olmuştur, diğer ayetleri ise Peygamber Efendimiz Mekke'de iken inmiştir. Toplamda 118 ayet içeren sure, 18.cüzde yer almaktadır ve içerisinde çeşitli konuları anlatmaktadır. Sure içerisinde anlatılan başlıca konular şöyledir;

Müminler ve müminlerin genel özellikleri

İnsanın yaratılışı

Allah'ın insanlara vermiş olduğu nimetler

Hz.Nuh Peygamberin kavminin nasıl helak olduğu

Hz.Musa'nın kavmi

Hz.İsa'nın kavmi

İnkar eden kişilerin özellikleri

İmana ait genel kaideler

Müşrik ve hristiyanların itikadı

Mü'minun suresi nedir (Diyanet)?

Toplamda 118 ayetten oluşan Mü'minun suresi, Kur'an-ı Kerim'de 23. sırada yer almaktadır. İniş sırasına göre 74.sırada bulunan Mü'minun suresi, Mekke ve Medine dönemlerinde nazil olmuştur. Mü'minun suresinde genel olarak müminler ve müminlerin genel özellikleri, insanın yaratılışı, Allah'ın insanlara vermiş olduğu nimetler, Hz.Nuh Peygamberin kavminin nasıl helak olduğu, Hz.Musa'nın kavmi, Hz.İsa'nın kavmi, inkar eden kişilerin özellikleri, imana ait genel kaideler ve müşrik ile hristiyanların itikadı gibi konular ele alınmıştır.

Mü'minun suresinin Türkçe okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

1.Kad eflehal mü'minun

2.Ellezıne hüm fı salatihim haşiun

3.Vellezıne hüm anil lağvi mu'ridun

4.Vellezıne hüm liz zekati faılun

5.Vellezıne hüm li fürucihim hafizun

6.İlla ala ezvacihim ev ma meleket eymanühüm fe innehüm ğayru melumın

7.Fe menibteğa verae zalike fe ülaike hümül adun

8.Vellezıne hüm li emanatihim ve ahdihim raun

9.Vellezıne hüm ala salevatihim yühafizun

10.Ülaike hümül varisun

11.Ellezıne yerisunel firdevs hüm fıha halidun

12.Ve le kad halaknel insane min sülaletim min tıyn

13.Sümme cealnahü nutfeten fı kararim mekın

14.Sümme halaknen nutfete alekaten fe halaknel alekate mudğaten fe halaknel mudğate ızamen fe kesevnel ızame lahmen sümme enşe'nahü halkan ahar fe tebarakellahü ahsenül halikıyn

15.Sümme inneküm ba'de zalike le meyyitun

16.Sümme inneküm yevmel kıyameti tüb'asun

17.Ve le kad halakna fevkaküm seb'a taraika ve ma künna anil halkı ğafilın

18.Ve enzelna mines semai maem bi kaderin fe eskennahü fil erdı ve inna ala zehabim bihı le kadirun

19.Fe enşe'na leküm bihı cennatim min nehıyliv ve a'nab leküm fıha fevakihü kesıratüv ve minha te'külun

20.Ve şeceraten tahrucü min turi seynae tembütü bid dühni ve sıbğil lil akilın

21.Ve inne leküm fil en'ami le ıbrah nüskıyküm mimma fı bütuniha ve leküm fıha menafiu kesıratüv ve minha te'külun

22.Ve aleyha ve alel fülki tuhmelun

23.Ve le kad erselna nuhan ila kavmihı fe kale ya kavmı'büdüllahe mal leküm min ilahin ğayruh e fe la tettekun

24.Fe kalel meleüllezıne keferu min kavmihı ma haza illa beşerum mislüküm yürıdü ey yetefeddale aleyküm ve lev şaellahü le enzele melaikeh ma semı'na bi haza fı abainel evvelın

25.İn hüve illa racülüm bihı cinnetün fe terabbesu bihı hatta hıyn

26.Kale rabbinsurnı bima kezzebun

27.Fe evhayna ileyhi enisnaıl fülke bi a'yünina ve vahyina fe iza cae emruna ve farat tennuru feslük fıha min küllin zevceynisneyni ve ehleke illa men sebeka aleyhil kavlü minhüm ve la tühatıbnı fillezıne zalemu innehüm muğrakun

28.Fe izesteveyte ente ve mem meake alel fülki fe kulil hamdü lillahillezı neccana minel kavmiz zalimın

29.Ve kur rabbi enzilnı münzelem mübarakev ve ente hayrul münzilın

30.İnne fı zalike le ayativ ve in künna le mübtelın

31.Sümme enşe'na mim ba'dihim karnen aharın

32.Fe erselna fıhim rasulem minhüm enı'büdüllahe ma leküm min ilahin ğayruh e fe la tettekun

33.Ve kalel meleü min kavmihillezıne keferu ve kezzebu bi likail ahırati ve etrafnahüm fil hayatid dünya ma haza illa beşerum mislüküm ye'külü mimma te'külune minhü ve yeşrabü mimma teşrabun

34.Ve lein eta'tüm beşeram misleküm inneküm izel lehasirun

35.E yeıdüküm enneküm iza mittüm ve küntüm türabev ve ızamen enneküm muhracun

36.Heyhate heyhate lima tuadun

37.İn hiye illa hayatüned dünya nemutü ve nahya ve ma nahnü bi meb'usın

38.İn hüve illa racülüniftera alellahi kezibev ve ma nahnü lehu bi mü'minın

39.Kale rabbinsurnı bima kezzebun

40.Kale amma kalılil le yusbihunne nadimın

41.Fe ehazethümüs sayhatü bil hakkı fe cealnahüm ğussa fe bu'del lil kavmiz zalimın

42.Sümme enşe'na mim ba'dihim kurunen aharın

43.Ma tesbiku min ümmetin eceleha ve ma yeste'hırun

44.Sümme erselna rusülena tetra küllema cae ümmeter rasulüha kezzebuhü fe etba'na ba'dahüm ba'dav ve cealnahüm ehadıs fe bu'del li kavmil la yü'minun

45.Sümme erselna musa ve ehahü harune bi ayatina ve sültanim mübın

46.İla fir'avne ve meleihı festekberu ve kanu kavmen alın

47.Fe kalu enü'minü li beşerayni mislina ve kavmühüma lena abidun

48.Fe kezzebuhüma fe kanu minel mühlekın

49.Ve le kad ateyna musel kitabe leallehüm yehtedun

50.Ve cealnebne meryeme ve ümmehu ayetev ve aveynahüma ila rabvetin zati karariv ve meıyn

51.Ya eyyüher rusülü külu minet tayyibati va'melu saliha innı bima ta'melune alım

52.Ve inne hazihı ümmetüküm ümmetev vahıdetev ve ene rabbüküm fettekun

53.Fetekkatau emrahüm beynehüm zübüra küllü hızbim bima ledeyhim ferihun

54.Fezerhüm fı ğamratihim hatta hıyn

55.E yahsebune ennema nümiddühüm bihı mim maliv ve benın

56.Nüsariu lehüm fil hayrat bel la yeş'urun

57.İnnellezıne hüm min haşyeti rabbihim müşfikun

58.Vellezıne hüm bi ayati rabbihim yü'minun

59.Vellezıne hüm bi rabbihim la yüşrikun

60.Vellezıne yü'tune ma atev ve kulubühüm veciletün ennehüm ila rabbihim raciun

61.Ülaike yüsariune fil hayrati ve hüm leha sabikun

62.Ve la nükellifü nefsen illa vüs'aha ve ledeyna kitabüy yentıku bil hakkı ve hüm la yuzlemun

63.Vel kulubühüm fı ğamratim min haza ve lehüm a'malüm min duni zalike hüm leha amilun

64.Hatta iza ehazna mütrafıhim bil azabi iza hüm yec'erun

65.La tec'erul yevme inneküm minna la tünsarun

66.Kad kanet ayatı tütla aleyküm fe küntüm ala a'kabiküm tenkisun

67.Müstekbirıne bihı samiran tehcürun

68.E fe lem yeddebberul kavle em caehüm ma lem ye'ti abaehümül evvelın

69.Em lem ya'rifu rasulehüm fe hüm lehu münkirun

70.Em yekulune bihı cinneh bel caehüm bil hakkı ve ekseruhüm lil hakkı karihun

71.Ve levittebeal hakku ehvaehüm le fesedetis semavatü vel erdu ve men fıhinn bel eteynahüm bi zekrihim fe hüm an zikrihim mu'ridun

