DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

Modernleşme, Protestanlaşma ve Selefilik Sempozyumu

İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı (İSAR) tarafından düzenlenen Modernleşme, Protestanlaşma ve Selefilik Sempozyumu, İslam Araştırmaları Merkezi'nde (İSAM) gerçekleştirilecek.

5 Yıl Önce
2017-09-18 15:37:46

TIMETURK | HABER MERKEZİ

İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı (İSAR) İile İstanbul Üniversitesi tarafından düzenlenen ve İslam Araştırmaları Merkezi'nde (İSAM) gerçekleştirilecek olan Modernleşme, Protestanlaşma ve Selefilik Sempozyumu 22 Eylül Cuma başlayacak. İşte program detayları:

22 EYLÜL CUMA

14:00 Kayıt
14:30 Selamlama Konuşmaları

I. Oturum:Modernite ve Köklere Dönüş 15:00-16:30

Oturum Başkanı: Murteza Bedir

a. Selefiliğin Çözümlenmesi için Bir Anahtar: Modern Bilimlerin Gelişiminde Kuram – Gözlem Bağıntısının Dönüşümü,Ayhan Çitil
b. Modernizm ve Seleficilik, Tahsin Görgün
c. Modernite ve Din: Metin mi, Din mi?,Recep Şentürk

II. Oturum: Ehl-i Kitapta Kutsal Metne Dönüş 17:00-18:30

Oturum Başkanı: Fuat Aydın

a. Spinoza'nınAhistorikHermönetiği, Mahmut Salihoğlu
b. Felsefi Hermeneutikte Sola Scriptura ve Gelenek, Selami Varlık
c. Ad Fontes!ScripturalHermeneuticsandEpistemology at thedawn of theProtestantReformation,TorranceKirby

23 EYLÜL CUMARTESİ

I. Oturum: Metnin Araçsallaştırılmasının Kökleri 09:00-10:30

Oturum Başkanı: Zekeriya Güler

a. Selefî Düşüncenin Referanslarından Ahmed B. Hanbel'in Fıkıh Anlayışına Dair Bir Değerlendirme,Halil Efe
b. Klasik ve Modern Dönemde Zâhirîliğin Sünnî Merkez Tarafından İlmî ve Siyâsî Konumlandırılışı, Oğuzhan Tan
c. İbn Teymiyye'nin Fıkıh Düşüncesi, Soner Duman

II. Oturum: Nassa Yeni Yaklaşımların Doğuşu 11:00-12:30

Oturum Başkanı: Mehmet Ali Büyükkara

a. 12./18. Yüzyıl Medîne Şehrinde Hadis Merkezli Mezhep Eleştirisi:Ebu'l-Hasen es-Sindî El-Kebîr (ö. 1138), İlişkiler Ağı, İlmi Kişiliği, Mezhep Eleştirisi, İrfan İnce
b. 18. Yüzyıl İhyâ Hareketleri: Şah Veliyyullah Dihlevî Örneği, Ahmet Aydın
c. Şevkânî'nin Islah Düşüncesinin Ana Hatları ve Fıkıh Usûlü Anlayışını Dönüştürme Yönündeki Gayretleri,Nail Okuyucu

III. Oturum: Metin Odaklı Yaklaşımın İslami İlimlerdeki Yansımaları 14:00-15:30

Oturum Başkanı: Recep Şentürk

a. Islamic Rationality and the Metamorphosis of Protestantism from Modernism to Post-Modernism: a Philosophical Critique, Ahmed Abdel Meguid
b. Sunnis were Never Literalists: Interpretation within the Hadith Collections, Jonathan Brown
c. Hadith Skepticism and Textual Positivism: The Modern Reevaluation of the Hadith Tradition and its Significance in Contemporary Islamic Thought,RuggeroVimercatiSanseverino

IV. Oturum: Modernleşmenin İslami İlimlere Etkileri ve Yeni Yöntem Arayışları 16:00-17:30

Oturum Başkanı: Ali Hakan Çavuşoğlu

a. Tanzimat Sonrası Osmanlı Fıkıh Düşüncesinde Modernleşmenin Geleneksel/Tarihsel Referansları: Laik Bir Usul-i Fıkıh Nasıl Kurulur?,Sami Erdem
b. Reşid Rıza'nın Islah Anlayışı ve Davet ve İrşad Okulu Projesi, Özgür Kavak
c. Hukuk-ı Aile Kararnamesinden Yarım Asır Önce Mezheplerarası Yaklaşımla Kanun Yapma Projesi: Cemiyet-i Fıkhiyye, Sümeyye Sarıtaş

a29638c6-4d62-48aa-982a-2be87c71fffb

24 EYLÜL PAZAR

I. Oturum: Metnin Araçsallaştırılması ve Fıkıh Usulü 10:00-11:30

Oturum Başkanı: Şükrü Özen

a. Interpreting Islam at the Turn of the 21st Century: The Wahhabi Case,Muhammed al-Atawne
b. Selefilik: Rasyonel Zeminin İmhası, Yunus Apaydın
c. Fıkıh Düşüncesinde Nassın Araçsallaştırılmasına İlişkin Bir İzah Denemesi, Murteza Bedir

II. Oturum: Usul Düşüncesinde Radikal Kırılma: Kur'aniyyun Ekolü 12:00-13:30

Oturum Başkanı: Suat Mertoğlu

a. Kur'an Araştırmalarında Önemli Bir Kırılma: Nesih Meselesi, Davut İltaş
b. Kur'an'ı Anlamadan Kur'an'ın Araçsallaştırılmasına: Hint Alt Kıtası Kur'aniyyûn Ekolü ve Etkileri, Necmettin Kızılkaya
c. Kur'an İslam'ı Söyleminin Fıkıh Usulü Açısından Değerlendirilmesi (Türkiye Örneği), Kâşif Hamdi Okur
d. Çağdaş Durum ve Kur'an, Mehmet Paçacı

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş