Müslim bin Haccâc

Müslim bin Haccâc

Nişaburlu hadisci Müslim bin Haccâc... Müslim bin Haccâc kimdir? İşte Müslim bin Haccâc'ın biyografisi

İmam Müslim, Sahih-i Müslim'de yer alan 7.275 hadisi, 300.000 hadis arasından seçerek yazmıştır. Asıl ismi Müslim bin Haccac'dır, İmam-ı Müslim olarak tanınmıştır.

821 yılında Nişabur'da doğdu. Ebü'l Hüseyin Müslim, hadisleri alimlerinden dinlemek için Arabistan, Mısır, Suriye ve Irak'ın pek çok yerini gezdi.

Başta Ahmed bin Hanbel olmak üzere, İmam-ı Şafii'nin öğrencilerinden Harmele bin Yahya, Yahya bin Yahya en-Nişaburî, Kuteybe bin Said, Ebu Bekir bin Ebu Şeybe, Osman bin Ebu Şeybe, İshak bin Rahuya gibi büyük alimlerden hadis dinledi ve bunlardan nakiller yaptı. Söz konusu alimlerden rivayette bulunurken kendisinden de Yahya bin Said, Ebu İsa et-Tirmizi, Muhammed bin Mahled, Mekki bin Abdan'ın aralarında bulunduğu pek çok kişi de istifade edip rivayette bulundular.

Eserinde muhtelif hadisleri ayrı başlıklar altında toplamış ve hadisleri rivayet edenlerin her birini sırasıyla ve isimleri anılarak Peygamber Efendimizden (s.a.v.) nakledilen hadislerinin nakilcilerinin gösterilmesi olarak bilinen “isnad”lara çok dikkat etmiştir. Hadis nakli ve kendilerine dayandırılan isimler üzerinde titizlikle yoğunlaşmıştır.

Hadis ilmine bir çeşit giriş kısmı ekleyen İmam Müslim'in Sahih'i, elli iki kitaptır ve hadislerin konuları alışılmış şekilde sınıflandırılmıştır. İslam'ın beş şartı, nikah, kölelik, alış-veriş, veraset kuralları, kurban, örf ve adetler, peygamberler, sahabe, kader ve kelam vs. konulardan birkaçıdır.

Hayatını hadis ve hadis ilmini öğrenmeye vakfeden İmam Müslim, ömrünün son yıllarını memleketinde geçirdi. İlmî çalışmasının yanında ticaretle ilgilendi.

875 yılında Nişabur'da hayatını kaybeden İmam Müslim aynı şehire defnedilmiştir.

ESERLERİ

Sâhîh-i Müslim

El-Müsned-ül-Kebîr.

El-Câmi'ale'l-ebvâb

El-Esmâ ve'l-Kûnâ

El-Efrâd vel-vuhdân

Tesmiyet-üş-Şuyûh-u Mâlik ve Süfyân ve Şu'be

Kitâb el-Muhadramîn

Kitab evlâd es-Sahâbe

Evhâm el-Muhaddirîn

Et-Tabakât Efrâd-eş-Şâmiyyîn

Et-Temyiz El-Ilel