İletişim Başkanlığı, gazeteciler için Kovid-19'a karşı dikkat edilmesi gerekenler rehberi hazırladı

İletişim Başkanı Altun:'Her birimiz tedbirlere hassasiyetle uyduğumuz takdirde, bu süreci en az etkiyle atlatacağımıza inanıyoruz'

28.03.2020 23:34:58
İletişim Başkanlığı, medya mensuplarının görevleri sırasında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dikkat etmeleri gereken hususları içeren bir rehber hazırladı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İletişimBaşkanıFahrettin Altun,koronavirüslemücadelenin azamihassasiyetgösterilmesigerekenbirboyutunun dailetişimolduğunubelirterek, kamuoyunun sağlıklışekildebilgilendirilmesivedezenformasyonunönünegeçilmesi içinmedyamensuplarının dakoronavirüslemücadeledeetkinroloynadığına işaretetti.

Buönemligöreviifaederken,medyamensuplarının gerekli tedbirleriuygulayarak kendilerinivirüsekarşıkorumalarının herşeyinönünde olduğunuvurgulayanAltun, "Her birimiztedbirlerehassasiyetleuyduğumuztakdirde,busürecienazetkiyle atlatacağımızainanıyoruz." ifadesini kullandı.

İletişimBaşkanlığıtarafındanhazırlanan "MedyaMensuplarınınGörevleriSırasında Kovid-19'a KarşıDikkatEtmesiGerekenHususlar" başlıklırehberde, şu bilgilere yer verildi:

- Basınmensuplarının,görevegidecekleriaraçlarıniçtemizliğinedikkatedilmeli. Araçlargörevöncesivesonrasındamümkünolanenkapsamlışekildedezenfekte edilmeli.

- Araçiçerisindeklimaaçılmamalı,aracınhavalandırılmasıcamlaraçılarakyapılmalı.

- Araçtaenfazla3kişiseyahatetmeli,aracınbüyüklüğünegöreseyahatedecekkişisayısıbelirlenmeli.

- Basınbinalarındakiasansörlerintemizliğivedezenfektesisıksıktekrarlanmalı.Asansörlermümkünsekullanılmamalı.

- Bakterilerinçoksıkgörüldüğüceptelefonu,tabletvelaptopgibielektronikcihazlarıntemizliğisıksıkveantibakteriyeljelyadabezlerleyapılmalı.

- Mikrofonveseskayıtcihazlarısıksıktemizlenmeli.Mikrofonlarınsüngerlerisabunlusuylayıkanmalı,metalyüzeyleridezenfekteedilmeli.Bucihazlarınröportajyapılacakkişiyletemasıönlenmeli.

- Kullanılanekipmanlarınfarklıyerlerletemasıengellenmeli.

- Basınofislerindekibilgisayarvemontajmasasıgibiortakkullanımıgerektiren cihazlareldivenlerlekullanılmalı.Klavyevefarelerdezenfekteedilmeli.

- Salgınhastalıkuzmanlarıhastalarlatemasedebildiklerinden,buuzmanlarlayüz yüzedeğiltelefonyadavideokonferansyoluylagörüşalınmalı.

- Yüzyüzeyapılmasıgerekenröportajlarda,muhabir,fotomuhabiriveya kameramaneldiven,maske,bone,yüzsiperliğikullanmalı.Herröportajvegörüşmedeeldivenvemaskedeğiştirilmeli.

- Mümkünoldukçabürolardançalışmamodeliyerineevdençalışmamodeli uygulanmalı.

- Bürolardaçalışmayadevamedilecekse,görevegiderkenkullanılanmaske,eldiven,bonegibikoruyucuekipmanlarbinayagirmedençöpeatılmalı,bina girişlerindedezenfektaniletemizlenilmeli.

- Sokakröportajlarındakişiselhijyeneönemverilmeli,maskesizveeldivensizröportajyapılmamalı.

- Sokakröportajıveanonslarıgenişalanlardayapılmalı.Röportajyapılankişiilemuhabirvekameramanarasındagereklimesafeolmasısağlanmalı.Mikrofonveseskayıtcihazı, uzatmaçubuğuyadastandilekullanılmalı.

- Dışgörevlerdegerekmedikçeeltemasısağlanmamalı,çevreyedokunulmamalı.

- Hastanevekarantinabölgelerindenmümkünoldukçayayınyapılmamalı.Şayetyapılacaksahastalara,karantinaaltındakilerevegörevlilereyaklaşmamayaözengösterilmeli.

- Röportajlar,mülakatlarbirkaçdakikailesınırlıtutulmalı.Muhatabasorulacak sorularöncedenhazırlanarak,görüşmeninhızlısonuçlandırılmasısağlanmalı.

- Görüşmebitimindearacayadabüroyageçmedeneldiven,maske,boneveyüzsiperliğiçöpeatılmalı,elveyüztemizliğisağlanmalı.

- Kendisindekoronavirüsbelirtilerinihissedenbasınmensubu, ilkolarakkendisini çevresindenizoleetmelivezamankaybetmedensağlıkbirimlerinehabervermeli.

- Kameramanvefotomuhabirleri,normalzamanlardakigörüntüalmauğraşlarındasergiledikleriyakınçalışmadurumlarındanbudönemdeuzakdurmalı.

- Basıntoplantılarındabasınmensuplarıvediğerkatılımcılarmesafekurallarınauygunoturmalı.Kişilerarasındaenazbirsandalye boşbırakılmalı.

- Dönüşümlüolarakgörevyapankameramanlarınkullandığıcihazlarısadecekendilerininkullanmasınaözengösterilmeli.

- Kameravefotoğrafmakinalarınınfarklıkişilercekullanılma zorunluluğuvarsa, bucihazlariyicedezenfekteedilerekgörevegidilmeli.

- Basınbürolarındakiçalışmamasalarıarasındakimesafeenaz1metreolarakayarlanmalı.

- Bürolarındezenfekteedilmesivehavalandırılmasısıksıktekrarlanmalı.

- Yemekveiçecekkonusundadikkatliveözenlidavranmalı.Tekkullanımlık bardak,tabak,kaşık-çatal-bıçaktercihedilmeli.

- Stüdyoortamındaçalışansunucuvediğergörevlilerbirbiriyleyakıntemas kurmamalı,konukluyayınlardakişilerarasında1metremesafekuralınaözengösterilmeli.

- Basınmensubu,görevininbitimindeevinegeçerkendedezenfektekurallarınauygunhareketetmeli.Ellersabunlasıksıkyıkanmalı.İştegiyilenkıyafetleryüksekderecedeyıkanmalı.

- Yurtdışındanyenidönmüşbasınmensupları14günlükkarantinakuralınıkesintisizvedikkatlişekildeuygulamalı.

- Kronikhastalığıolanbasınmensuplarınaevdençalışmasınaimkantanınmalı.Bukişilerinkullandıklarıilaçlartespitedilerek,yakınbirçalışmaarkadaşıbuilaçlarhakkındabilgilendirilmeli.

- Basınmensuplarıbusüreçtebeslenmelerinevesıvıtüketiminedikkatetmeli.

- Evdençalışmamodelibenimseyenbasınmensuplarıuykudüzenlerinedikkat etmeli.Egzersizinbağışıklıksisteminigüçlendirdiğinigözardıetmeden,evden yapabilecekleriegzersizleriyapmayaözengöstermeli.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)