DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

DOLAR

16,9610 ₺

EURO

17,5134 ₺

ALTIN

963,52 ₺

BİST

2.371,25 ₺

'Nükleer Yönetmelik' Resmi Gazete'de

Türkiye'nin ilk nükleer santral yapımına yönelik açılacak yarışmaya girecek firmalarda, bu konuda deneyim veya deneyimli şirketlerle anlaşma yapma şartı aranacak.

19.03.2008 10:12:00

Sayıştay'ın da görüşü alınarak hazırlanan, ''Nükleer Güç Santrallarının Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışına İlişkin Kanun Kapsamında Yapılacak Yarışma ve Sözleşmeye İlişkin Usul ve Esaslar ile Teşvikler Hakkında Yönetmelik'', Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik ile nükleer güç santralleri için yarışmaya katılacaklarda aranacak şartlar, şirketin seçimi, yer tahsisi, lisans bedeli, altyapıya yönelik teşvikler, seçim süreci, yakıt temini, üretim kapasitesi, alınacak enerjinin miktarı, süresi, enerji birim fiyatı oluşturma ve yapılacak yarışma ile sözleşmeye ilişkin usul ve esasları belirliyor.

Nükleer Güç Santrallarının Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışına İlişkin Kanunun geçici 2'inci maddesinde belirtilen yerli kömür yakıtlı santralları kapsamayan yönetmeliğe göre, üzerine santral kurulacak taşınmazların Hazinenin özel mülkiyetinde veya devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunması halinde, bu taşınmazlar üzerinde yarışmayı kazanan şirket lehine Maliye Bakanlığı tarafından, diğer kamu kurum ve kuruluşların mülkiyetinde bulunması halinde ise Bakanlar Kurulu kararı ile bedelsiz olarak süresi belirtilmemiş kullanma izni ve irtifak hakkı verilecek.

Yönetmelik çerçevesinde TETAŞ ile sözleşme imzalayan şirkete yer tahsisi yapılacak. Çevresel etki değerlendirmesi raporunun hazırlanması, nükleer santral sahası dışında gerekli fiziksel koruma ve emniyet önlemlerinin alınması da ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından üstlenilecek.

YARIŞMAYA KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR
Yarışma, 31 Aralık 2020 tarihine kadar ticari işletmeye girmek üzere nominal yüzde 25 fazla veya eksik 4 bin megavat (MW) toplam kurulu güce karşılık gelecek nükleer santral ünitelerinin yapımını, teklif edeceği gerçekleştirme programı çerçevesinde yerine getirecek şirketin seçimi için yapılacak.

Nükleer santral yapımı için teklif verenlerin bünyesinde nükleer santral işletmeciliği deneyimi olan şirket veya şirketlerin bulunması veya teklif sahiplerinin bu özellikte işletmeci şirket veya şirketlerle anlaşmasının veya anlaşma yapılacağına dair niyet mektuplarının bulunması, veya teklif sahibinin santral teknolojisini sağlayacak olan şirket ile yapacağı eğitim veya süpervizörlük anlaşmasının veya anlaşma yapılacağına dair niyet mektuplarının bulunması şartı aranacak.


ÜRETİLEN ELEKTRİK TETAŞ TARAFINDAN SATIN ALINACAK
Satın alma kapsamı sadece 31 Aralık 2020 tarihinden önce ticari işletmeye girecek olan santral üniteleri ile sınırlı olacak. Şirketin teklif edeceği elektrik miktarının tamamı yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde TETAŞ tarafından satın alınacak.

Teklif edilen miktarın üzerinde gerçekleşecek üretimin satın alınmasına ve eksik üretime uygulanacak usul ve esaslar şartname veya sözleşmede yer alacak.

Teklifler, santralın üreteceği elektriğin satın alınmasına esas yıllara sari elektrik enerjisi üretim miktarlarını ve kilovatsaat (kWh) başına aktif elektrik enerjisi birim satış fiyatlarını içerecek.


YARIŞMA KAPALI TEKLİF USULÜ İLE YAPILACAK
Yarışma kapalı teklif usulü ile yapılacak ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayacak. Yarışma süreci TETAŞ tarafından Resmi Gazete ve TETAŞ'ın resmi internet sitesinde yapılacak ilan ile başlayacak.

Kapalı zarf ile alınacak teklif mektupları 3 ayrı zarftan oluşacak. Birinci zarfta başvuru mektubu, geçici teminat mektubu ve şartnamede belirlenecek diğer bilgi ve belgeler bulunacak. İkinci zarfta TAEK ölçütlerine uygunluk ile ilgili bilgi ve belgeler, üçüncü zarfta ise teklife esas yıllara sari kWh cinsinden aktif elektrik enerjisi üretim miktarlarını ve aktif elektrik enerjisi birim satış fiyatları yer alacak.

Yarışma için istekli şirketlerin vereceği geçici teminat tutarı 30 milyon YTL'den az olmamak üzere ilan ve şartnamede belirtilecek. Teklifler ilanda belirtilecek yarışma tarih ve saatine kadar TETAŞ'a verilecek. Teklif açma ve değerlendirme için TETAŞ Genel Müdürü oluru ile bir komisyon oluşturulacak ve görevlendirilecek.

Öncelikle teklif sahipleri tarafından birinci zarflar içerisinde tevdi edilen belgelerin şartnamede belirtilen kriterlere uygun olup olmadığı kontrol edilecek. Belgeleri uygun olmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacak, teklif dokümanları da iade edilecek.

Alınan tekliflerden TAEK yetkililerine teslim edilen 2'inci zarflar ve ekleri içerisinde yer alan bilgi ve belgeler TAEK tarafından TAEK ölçütleri kapsamında değerlendirilecek.

UYGUN TEKLİF NASIL BELİRLENECEK?
TAEK ölçütlerini karşılayan tekliflerin komisyon tarafından değerlendirilmesi, teklif edilen yıllara sari aktif elektrik enerjisi birim satış fiyatları ile alıma esas üretim miktarlarının çarpımının net bugünkü değerinin toplamının, alıma esas üretim miktarlarının net bugünkü değerlerinin toplamına bölünmesi ile hesaplanan birim satış fiyatlarının karşılaştırılması esasına dayanacak.

Komisyon tarafından yapılan değerlendirme sonucunda en uygun teklif belirlenecek ve gerekçeli karar TETAŞ Yönetim Kurulunun onayına sunulacak.


YAKIT TEMİNİ
Santral için yakıt ve yakıt ile ilgili girdilerin temini, sürekliliği ve maliyet değişimi hususlarında her türlü sorumluluk şirkete ait olacak. Santralın iletim hattına bağlantısını sağlayacak şalt tesisi TEİAŞ standartlarına ve ilgili mevzuata uygun olarak şirket tarafından tesis edilecek. Santralın enterkonnekte elektrik sistemine bağlantısını sağlayacak iletim hatlarının yapımı ile ilgili süreç ilgili mevzuat kapsamında şirket ile TEİAŞ arasında yapılacak bağlantı ve sistem kullanım anlaşmalarında belirlenecek.

Yer tahsisi ile ilgili sözleşme süresinin sonunda santralın devreden çıkarılması ve sökümü şirketim sorumluluğunda bulunacak. 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanununda tanımlanan yabancılık unsurunun varlığı halinde, sözleşmeden doğan ihtilafların hallinde uluslararası tahkim uygulanabilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

Görüş Bildir Bizimle Paylaş