Kuran-ı Kerim'de kaç sure ve kaç ayet vardır?

İslam dininin ana kitabı Kuran-ı Kerim'de 114 sure, 6236 ayet ve 30 cüz olduğu biliniyor.

11.12.2017 19:10:50

Kuran-ı Kerim; ayetleri Allah tarafından Cebrail adındaki melek aracılığıyla İslam peygamberi Muhammed'e vahiyler halinde indirilen Müslümanlar'ın kutsal kitabıdır. 

Kur'ân-ı Kerim'in mânâ, işaret veya hüküm ifade eden, kısa veya uzun cümlelerinden her birine "âyet" denir. Kur'an'ın, birbirinden besmele ile ayrılan her bir bölümüne ise sure denir. 

Kurân'ın kaç ayet olduğu hususunda İslâm bilginleri arasında görüş ayrılığı olsa da genel olarak Kuran-ı Kerim'in  114 sure, 6236 ayet, 30 cüz'den oluştuğu kabul edilir. 

BESMELE VE HURUF-U MUKATTALARIN AYET SAYILMA HUSUSU

İslam bilginlerinin çoğunluğuna göre surelerin başında yer alan Besmele, Kur'an-ı Kerim'den bir âyettir. Ancak, bunlardan her birinin, başında bulunduğu sûreden bir parça ve sûrenin ilk âyeti olup olmadığı konusunda farklı görüşler ortaya koymuşlardır. Şafiî âlimler, söz konusu "Besmele"leri, başında bulundukları sûrenin bir parçası saydıkları halde Hanefî bilginler, bu Besmelelerin, başında bulundukları sûrenin bir parçası olmayıp, her birinin o sûreden ayrı müstakil bir âyet olduğunu, sûrelerin arasını ayırmak ve teberrûk olunmak (bereket ve feyzinden yararlanılmak) için indirildiğini söylemişlerdir.

Bazı sûrelerin başında, "Yâ-sîn, Hâ-Mîm, Elif-Lâm-Mîm-Râ, Tâ-Hâ..." gibi "huruf-u mukattaa" denilen harfler, bir kısım bilginlerce, müstakil birer âyet kabul edilmiş, diğer bir kısım bilginler ise bu gibi harfleri, başında bulunduğu sûrenin ilk âyetinin bir parçası saymışlardır.

GÖRÜŞ AYRILIKLARI VE KÜFE EKOLÜ

Bazı uzunca cümleler, bir kısım bilginlerce iki veya üç âyet sayılmışken, diğer bazı bilginlerce tek âyet itibar edilmiştir.
Netice olarak ayet sayısının, kıraat imamlarından Nâfî 6217; Şeybe 6214; Mısırlı bilginler 6226; bir rivayete göre İbn-i Abbas 6616 olduğunu söylemişlerse de, Kufelilerin görüşü olan 6236 sayısı kabul görmüştür.

Bu gün elimizde olan ve dünyanın her tarafında bulunan Mushafların nizamı, Küfî ekolü alimlerinin Hz. Ali'den rivayetle peygamberimiz(a.s.m)'e dayandırdıkları bir tertiptir. Bu Kur'an'daki mevcut ayet sayısı, 6236'dır. Bu, bizim de bizzat ayetleri sayarak elde ettiğimiz bir sayıdır ve yeryüzünde basılı bütün Mushaflarda ayetler bu sayıya göre numaralandırılmıştır. Halk arasında bilinen 6236 sayısının herhangi bir dayanağı olmayıp, muhtemelen çocuklara kolay öğretmek amacıyla yuvarlak olarak söylenmiş bir rakamdır. Bu ihtilaflar ayetlerin numaralandırılmasıyla ilgili olup, Kur'an'ın metni ve muhtevası ile ilgisi yoktur. 

 

YORUMLAR (0)