Babanzade Ahmet Naim kimdir?

Babanzade Ahmet Naim kimdir?

Akademisyen ve yazar Babanzade Ahmet Naim kimdir?

Babanzade Ahmet Naim 1872 yılında Bağdat'ta dünyaya geldi. Babası Baban oğullarından son asrın tanınmış ilim ve idare adamlarından Mustafa Zihni Paşa'dır. Zihni Paşa, Mithat Paşa'nın Bağdat valiliğinde mektupçuluğunu yapmıştır. 

İlk eğitimine Bağdat'ta başladı. Bağdat Rüştiyesi'nin orta kısmını tamamladı. Daha sonra İstanbul'a geldi. Galatasaray Sultanisi ve Mülkiye Mektebi'nde okudu. 

Bir ara Hariciye Nezareti Tercüme Kalemi'nde çalıştıktan sonra Maarif Nezareti Yüksek Tedrisat Müdürlüğüne getirildi. (1911–1912) Galatasaray Sultanisi'nde Arapça okuttu.(1912–1914) Maarif Nezareti Telif ve Tercüme Odası üyeliğinde bulundu (1914–1915). Bu görevini Darülfünun'un lağvedilmesine kadar (1933) aralıksız devam etti. 

1915 yılında Darülfünun Edebiyat Fakültesi'nde ders vermeye başladı. Fakültede mantık, felsefe, ruhiyat ve ahlak derslerini okuttu. Bir ara Darülfünun rektörlüğünde bulundu.

Ahmet Naim aynı zamanda felsefe alanında da kendini iyi yetiştirdi. Fransız filozoflarından George Fonsgrive'in bir eserini “İlmü'n Nefs” adıyla Türkçeye çevirdi. Bu eserle 1900 felsefi terime karşılık buldu. Bu çabası devrin ilim adamları tarafından taktirle karşılandı. 

ESERLERİ

1) Temrinat 1900
2) Mebadi-i felsefeden İlm-ün Nefs (tercüme) 1915
3) İslamda Dava-i Kavmiyet 1916
4) Hikmet Dersleri (felsefe) 1919
5) İlm-i Mantık (tercüme) 1919
6) Tevfik Fikrete Dair Filozof Dr. Rıza Tevfik Beyfendiye ( cevap) 1920
7) Ahlak-ı İslamiyye Esasları 1924
8) Kırk Hadis (tercüme) 1925
9) Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecridi Sarih Tercümesi 1-2 cilt 1928