DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

'Polis Meslek Yükseokulları Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nde

'Polis Meslek Yükseokulları Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nde değişiklik

13.07.2015 04:57:25
Polis Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim Yönetmenliği"nde değişiklik yapılmasına yönelik yönetmelik Resmi Gazete'te yayımlandı.

Resmi Gazete'nin 17.08.2008 tarihli ve 26970 sayısındaki "Polis Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim Yönetmeliği"nin 8. maddesinin birinci fıkrası, "Yüksekokullarda haftada en çok yirmi sekiz saat ders yapılır. Ders süresi kırk beş dakika olup, her ders arasında on beş dakika dinlenme arası verilir, ancak öğretim elemanlarınca dersler iki ders saatini geçmemek üzere birleştirilerek de yapılabilir. Günlük zaman çizelgesi yüksekokul müdürünün onayı ile yürütülür. Ders dışı zamanlar, öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda, günübirlik izin, araştırma, inceleme gezileri, konferans, seminer veya diğer eğitici çalışmalara ayrılır" şeklinde değiştirildi.

Yönetmenliğin 10. maddesine eklenen 6. fıkrayla, "öğrencilerin devamsızlık sürelerinin hesaplanmasında, yurtdışı ve yurtiçi müsabakalarda, Polis Meslek Yüksekokullarınca Emniyet Teşkilatını veya Başkanlığı sosyal veya sportif alanlarda temsil ve Polis Meslek Yüksekokullarına yeni kayıt yaptıranların sağlık kurulu rapor işlemleri ile Yüksekokul içinde nöbet görevlendirmelerinde geçen sürelerin dikkate alınmaz" şeklinde düzenlendi.

Yönetmeliğin evci izniyle ilgili 11. maddesinin "c" bendi değiştirilerek, aynı maddeye "g" bendi eklendi.

Eşi, ana-baba, kardeşlerden, eşinin ana-babasından veya ikinci dereceden kan hısımlarından herhangi birisinin, yüksekokulun bulunduğu il ve ilçeler ile sınırı olan diğer il ve ilçelerde ikamet ettiği yüksekokul müdürlüğü tarafından araştırılıp tespit edilen öğrenciye eğitim öğretim yılı boyunca cuma akşamı ders bitiminden pazar günü akşam yoklamasına kadar, diğer tatil günlerinde tatil günü başlayıp tatilin son günü akşam yoklamasına kadar gece yatısına kalmak üzere verilen izninin evci izni olduğu tanımlaması yapılan yönetmelikte, bunun yüksekokulun bulunduğu il ve ilçeler ile sınırı olan diğer il ve ilçelerin ulaşım durumu ve yol güvenliği göz önüne alınarak yüksekokul müdürlüğü tarafından değerlendirilerek verileceği belirtildi.

Maddeye yeni eklenen g bendinde ise evci olmayan öğrencilere, mazeretlerinden dolayı Yüksekokul Müdürlüğü tarafından uygun görülen hallerde, hafta içi veya sonunda gece dışarıda yatması için ders bitiminden sabah yoklamasına kadar verilen gece yatısı izninin kullanabilmesi için evci izninde belirtilen yakınlarından birinin yanında kalacağını ispatlaması zorunluluğu şartı getirildi.

Yönetmeliğin 12. maddesinin 1. fıkrası "Öğrenciler, eğitim-öğretimin herhangi bir aşamasında, tazminat ödemek şartıyla, yüksekokul müdürlüğüne yazılı olarak başvurmak suretiyle Yüksekokuldan ayrılabilirler. Ayrılan öğrencilerin geri dönme istekleri kabul edilmez ve dosyaları Başkanlık onayı ile işlemden kaldırılır" ve 5. fıkrası "4/8/2003 tarihli ve 25189 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri hariç, yüksekokuldan çıkarılan öğrenciler tekrar yüksekokula alınmazlar. Çıkarılan öğrenciler aynı zamanda Polis Meslek Yüksekokulları giriş sınavlarına da başvuramazlar. Yüksekokuldan çıkarılma halinde bu fıkra hükmü, çıkarılan öğrencilere yazılı olarak hatırlatılır. Bu öğrenciler, yüksekokul müdürlüğünce kendilerine yazılı olarak tebliğ edildiği andan itibaren yüksekokuldan çıkmış sayılır. Bu öğrencilerin dosyaları başkanlık onayı ile işlemden kaldırılır" şeklinde değiştirildi.

Aynı maddenin 9. fıkrası da yürürlükten kaldırıldı.

-Evlilikle ilgili düzenleme

19. maddenin 3. fıkrası da "Öğrencilere eğitim öğretim dönemi içinde ve mezuniyette not dökümü (transkript), mezuniyet belgesi ve diploma eki belgeleri birer defa ücretsiz olarak verilir. Daha sonraki taleplerde Başkanlık Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecek ücretler, Başkanlık Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına yatırılır" şeklinde yenilendi.

Yönetmeliğin 19. maddeden sonra gelecek şekilde "eğitim sonu sınavı" konusundaki 19/A" maddesi eklenerek "Yüksekokul öğrencilerinin aday memur olarak atanmaları için öğrenim süresini başarıyla tamamlamaları ve eğitim sonunda Başkanlıkça yapılacak sınavda başarılı olmaları şarttır" hükmü getirildi.

Yönetmeliğin 20. maddenin ikinci fıkrası ise "Yapılacak eğitim sonu sınavında başarılı olan öğrencilerin atamaya esas mezuniyet sıralaması birinci fıkrada belirtilen hususlara göre yapılır. Genel Müdürlük kadrolarına aday memur olarak atanmaları için 6/8/1992 tarihli ve 92/3393 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır" şeklinde değiştirildi.

Yönetmeliğini 21. maddesinin 1. fıkrası ise "Bu yönetmeliğin 20'nci maddesi ikinci fıkrası hükümlerine göre atananlar altı yıl süre ile mecburi hizmet ile yükümlüdürler", 27. maddenin başlığı ise "evlenme talebi" şeklinde değiştirilerek "Öğrenciler, öğrenimleri esnasında evlenme taleplerini Yüksekokul Müdürlüğüne yazılı olarak bildirirler. Öğrencinin evleneceği kişi ile ilgili soruşturmalar Giriş Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre Yüksekokul Müdürlüğü tarafından yürütülür. Öğrenci müracaat tarihinden itibaren iki aylık süre dolmadan evlenemez. Ancak yapılacak soruşturmanın sonucu olumlu olan öğrencilerin, iki aylık süre beklenmeden Yüksekokul Müdürünün onayı ile evlenmelerine izin verilir" şeklinde düzenlendi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş