Adli Sicil Kaydı Nasıl Silinir?

Adli sicil kayıtlarının silinme koşulları 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu’nun 9. maddesi ile Adli Sicil Yönetmeliğinin 11. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre adli sicil kaydı:

26.10.2020 18:34:08

Cezanın veya güvenlik tedbirinin infazının tamamlanması,
Ceza mahkumiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya etkin pişmanlık,
Ceza zamanaşımının dolması,
Genel af, halinde Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce silinerek, arşiv kaydına alınır.
Adli sicil ilgileri, ilgilinin ölümü üzerine tamamen silinmektedir.
Adli sicil kaydı sildirme için detaylı bilgiyi buradan ulaşabilirsiniz: https://kadimhukuk.com.tr/makale/adli-sicil-sabika-kaydi-ve-arsiv-kaydi-nasil-silinir/

Adli sicildeki bilgiler; cezanın veya güvenlik tedbirinin infazının tamamlanması, ceza mahkumiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya etkin pişmanlık, ceza zamanaşımının dolmasına ilişkin bilgilendirme fişinin Genel Müdürlükteki merkezi sisteme girilerek güncellenmesini müteakip Genel Müdürlük tarafından silinerek arşiv kaydına alınır.

Adli sicil kaydı sildirme için kuruma dilekçe ile başvurmanız gereklidir. Kuruma başvuru şahsen yapılabileceği gibi özel yetki verilmiş avukat aracılığıyla yapılabilir. Kuruma dilekçe verdikten sonra başvurunun takibi son derece önemlidir. Bu nedenle titiz ve özenli davranılmalıdır.

Genel af halinde silme işlemi Genel Müdürlükçe re'sen yapılarak kayıtlar arşive alınır.

Adli Sicil Kaydı Nedir?

Vatandaşlar arasında adli sicil kaydı, sabıka kaydı olarak bilinir. Kişilerin devlet tarafından kayıt altına alınan suç kaydıdır. Kişilere mahkemeler tarafından verilmiş kesinleşmiş ceza ve güvenlik tedbirlerine ilişkin mahkumiyet kararları sabıka kaydında bulunur. Adli sicil kaydı Adli Sicil Müdürlüklerinden,kaymakamlıklardan, adliyelerden, konsolosluklardan, büyükelçiliklerden ve e-devlet üzerinden temin edilebilir.

Ceza davaları hakkında bilgi için tıklayınız: https://kadimhukuk.com.tr/makale/ceza-avukati/

Hakkında Türk Mahkemeleri veya yabancı ülke mahkemeleri tarafından kesinleşmiş ve Türk Hukukuna göre tanınan mahkûmiyet kararı bulunan Türk Vatandaşları ile Türkiye'de suç işlemiş olan yabancıların kayıtları da dahil tüm adli sicil bilgileri mahallinde bilgisayar ortamına aktarılmasını takiben Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğündeki merkezi adli sicilde tutulmaktadır.

Adli sicil, adli sabıkaların belgelenmesi, güvenilir bir şekilde kaydı ve saklanması amacıyla kurulan sisteme verilen isimdir.

Adli Sicil Kaydında Neler Gözükür?

Adli sicil kaydında hakkınızdaki açılmış veya sizin açtığınız tüm davalar görünmez. Örneğin; boşanma davaları, icra takibi gibi hukuk davaları adli sicil kaydında yer almaz. 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu'nun 4.maddesinde adli sicil kaydında hangi bilgilerin yer alacağı tek tek belirtilmiştir. Bunlar başlıca;

Hapis cezaları,
Adli para cezaları,
Güvenlik tedbirlerine ilişkin kararlar
Türk vatandaşı hakkında yabancı mahkemeler tarafından verilmiş ve kesinleşmiş olan mahkumiyet kararının Türk hukuku bakımından doğurduğu hak yoksunluklarına ilişkin olarak Cumhuriyet savcısının istemi üzerine mahkemece verilen kararlar,
Ceza mahkumiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya etkin pişmanlık dolayısıyla verilen kararlar,
Ceza zamanaşımının dolduğunun tespitine ilişkin verilmiş kararlar,
Genel veya özel affa ilişkin hususlar,
Askeri Ceza Kanunu gereğince verilmiş olan mahkumiyet kararları,
Ceza zamanaşımının dolduğunun tespitine ilişkin karar,
Genel veya özel affa ilişkin kanun; özel affa ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı
Adli Sicil KaydınaHangi Bilgiler Kaydedilmez?

Adli sicil kaydına kaydedilmeyecek bilgiler 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu 5. maddesinde ayrıntılı biçimde sayılmıştır. Bunlar şu şekildedir;

Disiplin suçlarına ve sırf askerî suçlara ilişkin mahkumiyet hükümleri,
Disiplin veya tazyik hapsine ilişkin kararlar,
İdari para cezasına ilişkin kararlar,
Boşanma, icra takibi gibi özel hukuku uyuşmazlıkları,
Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararlar
Adli sicil kaydına kaydedilmez.

HAGB ilişkin kararlar özel bir sicilde tutulur. Sadece bir soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak mahkeme, hakim veya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından erişilebilir.Bu durum haricinde adli sicil kaydında görünmez.

Adli Sicil Arşiv Kaydı Nedir?

Adli sicil kaydında görülen cezanın infaz edilmesiyle birlikte ilgili kaydın aktarıldığı yeni yere “arşiv kaydı” denir.

Adli sicil kaydı ile adli sicil arşiv kaydı birbirlerinden farklı hukuki kavramlardır. Mahkumiyete ilişkin hükümler öncelikle adli sicil kaydında yer almakta, akabinde belirli koşulların sağlanmasıyla mahkumiyete ilişkin hüküm bilgileri adli sicil kaydından silinerek adli sicil arşiv kaydına alınmaktadır.

Adli sicilde bulunan belgelerin, arşive alınması durumunda adli sabıkaların belgelenmesi, güvenilir bir şekilde kaydı ve saklanması amacıyla olan sisteme adli sicil arşiv kaydı denilmektedir.

Adli Sicil Arşiv Kaydı Nasıl Silinir?

Arşiv kaydının silinmesi 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu'nun 12. maddesinde düzenlenmiştir. 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu'nun 12. maddesine göre arşiv bilgileri:

İlgilinin ölümü üzerine,
Anayasanın 76'ncı maddesi ile Türk Ceza Kanunu dışındaki kanunlarda bir hak yoksunluğuna neden olan mahkûmiyetler bakımından kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren;
Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararının alınması koşuluyla on beş yıl geçmesiyle,
Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşulu aranmaksızın otuz yıl geçmesi ile,
Diğer mahkûmiyetler bakımından kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren beş yıl geçmesiyle, tamamen silinir.
Adli Sicil Arşiv Kaydı Nasıl Alınır?

Adli sicil arşiv kaydı; Kullanılış amacı belirtilmek suretiyle, kişinin kendisi veya vekaletnamede açıkça belirtilmiş olmak koşuluyla vekili, bir soruşturma veya kovuşturma kapsamında mahkeme, hakim veya savcılıklar, yetkili seçim kurulları, madde metinlerinde “affa uğramış olsalar bile” ibaresi bulunan kanunlarda belirtilen suçlara ilişkin bilgiler özel kanunlarda gösterilen hallerde ilgili kamu ve kuruluşları, tarafından Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü'nden istenilebilir.

Aynı şekilde e devlet üzerinden veya yabancı ülkelerde konsolosluklar üzerinden adli sicil arşiv kaydı alınabilir.

Adli Sicil Kaydı Silinmesi Ne Kadar Sürer?

Yukarıda da belirtildiği üzere, adli sicil kaydı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce kendiliğinden silinmektedir. Fakat maalesef bu işlem çoğu zaman kendiliğinden gerçekleşmediğinden adli sicil kaydını sildirmek isteyen kişi tarafından aşağıda da örneği verilecek bir dilekçe ile başvuruda bulunmak gereği doğmaktadır. İlgili kişinin bir dilekçe ile adli sicil kaydını sildirmek talebinde bulunduğu takdirde bu işlemin gerçekleşmesi 5-10 gün kadar bir süre almaktadır. Ancak bu süre evrakların eksik olması veya temin edilmesi gibi durumlar söz konusu olduğunda 1-2 ay gibi uzun süreler alabilir.

Adli Sicil Kaydı Sildirme Dilekçesi

Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne

Ekte sunduğum sicilimde görünen tüm cezaların infazı tamamlanmış olmakla birlikte sicil ve arşiv kayıtlarından silinmesine ilişkin gerekli yasal süreler geçmiş bulunmaktadır. (Burada sicilinizle ilgili detaylı bilgilere yer veriniz.)

Adli sicil ve arşiv kayıtlarında bu bilgilerin görünmesi iş ve özel hayatımızdaki tüm ilişkileri olumsuz yönde etkilemektedir. Anılan sebeple mağduriyetimin giderilmesi amacıyla adli sicil ve arşiv kayıtlarının silinmesi için gerekli işlemlerin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim.

Adli sicil / arşiv kaydımın silinmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

…. / …. / …..

Adı ve Soyadı

İmza

Kimlik Bilgileri

T.C. No : …………………………………..........………………………..

Adı : ………………………………………………………………….

Soyadı : …………………………………..........………………………..

Ana Adı : …………………………………..........………………………..

Baba Adı : …………………………………..........………………………..

Doğum Yeri : …………………………………..........………………………..

Doğum Tarihi : …………………………………..........………………………..

İletişim bilgileri

Telefon : ……………………………………………………………

(SMS ile bilgi talep edildiği takdirde lütfen telefon numaranızı yazınız.)

Adres : ………………………………………………………………… ………………………………………………………………….

 

Not:

Başvuru dilekçesine nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi fotokopisi ile varsa adlî sicil kayıt örneği (elinizde mevcut ise) eklenmesi gerekmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)