Hak ettiği değerle 'kadın vardır'

Kadın toplumların huzur ve mutluluğu, nesillerini devam ettirmeleri için Allah tarafından verilmiş bir imkan olarak görülmelidir.

2020-07-04 12:57:42

Kur'anda kadının nasıl anlatıldığı ve islam öncesi ve sonrası kadının durumu hakkında bilgi verilerek vaaza başlanılır. İslamda kadın erkek ayrımının olmadığını insan olarak herkesin eşit olarak yaratıldığından söz edilir. Daha sonra kadının kuran ve sünnette ifade edilişlerine dikkat çekilir. Kadının sahip olduğu haklar sayılarak izah edilmeye çalışılır. Diğer taraftan kadının sosyal hayattaki rolü üzerinde durulur. İslami tebliğ konusunda kadınların durumu ibadetlerde onlara tanınan kolaylıklar ile Kuran ve hadislerde ifade edilen örnek kadınların tarihi süreç içerisinde gösterdikleri başarılardan söz edilir.

Huzur ve mutluluğun temeli

Kadın toplumların huzur ve mutluluğu, nesillerini devam ettirmeleri için Allah tarafından verilmiş bir imkan olarak görülmelidir. İyi eğitilmiş kadınların çocuklarına güzel değerleri benimsetip, manevi duygularla iyi derecede yetiştirerek, güven huzur ve kardeşlik duygularının oluşmasına, ülkenin kalkınmasına önemli derecede katkı sağlayacağı gerçeği
görmezlikten gelinemez. Kadın insan olma açısından erkek gibidir. Bu konuda Cenab-ı Hak insanları tek bir nefisten yarattığını, (Nisa 4/24 ), kadın ve erkek, iman eder ve ibadet yaparlarsa cennete gireceklerini, küfredip isyan ederlerse cezalandırılacaklarını, (Nahl 16/97) erkek kadın, hiçbir çalışanın çabasını zayi etmeyeceğini, (Al-i İmran,3/195) belirtmiştir. Başka ayetlerde de, müslüman erkek ve kadınlar ile mümin erkekler ve kadınlardan, itaat eden, doğruluk sahibi, sabreden, Allah'a gönülden saygılı olan, sadaka veren ırzlarını koruyan, Allah'ı çok zikredenle

Birbirinin üzerinde hakları var

Kuranı kerim, erkeklerin kadınlar üzerinde haklarının bulunduğu gibi kadınların da erkekler üzerinde haklarının olduğunu (Bakara, 2/228) belirtirken, kadına miras hakkı tanımıştır. Diğer taraftan Kuranı kerim, müşriklerden birinin kız çocuğu olduğu zaman öfkeyle yüzünün kapkara kesildiğini, ondan utanarak toprağa gömme arzusu içinde olduğunu (Ahzab,33/58-59) belirterek, islam öncesi Arapların ve diğer milletlerin kadında bulunduğuna inandıkları uğursuzluk düşüncelerini ve kadından dolayı utanma duygularını tamamen yok etmiştir İslam, erkeklerin ve kadınların kazandıklarından kendilerine birer pay olduğunu, (Nisa, 4/ 32) vurgulayarak kadına mülkiyet hakkı tanımıştır. İslam, kadını cehaletten kurtarmış, durumunu yükselterek şerefli kılmıştır. Eğitilmiş müslüman kadınların eğitim ve öğretime büyük ölçüde katkı sağladıklarına dair islam tarihinde bir çok örnekler mevcuttur. Kısaca islam dini, insanın, ana babasına iyilik etmesini tavsiye etmiş, özellikle, anasının onu zahmetle taşıdığı ve doğurduğu hususuna Kuran-ı kerimde dikkat çekerek kadınlara her durumda ikram edilmesinin gerektiğini ifade etmiştir.(Ahkaf, 46/44)

YORUMLAR (0)