72.Em tes'elühüm harcen fe haracü rabbike hayruv ve hüve hayrur razikıyn

73.Ve inneke le ted'uhüm ila sıratım müstekıym

74.Ve innellezıne la yü'minune bil ahırati anis sıratı lenakibun

75.Ve lev rahımnahüm ve keşefna ma bihim min durril leleccu fı tuğyanihim ya'mehun

76.Ve le kad ehaznahüm bil azabi fe mestekanu li rabbihim ve ma yetedarraun

77.Hatta iza fetahna aleyhim baben za azabin şedıdin iza hüm fıhi müblisun

78.Ve hüvellezı enşee lekümüs sem'a vel ebsara vel ef'ideh kalılem ma teşkürun

79.Ve hüvellezı zeraeküm fil erdı ve ileyhi tuhşerun

80.Ve hüvellezı yuhyı ve yümiytü ve lehuhtilafül leyli ven nehar e fe la ta'kılun

81.Bel kalu misle ma kalel evvelun

82.Kalu e iza mitna ve künna türabev ve ızamen e inna le meb'usun

83.Le kad vüıdna nahnü ve abaüna haza min kablü in haza illa esatıyrul evvelın

84.Kul li menil erdu ve men fıha in küntüm ta'lemun

85.Seyekulune lillah kul efela tezekkerun

86.Kul mer rabbüs semavatis seb'ı ve rabbul arşil azıym

87.Seyekulune lillah kul e fe la tettekun

88.Kul mem bi yedihı melekutü külli şey'iv ve hüve yuciru ve la yücaru aleyhi in küntüm ta'lemun

89.Seyekulune lillah kul fe enna tüsharu

90.Bel eteynüham bil hakkı ve innehüm le kazibun

91.Mettehazellahü miv velediv ve ma kane meahu min ilahin izel le zehebe küllü ilahüm bima haleka ve leala ba'duhüm ala ba'd sübhanellahi amma yasıfun

92.Alimil ğaybi veş şehadeti fe teala amma yüşrikun

93.Kur rabbi imma türiyennı ma yuadun

94.Rabbi fe la tec'alnı fil kavmiz zalimın

95.Ve inna ala en nüriyeke ma neıdühüm lekadirun

96.İdfa' billetı hiye ahsenüs seyyieh nahnü a'lemü bi ma yasıfun

97.Ve kur rabbi euzü bike min hemezatiş şeyatıyn

98.Ve euzü bike rabbi ey yahdurun

99.Hatta iza cae ehadehümül mevtü kale rabbirciun

100.Leallı a'melü salihan fıma teraktü kella inneha kelimetün hüve kailüha ve miv veraihim berzehun ila yevmi yüb'asun

101.Fe iza nüfiha fis suri fe la ensabe beynehüm yevmeiziv ve la yetesaelun

102.Fe men sekulet mevazinühu fe ülaike hümül müflihun

103.Ve men haffet mevazınühu fe ülaikellezıne hasiru enfüsehüm fı cehenneme halidun

104.Telfehu vücuhehümün naru ve hüm fıha kalihun

105.E lem tekün ayatı tütla aleyküm fe küntüm biha tükezzibun

106.Kalu rabbena ğalebet aleyna şıkvetüna ve künna kavmen dallın

107.Rabbena ahricna minha fe in udna fe inna zalimun

108.Kalahşeu fıha ve la tükellimun

109.İnnehu kane ferıkum min ıbadı yekulune rabbena amenna fağfir lena varhamna ve ente hayrur rahımın

110.Fettehaz tümuhüm sıhriyyen hatta ensevküm zikrı ve küntüm minhüm tadhakun

111.İnnı cezeytühümül yevme bima saberu ennehüm hümül faizun

112.Kale kem lebistüm fil erdı adede sinın

113.Kalu lebisna yevmen ev ba'da yevmin fes'elil addın

114.Kale il lebistüm illa kalılel lev enneküm küntüm ta'lemun

115.E fe hasibtüm ennema halaknaküm abesev ve enneküm ileyna la türceun

116.Fe teallellahül melikül hakk la ilahe illa hu rabbül arşil kerım

117.Ve mey yed'u meallahi ilahen ahara la bürhane lehu bihı fe innema hısabühu ınde rabbih innehu la yüflihul kafirun

118.Ve kur rabbığfir verham ve ente hayrur rahımın

Mü'minun suresinin meali nedir (Diyanet)?

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

1.Mü'minler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir.

2.Onlar ki, namazlarında derin saygı içindedirler.

3.Onlar ki, faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler.

4.Onlar ki, zekatı öderler.

5.Onlar ki, ırzlarını korurlar.

6.Ancak eşleri ve ellerinin altında bulunan cariyeleri bunun dışındadır. Onlarla ilişkilerinden dolayı kınanmazlar.

7.Kim bunun ötesine geçmek isterse, işte onlar haddi aşanlardır.

8.Yine onlar ki, emanetlerine ve verdikleri sözlere riâyet ederler.

9.Onlar ki, namazlarını kılmağa devam ederler.

10.İşte bunlar varis olanların ta kendileridir.

11.Onlar Firdevs cennetlerine varis olurlar. Onlar orada ebedî kalacaklardır.

12.Andolsun, biz insanı, çamurdan (süzülmüş) bir özden yarattık.

13.Sonra onu az bir su (meni) halinde sağlam bir karargaha (ana rahmine) yerleştirdik.

14.Sonra bu az suyu "alaka" haline getirdik. Alakayı da "mudga" 2yaptık. Bu "mudga"yı da kemiklere dönüştürdük ve bu kemiklere de et giydirdik. Nihayet onu bambaşka bir yaratık olarak ortaya çıkardık. Yaratanların en güzeli olan Allah'ın şânı ne yücedir!

15.Sonra (ey insanlar) siz bunun ardından muhakkak öleceksiniz.

16.Sonra yine muhakkak siz, kıyamet gününde (tekrar) diriltileceksiniz.

17.Andolsun, biz sizin üzerinizde yedi yol yarattık.3 Biz yarattıklarımızdan habersiz değiliz.

18.Biz gökten belli bir ölçüde su indirdik de (faydalanmanız için) onu yeryüzünde tuttuk. Bizim onu tamamen gidermeye de muhakkak gücümüz yeter.

19.Onunla sizin için hurma bahçeleri ve üzüm bağları meydana getirdik. Bu bağ ve bahçelerde sizin için pek çok meyveler vardır ve siz onlardan yiyorsunuz.

20.Yine o su ile Sîna dağında biten bir ağaç (zeytin ağacı) yarattık ki hem yağ, hem de yiyenlere katık verir.

21.Hayvanlarda sizin için elbette bir ibret vardır. Onların içlerindeki sütten size içiririz. Onlarda sizin için daha birçok faydalar da vardır ve onlardan yersiniz de.

22.Onların üzerinde ve gemilerde taşınırsınız.

23.Andolsun biz, Nûh'u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik de, "Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Allah'a karşı gelmekten hâlâ sakınmaz mısınız?" dedi.

24.Bunun üzerine kendi kavminden inkar eden ileri gelenler şöyle dediler: "Bu ancak sizin gibi bir beşerdir, size üstünlük taslamak istiyor. Eğer Allah dileseydi bir melek gönderirdi. Biz önceki atalarımızdan böyle bir şey duymadık."

25."Bu, ancak cinnet getirmiş bir adamdır. Öyle ise bir müddet onu gözetleyiniz."

26.(Nûh), "Rabbim! Beni yalanlamalarına karşı bana yardım et!" dedi.

27.Bunun üzerine Nûh'a, "Bizim gözetimimiz altında ve vahyimize göre o gemiyi yap" diye vahyettik. "Bizim emrimiz gelip de tandır kaynamaya başlayınca, (sular coşup taştığında Nûh'a) dedik ki: "Her cins canlıdan (erkekli dişili) birer çift, bir de kendileri aleyhinde daha önce hüküm verilmiş olanlardan başka aileni gemiye al ve zulmeden kimseler hakkında bana hiç yalvarma! Şüphesiz onlar suda boğulacaklardır."

28.Sen ve beraberindeki kimseler gemiye bindiğiniz zaman: "Bizi zalim kavmin elinden kurtaran Allah'a hamd olsun" de.

29.Yine de ki: "Ey Rabbim! Beni bereketli bir yere kondur. Sen konuk edenlerin en hayırlısısın."

30.Şüphesiz bu olayda ibretler vardır. Biz gerçekten (kullarımızı) imtihan ederiz.

31.Sonra onların (Nûh kavminin) ardından başka bir nesil yarattık.

32.Onlara, kendilerinden, "Allah'a kulluk edin, sizin O'ndan başka hiçbir ilahınız yoktur, hâlâ O'na karşı gelmekten sakınmaz mısınız?" diye öğüt veren bir peygamber gönderdik.

33.O peygamberin kavminden, Allah'ı inkar eden, ahireti yalanlayan ve bizim dünya hayatında kendilerine bol bol nimet verdiğimiz ileri gelenler şöyle dediler: "O da ancak sizin gibi bir insandır. Sizin yediğiniz şeylerden yiyor, içtiğiniz şeylerden içiyor."

34."Andolsun, kendiniz gibi bir beşere itaat ederseniz mutlaka ziyana uğrarsınız."

35."O, öldüğünüz, toprak ve kemik haline geldiğiniz zaman sizin tekrar mutlaka (diriltilip) çıkarılacağınızı mı vaad ediyor?"

36."Halbuki bu size vaad olunan şey, ne kadar da uzak!"

37."Hayat, bu dünya hayatından ibarettir. Ölürüz ve yaşarız. Biz tekrar diriltilecek değiliz."

38."Bu, Allah'a karşı yalan uyduran bir kimseden başkası değildir. Biz ona inanmayız."

39.O peygamber, "Ey Rabbim! Yalanlamalarına karşı bana yardım et!" dedi.

40.Allah, "Yakın zamanda mutlaka pişman olacaklardır!" dedi.

41.Derken onları o korkunç ses kaçınılmaz olarak kıskıvrak yakalayıverdi de kendilerini çör-çöp yığını haline getirdik. Zalimler topluluğu Allah'ın rahmetinden uzak olsun!

42.Sonra bunların arkalarından başka nesiller yarattık.

43.Hiçbir ümmet, kendi ecelinin önüne geçemez, onu geciktiremez de.

44.Sonra arka arkaya peygamberlerimizi gönderdik. Her ümmete kendi peygamberi geldikçe onu yalanladılar. Biz de onları birbiri ardından helak ettik ve onları birer ibretli hikaye yaptık. Artık inanmayan bir kavim Allah'ın rahmetinden uzak olsun!

45, 46.Sonra Mûsâ ve kardeşi Hârûn'u mucizelerimizle ve apaçık bir delille Firavun ve ileri gelenlerine peygamber olarak gönderdik de (onlar) büyüklük tasladılar ve kendilerini büyük görüp böbürlenen bir topluluk oldular.

47.Bu yüzden, "Kavimleri bize kul köle iken, bizim gibi iki insana mı inanacağız" dediler.

48.Böylece ikisini de yalanladılar, bu yüzden de helak edilenlerden oldular.

49.Andolsun, hidayete ersinler diye Mûsâ'ya Kitabı (Tevrat'ı) verdik.

50.Meryem oğlu İsa'yı ve annesini büyük bir mucize kıldık ve her ikisini de oturmaya elverişli, akarsulu yüksek bir yere yerleştirdik.

51.Ey peygamberler! Temiz şeylerden yiyiniz ve iyi ameller işleyiniz. Doğrusu ben, sizin yaptığınız şeyleri tamamen bilirim.

52.Şüphesiz bu (İslâm) tek bir din olarak sizin dininizdir. Ben de Rabbinizim. Öyle ise bana karşı gelmekten sakının.

53.(İnsanlar ise, din) işlerini kendi aralarında parça parça ettiler. Her grup kendinde bulunan ile sevinmektedir.

54.Ey Muhammed! Sen onları bir zamana kadar, gaflet ve şaşkınlıklarıyla baş başa bırak!

55, 56.Kendilerine bol bol verdiğimiz mal ve evlatla onların iyiliğine koştuğumuzu mu sanıyorlar? Hayır onlar farkına varmıyorlar!

57.Rablerinin azametinden korkup titreyenler,

58.Rablerinin âyetlerine inananlar,

59.Rablerine ortak koşmayanlar,

60.Rabblerine dönecekleri için verdiklerini kalpleri ürpererek verenler,

61.İşte bunlar hayır işlerine koşuşurlar ve o uğurda öne geçerler.

62.Biz hiçbir kimseye gücünün yettiğinden fazla yük yüklemeyiz. Katımızda hakkı söyleyen bir kitab vardır. Onlar zulme, haksızlığa uğratılmazlar.

63.Ancak kafirlerin kalbleri bu Kur'an'a karşı bir gaflet içindedir. Onların bundan başka yapageldikleri birtakım (kötü) işleri de vardır.

64.Nihayet refah ve bolluk içinde olanlarını azapla kıskıvrak yakaladığımız zaman, bakmışsın ki feryat edip duruyorlar

65.Boşuna feryat edip durmayın bugün. Zira bizden yardım görmeyeceksiniz.

66, 67.Çünkü âyetlerim size okunurdu da siz buna karşı büyüklük taslayarak arkanızı döner geceleyin toplanıp hezeyanlar savururdunuz.

68.Onlar bu sözü (Kur'an'ı) hiç düşünmediler mi? Yoksa kendilerine, önceki atalarına gelmeyen bir şey mi geldi?

69.Ya da onlar henüz kendi peygamberlerini tanımadılar da o yüzden mi onu inkar ediyorlar?

70.Yoksa "O cinnet getirmiş" mi diyorlar? Hayır o, onlara hakkı getirdi. Halbuki onların pek çoğu haktan hoşlanmamaktadırlar.

71.Eğer hak onların arzularına uysaydı gökler ile yer ve onlarda bulunanlar elbette bozulur giderdi. Hayır, biz onlara şereflerini (Kur'an'ı) getirdik. Onlar ise bu şereflerinden yüz çeviriyorlar.

72.Ey Muhammed! Yoksa sen onlardan bir vergi mi istiyorsun (da inanmıyorlar)? Rabbinin vergisi daha hayırlıdır. O, rızık verenlerin en hayırlısıdır.

73.Şüphesiz sen onları doğru bir yola çağırıyorsun.

74.Fakat ahirete inanmayanlar, ısrarla bu yoldan çıkmaktadırlar.

75.Biz onlara merhamet edip başlarına gelen zararı giderseydik yine de azgınlıkları içinde bocalayıp kalırlardı.

76.Andolsun, biz onları azap ile kıskıvrak yakaladık da yine Rablerine boyun eğmediler ve ona yalvarıp yakarmadılar.

77.Sonunda onlara şiddetli bir azap kapısı açtığımızda bir de bakarsın onun içinde ümitsizliğe düşüvereceklerdir.

78.Halbuki O, sizin için kulakları, gözleri ve gönülleri yaratandır. Ne kadar az şükrediyorsunuz!

79.O, sizi yeryüzünde yaratıp türetendir. Sadece O'nun huzurunda toplanacaksınız.

80.O, diriltendir, öldürendir. Gece ile gündüzün birbirini takib etmesi de O'na aittir. Hâlâ aklınızı kullanmıyor musunuz?

81.Hayır onlar, öncekilerin söyledikleri sözler gibi sözler ettiler.

82.Dediler ki: "Gerçekten biz, ölüp bir toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra mı tekrar diriltileceğiz?"

83.Andolsun, biz de bizden önce atalarımız da bununla tehdit edildik. Bu öncekilerin uydurduğu masallardan başka bir şey değildir.

84.De ki: "Eğer biliyorsanız söyleyin: Yer ve yerde bulunanlar kime aittir?"

85.Allah'ındır" diyecekler. "Öyle ise siz hiç düşünüp öğüt almaz mısınız?" de.

86.De ki: "Yedi kat göklerin Rabbi, büyük Arş'ın Rabbi kimdir?"

87.."Allah'ındır" diyecekler. "Öyle ise ona karşı gelmekten sakınmaz mısınız?" de.

88.De ki: "Eğer biliyorsanız söyleyin: Her şeyin hükümranlığı elinde olan, kendisi koruyan, kendisine karşı korunulamaz olan kimdir?"

89."Allah'ındır" diyecekler. "Öyle ise nasıl aldanıyorsunuz?" de.

90.Hayır, biz onlara gerçeği getirdik, fakat onlar kesinlikle yalancıdırlar.

91, 92.Allah hiçbir çocuk edinmemiştir. Onunla birlikte başka hiçbir ilah yoktur. Öyle olsaydı her ilah kendi yarattığını alır götürür ve mutlaka birbirlerine üstün gelmeye çalışırlardı. Gaybı da, görülen âlemi de bilen Allah, onların yakıştırdığı nitelemelerden uzaktır. Onların koştukları ortaklardan çok yücedir.

93, 94.De ki: "Ey Rabbim! Onlara yöneltilen tehditleri bana mutlaka göstereceksen, beni o zalim milletin içinde bulundurma."

95.Bizim onlara yönelttiğimiz tehditleri sana göstermeye elbette gücümüz yeter.

96.Kötülüğü, en güzel olan şeyle uzaklaştır. Biz onların yakıştırmakta oldukları şeyleri daha iyi biliriz.

97.De ki: "Ey Rabbim! Şeytanların vesveselerinden sana sığınırım."

98."Ey Rabbim! Onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım."

99, 100.Nihayet onlardan birine ölüm gelince, "Rabbim! Beni dünyaya geri gönderiniz ki, terk ettiğim dünyada salih bir amel yapayım" der. Hayır! Bu sadece onun söylediği (boş) bir sözden ibarettir. Onların arkasında, tekrar dirilecekleri güne kadar (devam edecek, dönmelerine engel) bir perde (berzah) vardır.

101.Sûr'a üfürüldüğü zaman, (işte) o gün ne aralarında soy-sop yakınlığı kalacak, ne de birbirlerini arayıp soracaklardır.

102.Artık kimin tartıları ağır gelirse, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.

103.Kimlerin de tartıları hafif gelirse, işte onlar da kendilerini ziyana uğratanların ta kendileridir. Onlar cehennemde ebedi kalacaklardır.

104.Ateş yüzlerini yalar ve onlar orada sırıtır kalırlar.

105.Allah, "Âyetlerim size okunuyordu da siz onları yalanlıyordunuz, değil mi?" der.

106.Onlar da şöyle derler: "Ey Rabbimiz! Biz azgınlığımıza yenik düştük ve sapık bir toplum olduk."

107."Ey Rabbimiz! Bizi buradan çıkar. Eğer (tekrar günaha) dönersek şüphesiz kendimize zulmetmiş oluruz."

108.Allah, "Aşağılık içinde kalın orada, artık benimle konuşmayın!" der.

109.Kullarımdan, "Ey Rabbimiz! Biz inandık, bizi bağışla, bize merhamet et, sen merhamet edenlerin en hayırlısısın" diyen bir grup var idi.

110.Siz ise onlarla alay ediyordunuz. O kadar ki onlar size beni anmayı unutturdu. Onlara hep gülüyordunuz.

111.Sabretmiş olmaları sebebiyle, bugün ben onları mükafatlandırdım. Şüphesiz onlar başarıya erenlerin ta kendileridir.

112.Allah (inkarcılara) "Yeryüzünde kaç sene kaldınız?" diye sorar.

113.Onlar, "Bir gün, ya da bir günden daha az bir süre kaldık. Hesap tutanlara sor" derler.

114.Allah şöyle der: "Çok az bir zaman kaldınız. Keşke bunu (daha önce) bilmiş olsaydınız."

115."Sizi boşuna yarattığımızı ve bize tekrar döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?"

116.Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Ondan başka hiç ilah yoktur. O şerefli ve yüce arşın Rabbidir.

117.Kim, hakkında hiçbir delili olmadığı halde Allah ile birlikte başka bir ilaha taparsa, onun hesabı ancak Rabbi katındadır. Şüphesiz kâfirler asla kurtuluşa eremezler.

118.De ki: "Rabbim! Bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın!”

Kur'an-ı Kerim'de kaç ayet vardır?

Neredeyse 1400 yıl önce Allah'ın Cebrail (as) vasıtasıyla Hz.Muhammed (s.a.v)'a gönderdiği Kur'an-ı Kerim tüm müslümanlar tarafından yüzyıllardır rehber edinilen en önemli kaynaktır. Kur'an-ı Kerim'in içeriği kadar, surelerin isimleri, sayısı ve ayet sayısı gibi özellikleri de birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Peki Kur'an-ı Kerim'de kaç ayet var? Kur'an-ı Kerim'deki sure sayısı nedir ve isimleri nelerdir?

İslam dininin ana kaynağı olan Kur'an-ı Kerim, Hz.Muhammed (sav) 40 yaşındayken Mekke'de inmeye başlamıştır. Cebrail peygamber Hz.Muhammed'e Nur dağının Hira mağarasında ayetleri ilk ayetleri ezberletmiştir. İlk olarak Alak suresinin ilk 5 ayetinin inmesiyle başlayan Kur'an-ı Kerim'in ilk ayeti de İkra yani Oku'dur. Yüzyıllardır tüm müslümanların hayatlarının her anını dizayn etmek için kullandıkları bu yegane kaynak, hiç tahrif olmadan günümüze kadar ulaşmıştır.

Hz.Muhammed (sav)'in peygamber olmasıyla 610 yılında inmeye başlayan ve 13 yıl Mekke'de 10 yıl da Medine'de inen Kur'an ayetleri 23 yılın sonunda tamamlanmıştır. Ramazan ayının Kadir gecesinde inmeye başlayan Kur'an ayetleri, sahabeler tarafından ezberlenerek daha sonra dört halife döneminde kitaplaştırılarak çoğaltılmıştır.

23 yılda inen Kur'an-ı Kerim'de toplamda 114 sure vardır. Bu surelerin tamamında 6236 ayet vardır. Bu konuda Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı şöyle açıklamada bulunmuştur: Bilindiği gibi âyet, Kur'an cümlelerine verilen isimdir. Kur'an-ı Kerim, Hz. Peygamberden günümüze hiçbir değişikliğe uğramadan gelmiştir. Ancak Kur'an-ı Kerim üzerinde noktalama çalışmaları yapılırken âyetlerin bölünüp numaralandırılmasında bazı küçük farklılıklar olmuş; söz gelimi, bazı âlimlerin müstakil âyet olarak belirlediği bir ibare bazı âlimlerce iki âyet olarak düşünülmüş; böylece âyetlerin numaralandırılması konusunda küçük farklılıklar ortaya çıkmıştır. Her ne kadar halk arasında Kur'an'daki ayet sayısının 6666 olduğu yönünde yaygın bir söylem varsa da doğrusu bu rakamın 6236 olduğudur.

Ayet nedir?

Arapça'da delil, alamet anlamına gelen ayet kelimesi, Müslümanların kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'deki her bir harf, kelime veya cümleye verilen addır. Kur'an-ı Kerim'de 114 sure içinde 6236 ayet olduğu bilinir.

Kur'an-ı Kerim'deki surelerin isimleri

1- Fatiha

2- Bakara

3- Ali- İmran

4- Nisa

5- Mâide

6- En'am

7- A'raf

8- Enfal

9- Tevbe

10- Yunus

11- Hûd

12- Yusuf

13-Rad

14- İbrahim

15- Hicr

16- Nahl

17- İsra

18- Kehf

19- Meryem

20- Ta-Ha

21- Enbiya

22- Hac

23-Müminun

24- Nur

25- Furkan

26- Şuara

27- Neml

28- Kasas

29- Ankebut

30- Rum

31- Lokman

32- Secde

33- Ahzab

34- Sebe

35- Fâtır

36- Ya-Sin

37- Saffat

38-Sad

39-Zümer

40- Mümin

41-Fussilet

42- Şura

43-Zuhruf

44- Duhan

45-Casiye

46-Ahkaf

47-Muhammed

48-Fetih

49-Hucurat

50-Kaf

51-Zariyat

52-Tur

53-Necm

54-Kamer

55-Rahman

56-Vakıa

57-Hadid

58-Mücadile

59- Haşr

60- Mümtehine

61- Saf

62- Cuma

63- Münafikun

64- Tegabun.

65- Talak

66- Tahrim

67- Mülk

68- Kalem

69- Hakka

70- Mearic

71: Nuh

72: Cin

73: Müzemmil

74: Müdessir

75: Kıyamet

76- İnsan

77- Mürselat

78- Nebe

79- Naziat

80: Abese

81- Tekvir

82- İnfitar

83- Mutafffifin

84- İnşikak

85- Buruc

86- Tarık

87- Ala

88- Gaşiye

89: Fecir

90: Beled

91- Şems

92- Leyl

93- Duha

94- İnşirah

95- Tin

96- Alak

97- Kadir

98- Beyyine

99- Zilzal

100- Adiyat

101- Karia

102- Tekasür

103- Asr

104- Hümeze

105- Fil

106- Kureyş

107- Maun

108- Kevser

109- Kafirun

110- Nasr

111- Mesed

112- İhlas

113- Felak

114- Nas

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş