İş Sağlığı ve İş Güvenliği Nedir?

Bir iş yerinde bulunan, çalışan, müşteri veya ziyaretçi olmak üzere tüm insanların sağlık, emniyet ve refahını irdeleyen disiplinler arası bir alandır.

22.09.2020 11:16:53

İş sağlığı ve güvenliği, bir işyerinde işin yürütülmesi sırasında veya çalışanların iş yerinde bulundukları esnada, işin devamlılığı amacıyla işyeri dışında oldukları sürede veya işyeri imkanları ile işe gelip giderken;insan sağlığına ve işin devamına zarar verecek tüm tehlikelerden çalışanları ve işi korumak için yürütülen faaliyetler bütünüdür.

İş Şağlığı ve İş Güvenliği Hizmetini Kimler Almalıdır?

İSG hizmetini, tüm çalışanlar ve işyerleri almalıdır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda belirtildiği üzere “MADDE 4 – (1) İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü ”dür.

Çok Tehlikeli İşler, Tehlikeli İşler ve Az Tehlikeli İşler Hangi İşlerdir?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenli Kanununda belirtildiği üzere ; “Tehlike sınıfı: İş sağlığı ve güvenliği açısından, yapılan işin özelliği, işin her safhasında kullanılan veya ortaya çıkan maddeler, iş ekipmanı, üretim yöntem ve şekilleri, çalışma ortam ve şartları ile ilgili diğer hususlar dikkate alınarak işyeri için belirlenen tehlike grubunu” belirler ve “İşyeri tehlike sınıflarının tespitinde, o işyerinde yapılan asıl iş dikkate alınır.”

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği  ekinde 6'lı NACE kodları ile birlikte işyeri tehlike sınıfları listesi yayınlanmıştır.

Çok Tehlikeli İşler için; İnşaat, Tersane, Nükleer Çalışmalar, Cam ve Cam ürünleri imalatı, Karayolu, demiryolu inşaatı, Petrol ürünleri imalatı, Hastane hizmetleri gibi iş kolları örnek verilebilir.

Tehlikeli İşler için;Eğlence parkları ve lunaparkların faaliyetleri, Zayıflama salonu, masaj salonu, solaryum, vb. yerlerin işletilmesi faaliyetleri (form tutma salonlarının ve diyetisyenlerin faaliyetleri hariç), Erkekler ve Kadınlar için kuaför işletmelerinin faaliyetleri, Hamallık hizmetleri, Termosifon, şofben, banyo kazanı vb. bakım ve onarımı (merkezi ısıtma kazanlarının (boylerler) onarımı hariç) gibi iş kolları örnek verilebilir.

Az Tehlikeli İşler için; Deri ve deri bileşimli giyim eşyaları ile kürk giyim eşyalarının onarımı, Çilingirlik ve anahtar çoğaltma hizmetleri, Baroların faaliyetleri, Mesleki birlikler, dernekler ve odaların faaliyetleri (mimar, mühendis, tabip, muhasebeci, yazar vb. dernek ve odaları), park ve caddelerin süpürülerek yıkanması ve temizlenmesi, radyo ve televizyon yayıncılığı, gazete yayımcılığı işleri örnek olarak gösterilebilir.

Hangi Sınıf Uzman Hangi Hizmeti Verebilir? Sınıflar Neye Göre Ayrılır?

  • (A) sınıfı belgeye sahip İSG Uzmanı; bütün tehlike sınıflarında yer alan iş yerlerinde;
  • (B) sınıfı belgeye sahip İSG Uzmanı; tehlikeli veya az tehlikeli sınıflarda yer alan iş yerlerinde,
  • (C) sınıfı belgeye sahip İSG Uzmanı; sadece az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde görev yaparlar

Ancak, 28 Temmuz 2020 tarihinde ResmiGazete'de yayınlanan Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun “20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “1/7/2020” ibaresi “31/12/2023” şeklinde değiştirilmiştir.” Bu kanun ile birlikte her uzman 31/12/2023 yılına kadar bir üst sınıfta yer alan iş kollarına hizmet verebilir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti için Kaç Çalışanınız Olmalı?

Az Tehlikeli İşyerleri için ;

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre “50'den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilirler.”

Ancak 50'den fazla çalışanı bulunan işyerleri ayda en az çalışan başına ayda en az 10dk İSG uzmanı, çalışan başına en az 5dk İşyeri Hekimi hizmeti almak zorundadır.Az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde, her 1000 çalışan başına,

Tam zamanlı İSG uzmanı, her 2000 çalışan başına ise tam zamanlı İşyeri hekimi çalıştırmak zorundadır.

Örnek; 20 çalışanı bulunan az tehlikeli sınıfta yer alan bir işyeri 10dk*20 = 200dk İSG uzmanı, 5dk*20 = 100dk İşyeri Hekimi hizmeti almak zorundadır.

Tehlikeli Sınıfta yer alan işyerleri için;

Her çalışan başına ayda en az 20dk İSG uzmanı, ayda en az 10dk İşyeri Hekimi hizmeti alma zorunluluğu vardır. Tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri 500 çalışan başına tam zamanlı en az 1 İSG uzmanı, 1000 çalışan başına 1 işyeri hekimi çalıştırmak zorundadır.

Örnek; 10 çalışanı bulunan tehlikeli sınıfta yer alan işyeriayda en az 20dk*10= 200dk İSG Uzmanı, 10dk*10 = 100dk İşyeri Hekimi hizmeti almak zorundadır.

Çok Tehlikeli Sınıfta yer alan işyerleri için;

Her çalışan başına ayda en az 40dk İSG Uzmanı, ayda en az 15dk İşyeri Hekimi hizmeti alma zorunluluğu vardır. Çok tehlikeli işyerleri 250 çalışan başına en az 1 tam zamanlı A veya B sınıfı İSG Uzmanı çalıştırmak zorundadır. 750 çalışan başına ise tam zamanlı İşyeri Hekimi çalıştırmak zorundadır.

Örnek;30 çalışanı olan bir inşaat şantiyesi, maden, kimyasal üretim yapan bir fabrika, çelik imalatı yapan bir atölye veya hastaneayda en az 40dk*30 = 1200dk (20 saat) İSG Uzmanı, 15dk*30 = 450dk (7,5 saat) İşyeri Hekimi hizmeti almak zorundadır.

İş Sağlığı Uzmanı Ne İş Yapar?

İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanı, işyerinin kanunen sağlamakla yükümlü olduğu İSG gereksinimleri doğrultusunda; deneyim, uzmanlık, bilgi ve birikimi ile gördüğü risk ve tehlikeler konusunda işverene danışmanlık yapmak, İSG mevzuatı gereği hazırlanması gereken doküman, eğitim, makine-ekipman muayenesi gibi uygulamaları denetlemek, çalışanlara İSG mevzuatınca belirlenmiş eğitimler vermek gibi görevlere sahiptir.

AYA OSGB Hangi Hizmetleri Rakiplerinden Farklı Olarak Sunar?

AYA OSGB, ulusal ve uluslararası mevzuatların güncel olarak takip edilmesi, sektörel gelişmeler, teknolojik yenilikler, dünya çapında etki gösteren olaylara (salgın, göç vb) bağlı olarak danışmalık hizmeti sunduğu işletmeleri öncesinde ve zamanında yönlendirerek işletme çalışanlarının sağlık ve güvenliğini, işin yürütülmesini engelleyecek veya sekteye uğratacak risk ve tehlikeleri önceden bilgilendirerek müşterilerinin sağlık ve güvenlik politikalarını korur.

İş güvenliği ve sağlığı standartlarını sağlayarak iş saati kaybını, ekipman ve marka değeri azalması riskini minimize etmenize yardımcı olur.

Mevzuatta yapılan değişikler olması durumunda ilgili güncel uygulamaları sağlayarak, danışmalık hizmeti verdiği işletmelerin marka değerlerini korumasında ve geliştirmesinde yardımcı olur.

Uluslararası piyasalarda iş yapan müşterilerine, dünya standartlarında Sağlık, Emniyet ve Çevre politikası hazırlar ve takibini yapar.

İşletmelerin faaliyet gösterdiği sektöre göre deneyimli uzman kadrosuyla, işletmenin iş devamlılığını ve müşterilerinin rekabet etme yeteneğini arttırır.

YORUMLAR (0)