DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

YÖK’ten öğrenim ücretlerine ilişkin açıklama

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) uyarınca ÖSYM tarafından diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirilerek kayıt yaptıran öğrencilerin öğrenim ücretlerine ilişkin açıklama yaptı.

5 Yıl Önce
2016-12-19 18:44:12

YÖK'ten 23 Temmuz 2016 tarih ve 29779 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 667 karar Sayılı "Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname"nin 2'i nci maddesinin 1'inci fıkrasına istinaden kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerden diğer yükseköğretim kurumlarına merkezi yerleştirme sonucuna göre kayıt yaptıranlar ile lisansüstü ve yabancı uyruklu öğrencilerin 2016-2017 eğitim öğretim döneminde ödeyecekleri ücretlerin belirlenmesi ve ödenmesine ilişkin süreçler hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamada, "667 sayılı KHK ile kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerden ÖSYM tarafından yerleştirilenler öğrencilere, yerleştirildikleri yıla ait ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun özel koşul ve açıklamalar kısmında eğitim öğretim ücreti ile ilgili burslandırmaya ve/veya sabit ödemeye ilişkin açıklamalar uygulanacaktır. Herhangi bir açıklama bulunmaması durumunda ise öğrenciler 2015-2016 eğitim-öğretim döneminde ödemiş oldukları öğrenim ücretlerine TÜİK tarafından yayınlanan Ağustos 2016 dönemi TÜFE artış oranının uygulanması sonucunda hesaplanan öğrenim ücretlerini kayıt yaptırdıkları yükseköğretim kurumlarına ödeyeceklerdir. Ödenecek ücretin tespitinde öğrencilerin 2015-2016 eğitim-öğretim yılına ait ödemelerini banka dekontu, makbuz, hesap ekstresi veya pos cihazları tarafından üretilen belgelerle kanıtlamaları şarttır. (Bu belgelerinde, üniversitenin ilgili yıla ait kılavuzu dışında yaptığı indirimler ve erken ödeme indirimleri varsa bunlar dahil edilmeyecektir.) Öğrenciler bu belgeleri yerleştirildikleri üniversiteye elden teslim edebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak posta ya da kargo yoluyla da gönderebileceklerdir. Öğrenim ücretlerinin ödenmesinde üniversiteler, banka hesap numaralarını web sayfalarından duyuracaklardır. Öğrenciler bu hesap numaralarına ödeme yapacak olup senet ya da ödeme planının imzalatılması amacıyla üniversiteye çağrılmayacaklardır. Kayıtlı olduğu yıla ait ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun özel koşul ve açıklamalar kısmında akademik başarı bursu ile ilgili olarak öğrencinin yıllık veya genel not ortalaması (GNO) üzerinden başarı ortalamasının hesaplanacağına dair herhangi bir hüküm yoksa başarı ortalaması, genel not ortalaması (GNO) üzerinden hesaplanacaktır" denildi.

"ÖĞRENİM ÜCRETLERİNİN HESAPLANMASINDA BİR ÖNCEKİ YIL ÖDEMİŞ OLDUKLARI ÜCRETE O YILIN TÜİK TARAFINDAN YAYINLANACAK OLAN AĞUSTOS AYI TÜFE ARTIŞ ORANI UYGULANACAKTIR"

Belgelerini ibraz edemeyenlerin EK 1'de yer alan tabloda gösterilen ücretleri ödeyecekleri belirtilen açıklamada, " 2011 yılından önce kapatılan üniversitelere kayıt yaptıran öğrencilerin öğrenim ücretleri; ilk kayıt yaptırdıkları yıla ait ÖSYS Kılavuzu'nda ilgili program için belirlenmiş ücrete, her yıl için TÜİK tarafından belirlenen Ağustos ayı TÜFE artış oranı uygulanarak yerleştirildikleri üniversiteler tarafından hesaplanacak ve öğrencilere duyurulacaktır. 8'inci maddede yer alan hüküm; 667 sayılı KHK kapsamında kapatılan Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara Sağlık Yüksekokulu, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Hemşirelik Yüksekokulu, Ankara Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokuluna 2012-2013 eğitim öğretim dönemi ve daha önceki dönemlerde kayıt yaptıran ancak Şubat 2013 tarihinde bu fakülte, yüksekokullar ve meslek yüksekokulunun Turgut Özal Üniversitesine devredilmesi sebebi ile eğitimlerine bu üniversitede devam eden öğrenciler için geçerli değildir. Öğrenciler bir önceki yıl ödemiş oldukları ücretlere ilişkin belgeleri ibraz etmek zorunda olup, ibraz edemeyenler Fatih Üniversitesine kayıt oldukları yıla ve ilgili programlarına ait EK 1'de yar alan tabloda gösterilen ücretleri ödeyeceklerdir. 2016-2017 eğitim öğretim yılı güz dönemi öğrenci kayıtlarının tamamlanmış olması sebebi ile sadece bu döneme münhasır olmak üzere öğrenciler, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ait ilk üç taksitin tamamını en geç 20 Aralık 2016 tarihine kadar, kalan diğer 6 taksiti ise Ocak ayından başlamak ve Haziran ayı dahil olmak üzere her ayın en geç 20'sine kadar ödeyeceklerdir. Bundan sonraki yıllarda ise öğrenim ücretleri Eylül ayından başlamak üzere 9 eşit taksitte ve her ayın en geç 20'sine kadar ilgili yükseköğretim kurumunun banka hesabına yatırmak suretiyle ödenecektir. 2016-2017 eğitim-öğretim döneminden sonraki dönemlerde öğrenim ücretlerinin hesaplanmasında bir önceki yıl ödemiş oldukları ücrete o yılın TÜİK tarafından yayınlanacak olan Ağustos ayı TÜFE artış oranı uygulanacaktır. 667 sayılı KHK ile kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerden ÖSYM tarafından yerleştirilenlerin 2016- 2017 eğitim öğretim yılı başlamadan kapatılan üniversitenin sağlamış olduğu erken ödeme indirimlerinden faydalanmak amacıyla peşin olarak ödemiş oldukları gelecek yıllara ait kayıt ücretlerini banka dekontu, makbuz, hesap ekstresi veya pos cihazları tarafından üretilen belgelerle kanıtlamaları durumunda bu öğrenciler ilgili akademik yıl için ücret ödemeyeceklerdir. EK 1'de yer alan tabloda, öğrencilerin yerleştirildikleri yıla ait ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun özel koşul ve açıklamalar kısmındaki indirimler ve sabit ödemeler yer almaktadır. Tabloda yer almayan indirimlere ilişkin ise ilgili yılın ÖSYS Kılavuzu'nda yer alan koşullardan ulaşılabilecektir" ifadelerine yer verildi.

"KAPATILAN ÜNİVERSİTE TARAFINDAN KENDİLERİNE ENGELLİ MUAFİYETİ UYGULANDIĞINA DAİR BELGELERİ İBRAZ ETMELERİ HALİNDE YERLEŞTİRİLDİKLERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU TARAFINDAN MUAFİYETLERİ DEVAM EDECEKTİR"

