DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

2017-01-31 11:44:58

Uluslararası Hak İhlalleri İzleme Merkezi (UHİM)'nin hazırlamış olduğu ‘Manipülasyonların Kıskacında İslam' raporu geçtiğimiz hafta kamuoyuna sunuldu.

Yaşadığımız yüzyılın genel ve İslam dünyasının karşı karşıya kaldığı temel saldırı ve sorunlara dikkat çekmesi açısından çok faydalı bir çalışma olmuş.

Yaşadığımız ve son birkaç yüzyıldır Batı dünyası tarafından şekillendirilen dünya, insanlığı geçmişte olduğundan daha iyi bir noktaya ulaştırmada başarılı olamamıştır.

Tam aksine, özellikle son yıllarda yaşanan gelişmelere bakıldığında, Batılı devlet ve yapıların kontrolündeki mevcut küresel sistemin dünyayı felakete sürüklediğini söylemek yanlış olmayacaktır. Nitekim mevcut veriler bu acı gerçeği teyit eder niteliktedir:

• BM tarafından 1971 yılında yapılan düzenlemeyle “En Az Gelişmiş” olarak tanımlanan ülkelerin sayısı 25 iken, günümüzde bu sayı 49'a çıkmıştır.

• Küresel Servet Raporu 2015 verilerine göre, 250 trilyon dolarlık küresel servetin %50'si, %1'lik kesimin elindedir.

• BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon tarafından aktarılan verilere göre, dünyada insani yardıma duyulan ihtiyaç 15 yılda 12 kat artarak yıllık 245 milyar dolara ulaşmıştır.

• Dünya üzerinde hemen her yıl bir yenisi başlatılan iç savaş, işgal ve askeri operasyonların dünyaya maliyeti yıllık 15 trilyon dolardır.

• Her yıl yaklaşık 50 milyon hayvan kozmetik, ilaç, eğlence ve giyim endüstrileri tarafından katledilmektedir.

• BM verilerine göre dünyada 250 milyon uyuşturucu bağımlısı bulunmakta ve her yıl 6 milyon insan tütün, 2.5 milyon insan ise alkol kullanımı sebebiyle hayatını kaybetmektedir.

• OECD raporuna göre Avrupa'da doğan çocukların ortalama %50'si evlilik dışı ilişki yoluyla dünyaya gelmektedir. Bu oran bazı ülkelerde %60'ın üzerindedir.

• Dünyada yaklaşık 1 milyar insan açlık çekmekte ve her yıl 2.3 milyon çocuk yetersiz beslenme sebebiyle ölmektedir.

Dünyamızın bu hale gelmesinin baş sorumlusu, hiç şüphesiz mevcut sistem ve bu sistemin temsilcisi olan kişi ve kurumlardır. Yaşanan sorunlara çözüm üretme potansiyeline sahip İslam medeniyetini oluşturan tüm unsurlar, bu potansiyeli sebebiyle çeşitli manipülasyonlara maruz kalmaktadır.

En genel ifadesiyle “İslam dünyası” olarak tanımlayabileceğimiz coğrafya, Batılılaşma süreci içerisinde, yani yaklaşık 200 yıldır siyasal, toplumsal, kültürel alanlarda manipülasyonun pek çok boyutuyla karşı karşıya gelmiştir.

Ancak İslam'ın sistematik olarak, özellikle Soğuk Savaş sonrası dönemde, siyaset, sanat, akademi, medya, sivil-toplum gibi pek çok alanda hedef tahtasına konulduğu görülmektedir.

Bu manipülatif süreçte, İslam'ın kutsal değerleri, kavramları, inanç dünyasını şekillendiren semboller, kabuller, uygulamalar, kısacası bir Müslümanın hayatını şekillendiren maddi-manevi her şeyin hedef alınarak yıpratılmaya çalışıldığı görülmektedir.

Tarihi süreç içerisinde benzerlerine şahit olduğumuz, İslam'ı ve Müslümanları hedef alan algı operasyonları, İslam'ın 14 yüzyılı aşkın tarihi boyunca kesintisiz biçimde süregelmiş ve bugün belki de en tehlikeli boyutlarına ulaşmıştır.

Bu kapsamda İslam'ı hedef alan manipülasyonlar UHİM raporunda şu yedi başlık altında ele alınmış.

İslam ile İlişkilendirme Yoluyla Manipülasyon,

İslam'ın Temel Kavramlarına Karşı Manipülasyon: İslam inancının temelinde yer alan “cihat”, “şeriat”, “hilafet” gibi birçok kavrama olumsuz anlamlar yüklenilmesi.

İslam'ın Kutsal Değerlerine Karşı Manipülasyon: İslam'ın kutsal değerlerinin hedef alınması, Allah inancı, Kur'an-ı Kerim ve Hz. Muhammed çeşitli yol ve yöntemlerle itibarsızlaştırılmaya çalışılması

Dinî Vecibelere Karşı Manipülasyon: Medya, popüler kültür ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla sürdürülen kampanyalarla, dini vecibeler önemsizleştirilmeye çalışılması. Dinî bayramların bir tatil organizasyonuna çevrilmesi

Farklı İslam Algıları Oluşturma Yoluyla Manipülasyon: İslam dünyasının etki gücünü zayıflatmayı hedefleyen manipülasyonlarla Müslümanlar fikri ve siyasi olarak parçalanması, Şii-Sünni olarak ikiye bölünmek istenmesi ve mezhep savaşlarının zemini hazırlanması. “Ilımlı İslam”, “Radikal İslam” gibi tanımlamalarla birden fazla İslam varmış gibi bir algı oluşturulması.

Özgürlük Söylemi Üzerinden Manipülasyon: İslam inancına göre yasak olan yaşam biçimleri halkı Müslüman olan ülkelerde “cinsel tercih” ve “özgürlük” söylemiyle yaygınlaştırılması.

İtibarsızlaştırma Yoluyla Manipülasyon, Yasallaştırma Araçları; Siyasî-Hukukî Merciler, Kitleselleştirme Araçları; Yazılı, Görsel ve Sosyal Medya Meşrulaştırma Araçları; Kültür-Sanat Kurumları, Sondaj Araçları; STK'lar ve Akademi,

Doğrulama Araçları; Taşeron Terör Örgütleri üzerinden geliştirilen kıskaçlar.

UHİM, Uluslararası Hak İhlalleri İzleme Merkezi'nin İslam'ı ve Müslümanları hedef alan ve son çeyrek yüzyılda çok daha sistematik hale gelen manipülasyonları bütüncül bir bakış açısıyla ele alan “Manipülasyonların Kıskacında İslam” başlıklı raporu, dünya kamuoyunda oluşturulan suni algıların yıkılmasına katkı sağlamasını ümit ediyoruz.

Tabii bu manipülasyon kıskacına karşı İslam dünyası ülke ve kurumların alternatif bir mekanizma üretememe sorununu da ayrıca tartışmamız gerekiyor.

 

Görüş Bildir Bizimle Paylaş