Adem Ceyhan

Adem Ceyhan

Türk edebiyatçı Adem Ceyhan... Adem Ceyhan kimdir? İşte Adem Ceyhan'ın biyografisi

2017-12-22 22:48:46

Adem Ceyhan 1964 senesinde Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Harun Köyü'nde dünyaya geldi. İlk eğitimini ailesiyle birlikte gittiği Almanya'nın Berlin şehrinde tamamladı. 1977 senesinde Türkiye'ye döndü ve orta öğrenimine İstanbul'da başladı ve 1984 senesinde Sivas Gazi Lisesi'nden mezun oldu. Aynı sene Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü'ne girdi.

1988 senesinde bu bölümü bitirdi ve Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Eski Türk Edebiyatı Bilim dalında yüksek lisansa başladı.

“Enis Receb Dede Hayatı, Edebî Şahsiyeti ve Dîvânı” isimli teziyle, bilim uzmanı unvanını aldı. 1990 senesinde Marmara Üniversitesi'nde başladığı doktora öğrenimini, 1994 senesinde tamamladı. Doktora tezinin konusu, 15. asır şairlerinden Bedr-i Dilşâd'ın “Murad-nâme” ismini koyduğu ve 1427 senesinde Sultan II. Murad'a sunduğu mesnevîsinin incelenmesi ve metninin hazırlanmasıydı.

Ziyaroğulları'ndan Emîr Unsuru'l-maâlî Keykâvus'un 1082 senesinde oğlu için yazdığı ve daha ziyade “Kābus-nâme” ismiyle tanınmış, mensur Farsça Nasîhat-nâme'nin, bazı ilave ve çıkartmalarla yapılmış manzum bir tercümesi sayılabilecek olan bu hacimli eser, 1997 senesinde Millî Eğitim Bakanlığı tarafından iki cilt halinde yayınlandı.

Yüksek lisans ve doktora yaptığı senelerde bazı orta dereceli okullarda Türkçe ve edebiyat öğretmeni olarak görev yaptı. 1993 senesi sonunda Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'ne araştırma görevlisi kadrosuyla girdi.

1995 senesinde aynı bölümde yardımcı doçent oldu. 2000 senesinde Eski Türk Edebiyatı bilim dalında doçent unvanını aldı. Türk Dili ve Edebiyatı bilim dalında teamül haline gelen “doçentlik tezinin” konusu, “Türk Edebiyatı'nda Hazret-i Ali Vecizeleri” dir. Bu eser, 2006 senesinde Ankara'da yayınlandı.

1995 senesinden itibaren lisans seviyesinde Eski Türk Edebiyatı ve Osmanlı Türkçesi, yüksek lisans seviyesinde ise Metin Şerhi, Metin Neşri, Eski Türk Edebiyatının Kaynakları gibi dersler verdi. Çeşitli akademik yayın organlarıyla kültür, edebiyat dergilerinde yayımlanmış yazıları bulunmaktadır.

ESERLERİ:

Makale ve Bildiriler:

1- “Eski Türk Edebiyatında Sad-Kelime-i Ali Derleme

Tercüme ve Şerhlerine Dair”,

Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Sosyal Bilimler Dergisi,Manisa 1997, sayı 1,

s. 232-255.

2- “Süleyman Nahîfî ve Kasîde-i Mudariyye Tahmîsi”

Akademik Bakış 3, Güz (Urfa) 1997, s. 32- 43.

3- “Vehbî, Lutfiyye”, (yayın tenkidi),

İlmî Araştırmalar, 5, İstanbul 1997, s. 299-308.

4- “Kanunî'nin Bir Gazelinin Düşündürdükleri”

Erciyes, (Kayseri), Eylül 1997, sayı 237, s. 1-5.

5- “Eski Bir Atasözleri Kitabı”,

BİR- Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, sayı 9,

10, İstanbul 1998, s.109-132. Prof. Dr. Kemal Eraslan'a Armağan.

6- Âlim ve Şair Bir Osmanlı Müderrisi: Pir Mehmed Azmî Bey ve Eserleri”, Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, İstanbul 2000, Sayı 1, s. 243-286.

7- “Süleyman Nahîfî'nin Mevlidü'n-Nebî Mesnevîsi”,

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi,

Erzurum 2000, sayı 14, s.89-140.

8- “Ahmed Muhtar Bey'in Şair Hanımlarımız İsimli Eseri”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Konya 2000, Sayı 8, s. 299-350.

9- “Muallim Nâcî'nin Emsâl-i Alî Tercümesi”,

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Konya 2001, Sayı 9, s. 277-325.

10- “Türk Tarih ve Edebiyatı Araştırmalarında Usûl Üzerine”, Yeni Türkiye, Ocak-Şubat 2002, yıl 8, sayı 43, s. 429-439. (Uluslararası hakemli dergi).

11- “Usûlî'nin Hadis ve Vecize Tercümeleri”,

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 2001-2003, cilt

XXX, s. 147-188, (İstanbul 2003), (Hakemli dergi).

12- “Harîmî'nin Hz.Ali'den Kırk Vecize Tercümesi”,

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler

Dergisi, 2003/2, s.45-58. (Hakemli dergi).

13- “Vahdetî'nin Sad-Kelime-i Hazret-i Murtaza Tercümesi”, Gazi Üniversitesi Ahilik Araştırmaları Dergisi, c.1, sayı 1 (Yaz 2004), s. 21-68.

14- “Eski Bir Üsküdar Sakini: Maarif Nazırı Münif Paşa'nın İki Manzum Eseri”, Üsküdar Sempozyumu, I, Bildiriler, İstanbul 2004, c. 2, s.435-456.

15- “Eski Bir Vecizeler Kitabı: Edâyî'nin Sad-Kelime-i Alî Tercümesi”

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,

2005/1 Bahar Sayısı, s. 15-46.

16- “Şeyhülislâm Kemalpaşazâde'ye Mâl Edilen Bazı Şiirler”

Edebiyat Otağı, 1 Ocak 2006, Sayı 4, s.11-19.

17- “Şehzade Bayezid'in Son Şiiri”

Edebiyat Otağı, 1 Mart 2006, Sayı 6, s. 5-13.

18- “Dört Seçkin Dost'un Portresi”

Cevrî İbrâhim Çelebi'nin Hilye-i Çihâr-Yâr-i Güzîn'i”,

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,2006/1

Bahar Sayısı, s. 1-28.

19- “Manisalı Bir Sanatkâr Mutasavvıf: Hasan Rızâ Efendi ve Dîvânı”,

Manisa Şehri Bilgi Şöleni Bildiriler 29-30 Eylül 2005, Manisa 2006, s.131-176.

20- “İznikli Bekayî”

I. Uluslararası Kocaeli ve Çevresi Kültür Sempozyumu

20-2 Nisan 2006,

Kitaplar:

Türk Edebiyatı'nda Hazret-i Ali Vecizeleri,

Ankara 2006, 559 s.

Hocazâde Abdülaziz Efendi'nin Gül-i Sad-berg'i,

Manisa 2006, 130 s.

On Altıncı Asır Osmanlı Âlimlerinden Azmî Pîr Mehmed

Bey ve Dîvânı, Manisa 2006, 175 s.