Ahmet Yaşar Ocak ve analitik çalışmalar

Ahmet Yaşar Ocak ve analitik çalışmalar

Türk akademisyen, tarihçi, yazar Ahmet Yaşar Ocak. Ahmet Yaşar Ocak, sosyo-kültürel çalışma ve eserleriyle toplumsal dinamikleri ince ayrıntılarıyla analiz ediyor

1945 tarihinde Yozgat'ta doğan Ahmet Yaşar Ocak, yüksek tahsilini İstanbul İlahiyat Fakültesinde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünü bitirdi. Aynı fakültede asistan oldu. Ahmet Yaşar Ocak, Strasbourg Üniversitesi Beşerî Bilimler Fakültesi'nde Prof. Dr. Irène Mélikoff yönetiminde doktora çalışmalarına 1974 yılında başlamış ve 1978'de "La Révolte des Babais: Un Mouvement Socio-religieux en Anatolie au XIIIe Siècle" başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. Doçentlik ve profesörlüğünü ise Hacettepe Üniversitesi Tarih bölümünde yaptı. Ocak, TOBB ETÜ Tarih Bölümünde öğretim görevliliği vazifesini devam ediyor.

SOSYAL-KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

Ocak, 1983'ten beri Türk Tarih Kurumu ve Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, 1997'den beri Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı üyeliği 1993-1997 arası H.Ü. Türkiyat Araştırmaları Merkezi Başkanlığı'nda bulundu. 1998'den bu yana, Brill (Leiden) Yayınevi'nin Halil İnalcık ve Suraiya Faroqhi yönetiminde yayımlamakta olduğu The Ottoman Heritage dizisinin ve 1997'den beri Journal of the History of Sufism dergisinin danışma kurulu üyeliğini yapıyor. 

HANGİ ESERLERE İMZA ATTI?

 Babaîler İsyanı (1980; Babailer İsyanı yahut Aleviliğin Tarihsel Altyapısı adıyla gen. 1996), Sufilik Geleneğinin Efsanevi Öncüsü: Veysel Karani ve Üveysilik (1982), Bektaşî Menakıbnâmelerinde İslâm Öncesi İnanç Motifleri (1983; 2. bas. Alevi ve Bektaşi İnançlarının İslâm Öncesi Temelleri adıyla, 2000), Elvan Çelebi / Menakıbu'l-Kudsiyye fi Menasibi'l-Ünsiyye (İsmail E. Erünsal ile, 1984), Türk Halk İnançlarında ve Edebiyatında Evliya Menkıbeleri (1984; 2.bas. Kültür Tarihi Kaynağı Olarak Menâkıbnâmeler: Bir Metodoloji Denemesi adıyla, 1990), İslâm Türk İnançlarında Hızır Yahut Hızır-İlyas Kültü (1985), La Révolte de Baba Resul ou la Formation de l'Hétérodoxie Musulmane en Anatolie ou XIIIe Siécle (1989), Türk Folklorunda Kesik Baş Kültü: Tarih ve Folklor İlişkisinden Bir Kesit (1989), Osmanlı İmparatorluğunda Marjinal Sûfilik: Kalenderiler (1992), Türk Sûfiliğine Bakışlar (1996), Türkler Türkiye ve İslâm: Yaklaşım Yöntem ve Yorum Denemeleri (1997), Osmanlı Toplumunda Zındıklar ve Mülhidler Yahut Dairenin Dışına Çıkanlar (15.-17. Yüzyıllar) (1998), Sarı Saltık: Popüler İslâm'ın Balkanlar'daki Destânî Öncüsü (2003).