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"667 sayılı KHK ile kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapan öğrencilerden kapatılan vakıf yükseköğretim kurumu tarafından burslu olarak kabul edilenler bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla (kapatılan vakıf üniversitesine yatay geçiş yapmadan önceki yükseköğretim kurumuna yerleşirken ÖSYM tarafından verilen ve bursluluk durumlarına ilişkin bilgilerin de yer aldığı ÖSYS sonuç belgesi veya yatay geçiş yaptığı üniversitenin ilgili eğitim öğretim yılına ait ÖSYS Kılavuzu'nun bursluluk durumlarına ilişkin koşulları sağlamış olmaları) öğrenim ücretini 1'inci maddede belirtilen koşulları dikkate alarak ödeyeceklerdir. ÖSYS/DGS ile belirli oranlarda burs kazanarak yerleşen öğrencilerin yerleştirildikleri yıla ait tercih kılavuzunda özel koşul ve açıklamalarda yer alan hususlardan sadece öğrenim ücretine ilişkin hususların uygulanacağına, burs, yurt, yemek gibi ilave destekler öğrencilere verilmeyecektir. 2016-2017 eğitim öğretim dönemi için kayıt tarihinden bugüne kadar olan zaman içerisinde ödeme yapmış olan öğrenciler açısından EK 1 ve EK 2 tablolardaki tutarlara kıyasen fazla ya da eksik ödeme durumlarına göre mahsup işlemi ya da ilave ücret alma yoluna gidilecektir. Şehit ve gazi yakını ile engelli öğrencilere ilişkin olarak; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 47'inci maddesi ile 2330, 2453, 2629, 3713 sayılı Kanunlar kapsamındaki görevlerini ifa ederken hayatlarını kaybedenlerin eş ve çocukları; 3713 ile 2330 sayılı Kanun kapsamındaki maluller ile eş ve çocukları; 1005 sayılı Kanun kapsamında şeref aylığı alanlar ile eş ve çocukları; bu durumlarını belgelendirmeleri şartı ile ücret ödemeyeceklerdir. Engelli olanlar ise kapatılan üniversite tarafından kendilerine engelli muafiyeti uygulandığına dair belgeleri ibraz etmeleri halinde yerleştirildikleri yükseköğretim kurumu tarafından muafiyetleri devam edecektir. Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarının ilgili programlarından eğitim öğretimlerini tamamlayarak mezun aşamasına gelmiş, ancak başarısızlıkları nedeniyle mezun olamayan öğrencilerin derslere devam zorunlulukları bulunmadığı da dikkate alınarak bu öğrenciler sadece başarısız olduğu derslere ilişkin sınavlara girerek mezuniyete hak etmeleri durumunda; öğrencilerin kayıtlı oldukları programa ait öğrenim ücretinin AKTS kredisi başına ödenecek tutarının (Program öğrenim ücreti TL/bir yıllık 60 AKTS) dersin toplam AKTS kredisi ile çarpımı sonucunda hesaplanan miktarın yarısını her bir dersin sınavı için öğrenim ücreti olarak ödeyeceklerdir. Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarının ilgili programlarından eğitim öğretimlerini tamamlayarak mezun aşamasına gelmiş veya öğrenim süresinde mezun olamamış öğrencilerden dönemde en fazla üç ders alması gereken öğrenciler; kayıtlı oldukları programa ait öğrenim ücretinin AKTS kredisi başına ödenecek tutarının (Programın öğrenim ücreti TL/bir yıllık 60 AKTS) kalan derslerin her birinin AKTS kredisi ile çarpımı sonucunda hesaplanan miktarını öğrenim ücreti olarak ödeyeceklerdir. Ancak bu hesaplama, bir akademik yılda toplamda en fazla altı ders için uygulanacaktır. Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarının tıp fakültelerinde eğitimlerini tamamlayarak mezun aşamasına gelmiş ancak almak zorunda oldukları staj derslerinden başarısız olan öğrenciler, ilgili programa ait öğrenim ücretinin her bir akademik yıl için belirlenmiş hafta sayısına bölünmesi sonucu elde edilen tutarın, staj süresi olarak öğrencinin devam etmek zorunda olduğu hafta sayısı ile çarpımı sonucunda hesaplanan miktarı öğrenim ücreti olarak ödeyeceklerdir. Tıp fakültesi dışında kalan programlardan mezun aşamasına gelmiş ancak staj eğitimlerini tamamlayamamış olan öğrenciler ilgili programa ait öğrenim ücretinin AKTS kredisi başına ödenecek tutarının (Programın öğrenim ücreti TL/bir yıllık 60 AKTS) her bir staj eğitiminin AKTS kredisi ile çarpımı sonucunda hesaplanan miktarı öğrenim ücreti olarak ödeyeceklerdir. Ancak yerleştiği üniversite tarafından öğrencinin alacağı stajlar için herhangi bir AKTS kredisi belirlenmediyse bu öğrenciler öğrenim ücreti ödemeyeceklerdir. ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda bir yıllık hazırlık eğitimi için bursluluk durumlarının iki yıl devam edeceğine ilişkin herhangi bir hüküm bulunmayan öğrenciler bir yıllık hazırlık eğitimi sonrasında başarısız olmaları durumunda hazırlık sınıfı eğitimini tekrar edeceği eğitim öğretim dönemi başında ilgili programa ait öğrenim ücretinin tamamını ödeyeceklerdir. Bu öğrenciler hazırlık sınıfı eğitimini başararak ön lisans veya lisans eğitimine başladıklarında bursluluk durumları devam edecektir."

"İNTİBAKTAN KAYNAKLANAN 1 YILLIK SÜRE UZATIMI OLMASI DURUMUNDA BU SÜRE İÇİNDE EĞİTİM-ÖĞRETİM ÜCRETİ ÖDEMEYECEKTİR"

Öğrencilerin yerleştirildiği yükseköğretim kurumu dışında başka bir yükseköğretim kurumunda özel öğrenci statüsünde eğitime devam etmeleri durumunda da eğitim-öğretim ücretini yerleştirildikleri yükseköğretim kurumuna ödeyecekleri ifade edilen açıklamada, "Yerleştirme sonrasında veya özel öğrencilik sürecinde öğrenciler, başarısızlıktan değil, intibaktan kaynaklanan 1 yıllık süre uzatımı olması durumunda bu süre içinde eğitim- öğretim ücreti ödemeyecektir. Kapatılan yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerin, mezun oluncaya kadar vakıf yükseköğretim kurumlarına ödemeleri gereken ücretleri ilgili üniversiteye ödemeye devam edecekleri her ne kadar 667 sayılı KHK'a göre hüküm altına alınmış olsa da bu öğrencilerin Öğrenci Seçme Yerleştirme Sistemi Kılavuzu'nda belirtilen süreler sonunda mezun olamamaları durumunda 18. 19. 20. 21. ve 24. madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla programa ait öğrenim ücretinin tamamını ödeyeceklerdir. Türkçe eğitim-öğretim yapan programdan öğrencinin kendi isteği ile yabancı dilde eğitim yapan programa geçiş yapması halinde hazırlık sınıfı için, kapatılan vakıf yükseköğretim kurumunda ilgili programa ait öğrenim ücretinin tamamının ödeyecektir. Bu öğrenciler yerleştirildikleri üniversitenin ilgili programına ait hazırlık sınıfı ücretini değil kapatılan üniversitenin hazırlık sınıfı ücretinin tamamını ödeyeceklerdir. Ancak kapatılan üniversitede ilgili programda sadece Türkçe eğitim öğretim yapılıyorsa bu durumda öğrenciler kapatılan üniversitenin ilgili program ücretinin tamamını ödeyeceklerdir. 667 sayılı KHK ile kapatılan üniversitelerin tıp fakültelerinde beşinci yılını tamamlayıp altıncı yılına geçen öğrencilere intörn eğitimleri döneminde yaptıkları uygulama çalışmaları karşılığında ücret ödemeleri yerleştirildikleri üniversite tarafından, özel öğrenci statüsünde eğitim gören öğrencilerin için ise eğitim öğretim hizmetini veren üniversite tarafından yapılacaktır. Geçerli mazeretleri sebebi ile öğrenimine devam edemeyecek olan öğrencilerin kayıt dondurma taleplerinin yerleştirildikleri üniversite tarafından uygun bulunması halinde bu öğrenciler ilgili eğitim-öğretim yılında öğrenim ücreti ödemeyeceklerdir. Merkezi yerleştirme sonucunda çift anadal eğitimine devam edenler öğrenciler; anadal eğitimine devam ettiği süre boyunca anadal eğitimine ilişkin ödemesi gereken öğretim ücretini ödeyecekler, çift anadal dersleri için ayrıca öğrenim ücreti ödemeyecekler; anadal programından programın öğrenim süresinde mezun olan ve sadece çift anadal eğitimine devam eden öğrencilerin bursluluk durumu 1 yıl daha devam edecek, bir yıldan sonra ücretli öğrenciler gibi devam ettikleri çift anadal eğitimindeki dersler için anadal eğitimi için belirlenen usul ve esaslara göre öğrenim ücreti ödeyeceklerdir" denildi.

"ÖĞRENCİLER ÜNİVERSİTELERİN WEB SAYFALARINDA DUYURACAKLARI HESAP NUMARALARINA ÖDEME YAPACAK OLUP, SENET YA DA ÖDEME PLANININ İMZALATILMASI AMACIYLA ÜNİVERSİTEYE ÇAĞRILMAYACAKLARDIR"

Öğrencinin ikinci öğretim programına yerleşmiş olması halinde de mevcut bursluluk durumunun devam edeceği belirtilen açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"667 sayılı KHK ile kapatılan üniversitelerin uzaktan eğitim programlarına kayıtlı öğrencilerden kendi istekleri doğrultusunda örgün eğitim programlarına tercih yaparak yerleşenler kayıt yaptırdıkları örgün eğitim programının ücretini ödeyeceklerdir. Ancak yerleştirildikleri yükseköğretim kurumlarında uzaktan eğitim programlarının mevcut olmaması sebebi ile örgün eğitim programlarına devam etmek zorunda olanlar kapatılan üniversitenin uzaktan eğitim programına ait ücretleri ödeyeceklerdir. 667 sayılı KHK ile kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarından diğer yükseköğretim kurumlarına yerleşen yüksek lisans ve doktora öğrencileri, kayıtlı oldukları eğitim öğretim yılında üniversiteye kabul edildiklerine dair kanıtlayıcı belgeleri (kişinin ad ve soyadının belirtildiği mütevelli heyet kararı veya üniversitenin kabul mektubu vb.) yerleştirildikleri üniversiteye ibraz etmeleri halinde 2016-2017 eğitim öğretim yılı için 2015-2016 eğitim-öğretim döneminde ödemiş oldukları öğrenim ücretlerine; TÜİK tarafından yayınlanan Ağustos 2016 dönemi TÜFE artış oranının (yüzde 8,05) uygulanması sonucunda hesaplanan öğrenim ücretlerini kayıt yaptırdıkları yükseköğretim kurumlarına ödeyeceklerdir. Ödenecek ücretin tespitinde öğrencilerin 2015-2016 eğitim-öğretim yılına ait ödemelerini; banka dekontu, makbuz, hesap ekstresi ve ya pos cihazları tarafından üretilen belgelerle kanıtlamaları şarttır. Öğrenciler bu belgeleri yerleştirildikleri üniversiteye elden teslim edebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak posta ya da kargo yoluyla da gönderebileceklerdir. Öğrenim ücretlerinin ödenmesinde öğrenciler üniversitelerin web sayfalarında duyuracakları hesap numaralarına ödeme yapacak olup, senet ya da ödeme planının imzalatılması amacıyla üniversiteye çağrılmayacaklardır. Belgelerini ibraz edemeyenler EK 2' de yer alan tabloda gösterilen öğrenim ücretlerini ödeyeceklerdir. 667 sayılı KHK ile kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarından diğer yükseköğretim kurumlarına yerleşen yabancı uyruklu ön lisans, lisans ve lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) öğrenciler kayıtlı oldukları eğitim öğretim yılında üniversiteye kabul edildiklerine dair kanıtlayıcı belgeleri (kişinin ad ve soyadının belirtildiği mütevelli heyet kararı veya üniversitenin kabul mektubu gbi) yerleştirildikleri üniversiteye ibraz etmeleri halinde 2016-2017 eğitim öğretim yılı için -2015-2016 eğitim-öğretim döneminde ödemiş oldukları öğrenim ücretlerine TÜİK tarafından yayınlanan Ağustos 2016 dönemi TÜFE artış oranının uygulanması sonucunda hesaplanan öğrenim ücretlerini kayıt yaptırdıkları yükseköğretim kurumlarına ödeyeceklerdir; Öğrenim ücretlerinin ödenmesinde öğrenciler üniversitelerin web sayfalarında duyuracakları banka hesap numaralarına sadece Türk lirası cinsinden ödeme yapacak olup senet ya da ödeme planının imzalatılması amacıyla öğrenciler üniversiteye çağrılmayacaklardır. Yabancı uyruklu ön lisans ve lisans öğrencilerinin, Öğrenci Seçme Yerleştirme Sistemi Kılavuzunda belirtilen süreler sonunda mezun olamamaları durumunda 18. 19. 20. 21. ve 24. madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla programa ait öğrenim ücretinin tamamını ödeyeceklerdir. Belgelerini ibraz edemeyen yabancı uyruklu ön lisans ve lisans öğrencileri EK 1'de yer alan tabloda gösterilen ücretleri, lisansüstü yabancı uyruklu öğrenciler ise EK 2'de yer alan tabloda gösterilen öğrenim ücretlerini ödeyeceklerdir. TC. vatandaşı yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile yabancı uyruklu öğrencilerin ödeyecekleri eğitim-öğretim ücretleri henüz belli olduğundan ücret ödemelerini 30 Aralık 2016 tarihine kadar yapabileceklerdir. Ödeme süreci bu açıklamalardaki 10. 11. ve 12. maddeler kapsamında gerçekleşecektir."

KHK uyarınca diğer üniversitelere yerleştirilerek kayıt yaptıran öğrencilerin öğrenim ücretlerinin yer aldığı EK-1 ve EK-2 tablolarına YÖK'ün internet sitesinde yer alan duyurular kısmından ulaşabilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş